Ämne

Kyrkans presidenter

Sedan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga upprättades 1830 har 16 män verkat som kyrkans president. Sista dagars heliga anser att dessa män är profeter som får uppenbarelser från Gud. Varje man hade unika talanger och gåvor som hjälpte kyrkan gå framåt under deras ledning och som möjliggjorde framtida tillväxt.

Kyrkans första president Joseph Smith fick myndigheten att leda kyrkan av Johannes Döparen och av tre av Kristi apostlar, Petrus, Jakob och Johannes, som själva fick samma ”makt” av Jesus Kristus (Lukasevangeliet 9:1). Dessa män visade sig som änglar och förlänade prästadömet till Joseph Smith. Samma prästadöme gavs sedan vidare i en oavbruten kedja ned till kyrkans nuvarande president Russell M. Nelson.

Här följer kortfattade biografier över varje president för kyrkan.

 

 

                                                                   

  

Joseph Smith

År som president: 1832–1844
Födelsedatum: 23 december 1805
Dödsdatum: 27 juni 1844

Joseph Smith Jr föddes den 23 december 1805 i Sharon i Vermont som det femte av elva barn till Joseph Smith och Lucy Mack. Har arbetade på familjens bondgård i Vermont och senare i västra delen av staten New York. År 1820 i Palmyra i New York såg Joseph Smith Gud Fadern och Jesus Kristus i en syn. Genom uppenbarelse översatte och gav han ut Mormons bok, organiserade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 6 april 1830 och mottog uppenbarelser för att vägleda kyrkan. Under hans ledarskap grundade sista dagars heliga samhällen i Ohio, Missouri och Illinois. Joseph Smith och hans bror Hyrum dödades av en pöbel den 27 juni 1844 i Carthage i Illinois.

Klicka här för en mer omfattande biografi över Joseph Smith.

                                                                

     

Brigham Young

År som president: 1847–1877
Födelsedatum: 1 juni 1801
Dödsdatum: 29 augusti 1877

Brigham Young föddes den 1 juni 1801 i Whitingham i Vermont. År 1835, tre år efter det att han blev medlem i kyrkan, kallades han till de tolv apostlarnas kvorum. Han tog över efter Joseph Smith och ledde utvandringen västerut mellan 1846–1847 över Klippiga bergen och grundade Salt Lake City. Han inröstades som kyrkans president den 27 december 1847. Som president för kyrkan och territoriet Utahs guvernör grundade han sista dagars heliga bosättningar i Utah och i den amerikanska västern. Under hans ledning inleddes byggnationen av tempel i Salt Lake City, S:t George och Logan i Utah. Han förde telegrafen och järnvägen till Utah och uppmuntrade till kooperativa företag bland de sista dagars heliga. Han avled den 29 augusti 1877 i Salt Lake City efter nästan 30 år som kyrkans president.

Klicka här för en mer omfattande biografi över Brigham Young.

                                                              

       

John Taylor

År som president: 1880–1887
Födelsedatum: 1 november 1808
Dödsdatum: 25 juli 1887

John Taylor föddes den 1 november 1808 i Milnthorpe i Westmorland, England. Han immigrerade 1832 till Toronto i Kanada och var tunnbindare och metodistpräst på deltid. Han och hans hustru Leonora blev medlemmar i kyrkan 1836. Två år senare blev han apostel och var nära vän med Joseph Smith och Brigham Young. John Taylor följde med Joseph Smith till Carthage i Illinois i juni 1844 och skadades svårt när Joseph Smith dödades. Han inröstades som kyrkans president den 10 oktober 1880. Under hans verksamhetstid grundade president Taylor sista dagars heliga kolonier i Wyoming, Colorado, Arizona, Kanada och Mexiko, tillsåg införandet av Primärs program för barn och kanoniserade Den kostbara pärlan som helig skrift. Han avled den 25 juli 1887 i Kaysville i Utah.

                                                                     

Wilford Woodruff

År som president: 1887–1898
Födelsedatum: 1 mars 1807
Dödsdatum: 2 september 1898

Wilford Woodruff föddes den 1 mars 1807 och växte upp i Connecticut och arbetade som mjölnare. Han blev medlem i kyrkan 1833 och var på heltidsmission två gånger innan ordinerades till apostel 1839. Som medlem i de tolv apostlarnas kvorum var han på heltidsmission ytterligare fyra gånger, han presiderade över templet i S:t George i Utah och verkade i sex år som kyrkans historiker. Han inröstades som kyrkans president den 7 april 1889. Under hans ledning invigde han tempel i Salt Lake City och Manti i Utah, tillsåg organisationen av ett släktforskningsförbund och betonade vikten av att föra historiska uppteckningar. År 1890 fick president Woodruff efter mycket begrundan och bön en uppenbarelse om att sista dagars heliga skulle upphöra med månggiftet. Han avled i San Francisco den 2 september 1898.

