Ämne

De tolv apostlarnas kvorum

En av de tolv männen var tulltjänsteman och flera andra var fiskare som arbetade på Galileiska sjön. När de kallades till verket gav de allt för att vittna för världen om den som utvalt dem.

De var de tolv främsta lärjungarna eller ”apostlarna” som Jesus Kristus utvalde för nära två tusen år sedan.

Männen som bär samma titel i dag kommer från många yrkesområden, bland annat juridik, affärsverksamhet, sjukvård, akademi och domstol. När de kallades till verket åsidosatte också de sitt respektive yrke för att verka på heltid med att vittna om Kristus.

De är medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Det nutida tolv apostlarnas kvorum bildades 1835 och är ett exempel på den bokstavliga återställelsen till jorden av den kyrka som Kristus upprättade.

De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande enhet. Dess medlemmar verkar under ledning av första presidentskapet, en styrande enhet som består av tre män — en president och två rådgivare.

Förutom deras främsta ansvar att vara ett särskilt vittne om Kristi namn för världen, har apostlarna tunga administrativa ansvar i deras tillsyn över den globala kyrkans framgång och utveckling.

Precis som deras motsvarigheter i forna dagar sändes ut över världen reser dagens apostlar världen över för att stärka och uppmuntra kyrkans medlemmar, upprätta nya församlingar och sköta kyrkans verksamhet. Ibland innebär det att de sammanträffar med nationers ledare för att förhandla om tillåtelse för kyrkan att etablera sig i ännu ett land.

Följande män är medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum i dag:

Äldste M. Russell Ballard

Tillförordnad president M. Russell Ballard har verkat som medlem i de tolv apostlarnas kvorumi Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sedan den 6 oktober 1985. Han har rest över hela världen och undervisat kyrkans medlemmar och lett den världsomfattande kyrkans dagliga angelägenheter. Den 14 januari 2018 inröstades och avskildes han som tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum.

Äldste Jeffrey R. Holland

Äldste Jeffrey R. Holland ordinerades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 23 juni 1994. När han kallades som apostel verkade äldste Holland som medlem i de sjuttios första kvorum, vilket han kallades till den 1 april 1989.

Äldste Dieter F. Uchtdorf

Äldste Dieter F. Uchtdorf kallades som andre rådgivare i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 3 februari 2008. Han verkade i det ämbetet till januari 2018. Han inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 2 oktober 2004. Han har verkat som generalauktoritet sedan april 1994.

Äldste Uchtdorf föddes den 6 november 1940 i Ostrau i Tjeckoslovakien som son till Karl Albert och Hildegard Else Opelt Uchtdorf. Hans familj blev medlemmar i kyrkan 1947 i Zwickau i Tyskland. De flydde till Frankfurt/Main 1952, och där utbildade han sig till ingenjör. Han anslöt sig till det tyska flygvapnet 1959 och verkade som stridspilot i sex år.

Äldste David A. Bednar

Äldste David A. Bednar ordinerades och avskildes som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 7 oktober 2004. Innan äldste Bednar kallades till de tolvs kvorum verkade han som områdessjuttio, som regionrepresentant, två gånger som stavspresident och som biskop.

Äldste Quentin L. Cook

Äldste Quentin L. Cook inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 6 oktober 2007. Han kallades som generalauktoritet i april 1996 och har verkat inom de sjuttios andra och första kvorum samt presidentskap.

Äldste D. Todd Christofferson

Äldste D. Todd Christofferson blev medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 april 2008. Vid tiden för kallelsen verkade han i presidentskapet för de sjuttios kvorum.

Äldste Neil L. Andersen

Äldste Neil Linden Andersen utnämndes till apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 4 april 2009. Äldste Andersen verkade som seniormedlem i presidentskapet för de sjuttio innan han kallades till de tolvs kvorum.

Äldste Ronald A. Rasband

Äldste Ronald A. Rasband kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Han hade verkat som medlem i de sjuttios presidentskap sedan 2005 och verkade som seniorpresident för de sjuttios presidentskap när han kallades till de tolvs kvorum.

Äldste Gary E. Stevenson

Äldste Gary E. Stevenson kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Han verkade som kyrkans presiderande biskop när han kallades till de tolvs kvorum, en position han hade haft sedan april 2012. Han kallades till de sjuttios första kvorum 2008 och verkade som president för området Asien Nord. Han har tidigare verkat som heltidsmissionär i Japanmissionen Fukuoka, högrådsmedlem, biskop, rådgivare till en stavspresident, president för Japanmissionen Nagoya och som söndagsskollärare.

Äldste Dale G. Renlund

Äldste Dale G. Renlund kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Vid tiden för sin kallelse verkade han som medlem i de sjuttios första kvorum, dit han kallades den 4 april 2009. Tidigare verkade han som president för området Afrika Sydöst.

Äldste Gerrit W. Gong

Äldste Gerrit W. Gong inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2018. Han verkade som generalauktoritetssjuttio från den 3 april 2010 till sin kallelse till de tolv. Han utsågs till medlem i presidentskapet för de sjuttios första kvorum den 6 oktober 2015. Från 2011 till 2015 ingick äldste Gong i presidentskapet för Asien-området med huvudkontor i Hongkong, under sista tiden som områdespresident.

Äldste Ulisses Soares

Äldste Ulisses Soares inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2018. Han hade verkat som generalauktoritetssjuttio sedan den 2 april 2005, och utsågs till medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum den 6 januari 2013. Tidigare har han verkat som rådgivare i presidentskapet för området Afrika Sydöst, som president för området Brasilien och som rådgivare i presidentskapet för området Brasilien Syd.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.