Ämne

Vilka är mormonerna?

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (också kallade mormoner) tillhör varje samhällsskikt — affärsvärlden och jordbruket, utbildningen och vetenskapen, politiska partier och regeringar, underhållningsbranschen och nyhetsmedia.

Tidskriften Newsweek beskrev sista dagars heliga på följande sätt: ”Oavsett var mormonerna bor tillhör de ett nätverk av ömsesidig omtanke. Enligt mormonernas teologi är alla en präst av något slag, alla har bemyndigats att hjälpa andra på något sätt och bli hjälpt av andra. Det är ett modernt förbund som går ut på att ta hand om varandra.”

Den omtanken begränsas inte bara till kyrkans medlemmar utan sträcker sig mycket längre. Enligt kyrkans president Thomas S. Monson: ”Som kyrka sträcker vi oss inte bara ut till vårt eget folk utan också till välvilliga människor runt om i världen i den anda av broderskap som härstammar från Herren Jesus Kristus.”

 

Medlemskap

Kyrkan har i dag över 14 miljoner medlemmar, varav de flesta bor utanför Förenta staterna. Men kyrkan är den fjärde största kyrkan i Förenta staterna i fråga om antal medlemmar. Sedan dess enkla början 1830 med endast sex personer i en timmerstuga i norra delen av staten New York, har kyrkan fortsatt att växa både i antal medlemmar och i inflytande.

Värderingar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en återställelse av Nya testamentets kristendom som Jesus och hans apostlar undervisade om. Den är inte protestantisk, frikyrklig, katolsk eller ortodox. Men värderingarna som kyrkan har i fråga om moral, samhällsansvar och familjen liknar dem som de flesta andra kristna trossamfund har. Evangeliets budskap om hopp och lycka ger kyrkans medlemmar en tillflykt från världens osäkra tillvaro. Det faktum att livet har ett gudomligt syfte, att Gud bryr sig om varje människa och att alla har förmågan att bli bättre genom rätta val är ett centralt budskap i mormonernas lära.

Tro

Sista dagars heliga tror på en kärleksfull och personlig Gud som är vår himmelske Fader. Eftersom han är vår andes Fader så är alla människor hans barn och således är alla människor också bröder och systrar. Han sände sin son Jesus Kristus för att återlösa mänskligheten från deras synder. Kyrkans medlemmar försöker leva sitt liv enligt Frälsarens lära. Alla har rätt till personlig uppenbarelse. Gud har kallat nya apostlar och profeter i vår tid och han uppenbarar sitt ord genom dem precis som han gjorde i forna dagar. Så Gud talar fortfarande till människan. Mormonerna tror på Bibeln, både Gamla och Nya testamentet. Dessutom använder de andra heliga skrifter, bland annat Mormons bok, som är ett andra testamente om Kristi verksamhet och gudomlighet. Tillsammans ger dessa heliga skrifter svar på viktiga frågor som Guds natur, frälsningen och försoningen.

Utbildning

En av kyrkans främsta värderingar är utbildning. Den anses vara lika viktig på ett andligt plan som på ett sekulärt plan. President Gordon B. Hinckley, numera avliden, sade därför ”att Herren har befallt medlemmarna i denna kyrka att de ska söka lärdom genom studier och genom tro, men att de inte bara ska söka efter andlig kunskap, vilken är den viktigaste, utan också efter sekulär kunskap”. Kyrkan erbjuder sina ungdomar många utbildningsmöjligheter: Seminariet, ett fyraårsprogram som förbereder ungdomar i högstadieålder för livets andliga utmaningar, samt Religionsinstitut, som ger allmän religiös undervisning och ett socialt nätverk för unga vuxna. Över 700 000 elever är inskrivna i dessa program och de finns i över 132 länder.
Kyrkan har dessutom skapat Ständiga utbildningsfonden för att ge kyrkans unga män och kvinnor i utvecklingsländer ekonomisk möjlighet till utbildning. Genom den här fonden, vars pengar i stor utsträckning utgörs av medlemmarnas bidrag, erbjuds eleverna lån som gör att de kan studera och hitta anställningsmöjligheter i sitt land och sitt samhälle.