                                                                     

Lorenzo Snow

År som president: 1898–1901
Födelsedatum: 3 april 1814
Dödsdatum: 10 oktober 1901

Lorenzo Snow föddes den 3 april 1814 i Mantua i Ohio. När han var ung föredrog han akademiska studier framför att lära sig ett yrke och hans studier av hebreiska och teologi ledde till hans omvändelse till kyrkan 1836. Han verkade som missionär och apostel innan han blev kyrkans president den 13 september 1898. Han hjälpte kyrkan återhämta sig från utmaningarna de mött under föregående årtionden. Han utökade kyrkans missionsverksamhet och stabiliserade kyrkans ekonomi genom att uppmuntra medlemmarna att betala tionde. Som kyrkans president under övergången till 1900-talet öppnade han en ny era i sista dagars heligas historia. Han avled i Salt Lake City den 10 oktober 1901 vid 87 års ålder.

                                                                     

Joseph F. Smith

År som president: 1901–1918
Födelsedatum: 13 november 1838
Dödsdatum: 19 november 1918

Joseph F. Smith föddes den 13 november 1838 i Far West i Missouri. År 1844 led hans far Hyrum Smith martyrdöden tillsammans med hans farbror Joseph Smith. Den unge Joseph F. Smith hjälpte sin mor Mary Fielding Smith emigrera till Utah 1848. Han verkade i territoriet Utahs folkrepresentation mellan 1865 och 1874, utförde flera missioner och blev kyrkans president den 17 oktober 1901. Medan han hjälpte kyrkan in i 1900-talet hjälpte Joseph F. Smith de sista dagars heliga att bättre uppskatta kyrkans tidiga historia. Han strävade efter att öka allmänhetens kunskap om kyrkan genom att etablera besökscenter på viktiga historiska platser i New York, Missouri och Illinois, bygga en informationsbyrå och utöka kyrkans missions- och utbildningsprogram. Efter 17 år som kyrkans president avled Joseph F. Smith den 19 november 1918 i Salt Lake City.

                                                                     

Heber J. Grant

År som president: 1918–1945
Födelsedatum: 22 november 1856
Dödsdatum: 14 maj 1945

Heber Jeddy Grant föddes den 22 november 1856 i Salt Lake City och uppfostrades av sin änkemor Rachel Grant. När han var 15 hade han redan på börjat en framgångsrik karriär. Tio år senare kallades han till de tolv apostlarnas kvorum, där han verkade i 37 år. Efter det att han blev kyrkans president den 23 november 1918 invigde han tre nya tempel, skapade välfärdsprogrammet och hjälpte sista dagars heliga hantera andra världskrigets tragiska följder. Han erfarenhet från affärsvärlden gjorde det möjligt för honom att modernisera kyrkans organisationer och tillvägagångssätt. Hans missionsarbete, bland annat genom hans omfattande taluppdrag och vänskap med nationella affärsledare, ökade kyrkans exponering i nationen. Efter 27 år som president avled Heber J. Grant i Salt Lake City den 14 maj 1945.

                                                                     

George Albert Smith

År som president: 1945–1951
Födelsedatum: 4 april 1870
Dödsdatum: 4 april 1951

George Albert Smith föddes den 4 april 1870 i Salt Lake City. Hans far John Henry Smith och farfar George A. Smith hade båda varit rådgivare till kyrkans presidenter. Han var anställd hos Federal Land Office i Utah när han som 33-åring kallades till de tolv apostlarnas kvorum. Trots bräcklig hälsa och dålig syn utmärkte han sig som ledare över kyrkan. Han blev kyrkans president den 21 mars 1945. Han organiserade kyrkans omfattande humanitära hjälp till Europa efter andra världskriget och förespråkade scouting bland de sista dagars heliga. Efter sex år som president avled George Albert Smith i Salt Lake City på sin 81-årsdag den 4 april 1951.

                                                                     

David O. McKay

År som president: 1951–1970
Födelsedatum: 8 september 1873
Dödsdatum: 18 januari 1970

David Oman McKay föddes den 8 september 1873 och tillbringade sina unga år i Huntsville i Utah. Han studerade vid Weber Stake Academy och University of Utah inför en karriär inom skolväsendet. Efter han utexaminerats från skolan och gått på mission gifte han sig 1901 med Emma Ray Riggs, sin flickvän från studietiden. Fem år senare, vid 32 års ålder, kallades han som apostel och blev president för kyrkan den 9 april 1951. Han utvidgade kyrkans världsomfattande mission och under hans ledning skapades den första staven utanför Förenta staterna. Han stärkte också kyrkans medlemskap med en förnyad betoning på värdet av familjen och utbildning. Efter 44 år i de tolv apostlarnas kvorum och 19 år som kyrkans president avled David O. McKay den 18 januari 1970 i Salt Lake City vid 96 års ålder.

                                                                     

Joseph Fielding Smith

År som president: 1970–1972
Födelsedatum: 19 juli 1876
Dödsdatum: 2 juli 1972

Joseph Fielding Smith, son till Joseph F. Smith, föddes den 19 juli 1876 i Salt Lake City och arbetade hela sitt liv i kyrkans tjänst. I nära 75 år var han missionär, kyrkans historiker, president för Utah Genealogical Society och templet i Salt Lake City, en apostel och kyrkans president. Han blev president för kyrkan den 23 januari 1970 vid 93 års ålder. Som en av kyrkans mest produktiva författare har Joseph Fielding Smiths böcker och artiklar hjälpt generationer sista dagars heliga att lära sig om kyrkans historia och lära. Under hans ledning fortsatte missionsverksamheten att växa, templen i Ogden och Provo invigdes och kyrkans tidningar slogs samman. President Smith avled i sitt hem i Salt Lake City den 2 juli 1972.

                                                                     

Harold B. Lee

År som president: 1972–1973
Födelsedatum: 28 mars 1899
Dödsdatum: 26 december 1973

Harold Bingham Lee föddes den 28 mars 1899 i Clifton i Idaho och arbetade inom skolväsendet, affärsvärlden och stadsfullmäktige. Som stavspresident under den stora depressionen påbörjade han ett program som främjade oberoende och bistånd som växte och blev kyrkans välfärdssystem. När han kallades till de tolv apostlarnas kvorum 1941 fortsatte han att arbeta med välfärdsprogrammet och tog initiativet till förändringar i organisationen för att förbättra koordinationen mellan kyrkans huvudkontor och sista dagars heligas församlingar världen över. Dessa förändringar förberedde kyrkan på dess snabba tillväxt under följande årtionden. Han blev kyrkans president den 7 juli 1972. Han reste ofta under sin ämbetstid, vilken endast varade i 18 månader. President Lee avled den 26 december 1973 i Salt Lake City.

                                                                     

Spencer W. Kimball

År som president: 1973–1985
Födelsedatum: 28 mars 1895
Dödsdatum: 5 november 1985

Spencer Wooley Kimball föddes den 28 mars 1895 i Salt Lake City och växte upp i Thatcher i Arizona. När han gått på mission och gift sig med Camilla Eyring bosatte han sig i Safford i Arizona för att bilda familj och sköta ett försäkringsbolag. Han kallades som apostel 1943 och efter svåra hälsoproblem blev han kyrkans president den 30 december 1973 vid 78 års ålder. Han ledde kyrkan med en energisk beslutsamhet under en period av dramatisk vitalitet och tillväxt. Under hans tolv år som president fördubblades antalet verksamma tempel, antalet missionärer ökade med 50 procent och prästadömet gavs till alla värdiga manliga medlemmar. Han avled i Salt Lake City den 5 november 1985.

                                                                     

Ezra Taft Benson

År som president: 1985–1994
Födelsedatum: 4 augusti 1899
Dödsdatum: 30 maj 1994

Ezra Taft Benson föddes den 4 augusti 1899 i Whitney i Idaho och lärde sig tidigt att arbeta hårt på familjens bondgård. Han verkade som missionär i Storbritannien och när han kom hem gifte han sig med Flora Amussen 1926. Han utbildade sig inom jordbruk och kom att hålla många viktiga positionen inom den industrin. Samtidigt som han verkade som apostel verkade han också som jordbruksminister under Förenta staternas president Dwight D. Eisenhower från 1953 till 1961. Han blev president för kyrkan den 10 november 1985. Han betonade vikten av att läsa Mormons bok under dagliga skriftstudier, missionsarbete och evangelieundervisning. Trots hans sviktande hälsa fortsatte kyrkan att växa under hans ledning, tempel invigdes och missionsarbetet spreds över världen, särskilt i Östeuropa. Han avled i Salt Lake City den 30 maj 1994 vid 94 års ålder.

                                                                     

Howard W. Hunter

År som president: 1994–1995
Födelsedatum: 14 november 1907
Dödsdatum: 3 mars 1995

Howard William Hunter föddes den 14 november 1907 i Boise i Idaho och älskade musik i sin ungdom. Efter högstadiet turnerade hans band ”Hunter’s Croonaders” under fem månader ombord på SS President Jackson, vilket gav honom möjlighet att se många exotiska platser i Asien. När han gifte sig med Clara May Jeffs 1931 gav han upp sin karriär inom musiken för att etablera ett stabilt familjeliv. President Hunter började studera juridik och blev en framgångsrik advokat i Kalifornien. Han kallades som apostel 1959 och verkade som det i 35 år innan han blev president för kyrkan den 5 juni 1994 vid 86 års ålder. Under sitt korta presidentskap uppmuntrade han kyrkans medlemmar att bli värdiga att besöka templet, vilket påbörjade ett decennium av aktivt byggande av tempel. Han reste så ofta hans hälsa tillät och invigde två tempel och ledde minneshögtiden av 150-årsdagen av Joseph och Hyrum Smiths martyrdöd. Han avled den 3 mars 1995 i Salt Lake City.

                                                                     

Gordon B. Hinckley

År som president: 1995–2008
Födelsedatum: 23 juni 1910
Dödsdatum: 27 januari 2008

Gordon Bitner Hinckley föddes i Salt Lake City i Utah den 23 juni 1910. Han tog examen från University of Utah och kallades sedan att verka som missionär i Storbritannien. När han kom hem påbörjade han ett livslångt tjänande i kyrkan. Han ansvälldes som verkställande sekreterare för kyrkans radio-, publicitets- och litteraturkommitté innan han kallades som apostel 1961. Han verkade som rådgivare till president Kimball, president Benson och president Hunter innan han blev kyrkans president den 12 mars 1995. Under hans administration ledde han det största tempelbyggnationsprogrammet i kyrkans historia och grundade den ständiga utbildningsfonden för att hjälpa unga sista dagars heliga i utvecklingsländer att få utbildning och bli oberoende. Han reste också runt i världen för att träffa sista dagars heliga och uppmuntrade dem att bli vänner med nya medlemmar och medlemmar i andra trosåskådningar. Genom intervjuer på tv och i nationell presstidningar ökade han kyrkans mediatäckning och förbättrade allmänhetens bild av kyrkan. President Hinckley avled den 27 januari 2008 i Salt Lake City.

                                                                     

Thomas S. Monson

År som president: 2008–2018
Födelsedatum: 21 augusti 1927
Dödsdatum: 2 januari 2018

Thomas Spencer Monson föddes i Salt Lake City i Utah den 21 augusti 1927. Han tog värvning i Förenta staternas armé nära slutet av andra världskriget. År 1950, vid 22 års ålder, kallades han som biskop och fem år senare kallades han att verka i ett stavspresidentskap. Mellan 1959 och 1962 verkade han som president för kyrkans kanadensiska mission, med huvudkontor i Toronto i Ontario. Strax efter hans återkomst från Kanada, han var då 36 år gammal, inröstades han till de tolv apostlarnas kvorum 1963. Han verkade som rådgivare till president Ezra Taft Benson, president Howard W. Hunter och president Gordon B. Hinckley innan han blev president för kyrkan den 3 februari 2008. President Monson avled den 2 januari 2018 i Salt Lake City.

                                                                    

Russell M. Nelson

År som president: 2018–

Födelsedatum: 9 september 1924

President Russell M. Nelson inröstades och avskildes som kyrkans 17:e president och profet för Jesu Kristi kyrka söndagen den 14 januari 2018 i det övre rummet i Salt Lake-templet. Innan sin verksamhet som kyrkans överhuvud verkade president Nelson som president för de tolv apostlarnas kvorum från den 15 juli 2015 tills han kallades som kyrkans ledare. Han har tjänat som medlem i detta kvorum sedan den 7 april 1984.  

Klicka här för en mer omfattande biografi över president Nelson.

        

                                  

                   

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.