Gudsdyrkan

På söndagarna samlas sista dagars heliga för gudsdyrkan i över 28 000 församlingar i 177 länder, nationer och territorier världen över. Gudstjänsterna anpassas efter lokala behov i de olika församlingarna världen över och hålls på över 180 språk och välkomnar att besökare deltar.

Missionsarbete

Kyrkans tillväxt världen över beror delvis på de över 52 000 volontärmissionärerna som undervisar om evangeliet på heltid varhelst de får möjlighet till det — utomhus och i hemmen. Men det är bara en del av orsaken. Medlemmarnas öppenhet och omtanke om sina vänner och bekanta är tillväxtens verkliga katalysator, allteftersom det återställda evangeliet svarar på livets viktigaste frågor.

Familjen

President Monson beskrev nyligen det idealiska hemmet: ”Våra hem ska vara mer än tillflyktsorter. De bör också vara platser där Guds Ande kan bo, där stormarna hejdas vid dörren, där kärleken råder och friden bor. Världen kan ibland vara en skrämmande plats att leva i. Samhällets moraliska väv tycks rämna med skrämmande hastighet.” Men, fortsatte han, det här är en kamp som familjer och individer ”kan och ska vinna”. Därför är det i ett alltmer splittrat samhälle ytterst viktigt att stärka familjen. Värderingarna som är ytterst viktiga för en civilisation föds i familjen — samhällets grundläggande enhet — där en man och hustru arbetar tillsammans för allas välstånd. Kyrkans lära och program är ämnade att stärka familjen. De tidlösa värderingarna kärlek, offer, tålamod och förlåtelse ger samhället kraft att nå framgång. De lärs bäst ut i hemmet.

Organisation

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är organiserad i stort sett på samma sätt som Kristus organiserade sin kyrka under Nya testamentets tid. Den leds av en profet som verkar som kyrkans president. Han har två rådgivare och dessa tre ledare utgör första presidentskapet. Första presidentskapet assisteras av tolv apostlar, som är särskilda vittnen om Jesus Kristus för hela världen. Ledare som kallas för sjuttio hjälper de tolv apostlarnas kvorum och verkar i olika områden runt om i världen. Lokala församlingar leds av biskopar. Den huvudsakliga organisationen för kvinnor i kyrkan är Hjälpföreningen, som grundades 1842. Den organisationen har i dag över 5,5 miljoner kvinnliga medlemmar 18 år och äldre i mer än 170 länder.

Lekmannaledare

Det lokala ledarskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utgörs av kompetenta lekmannaledare, inte av ett betalt prästerskap. Dessa ledare väljs genom bön och inspiration och söker inte efter positioner i kyrkan utan accepterar ”kallelser” i en anda av tjänande. Enskilda medlemmar kallas i sin tur av sina ledare att verka i olika positioner i sin församling. Denna kooperativa verksamhet innebär att medlemmar både håller och lyssnar till predikningar, leder musik och sjunger, ger och tar emot råd. Deras tjänande välsignar andra och leder till personlig tillväxt. Den här typen av organisation stärker familjen men fostrar också en djup känsla av gemenskap inom församlingen och tillgodoser människans naturliga strävan efter samhörighet genom det ömsesidiga ansvaret för varandra.

Samhälle

Kyrkan är aktivt delaktig i samhällsfrågorna där dess medlemmar bor. Den har ett ansvar att ta ställning till de moralfrågor som samhället ställs inför. Men kyrkan har i fråga om partipolitik antagit en strikt neutral ställning. Kyrkans mission är att predika Jesu Kristi evangelium, inte att få politiker valda. Den rekommenderar, stödjer eller motarbetar inte politiska partier, kandidater eller program utan inser att dess värderingar kan förekomma hos dem alla. Men det hindrar inte kyrkan från att uppmuntra sina medlemmar att vara ansvarsfulla medborgare i sitt samhälle, bland annat genom att informera sig om frågor och rösta i valen. Dessutom förväntar den sig att dess medlemmar deltar i det politiska förloppet på ett informerat och artigt sätt, att de respekterar att kyrkans medlemmar har olika bakgrund och erfarenheter.

Respekt och tolerans

I samma anda av samhällsansvar och respekt vädjade president Monson nyligen till kyrkans medlemmar om att de skulle visa större religiös förståelse och tolerans: ”Jag vill uppmuntra kyrkans medlemmar var de än är att visa godhet och respekt mot alla människor överallt. Den värld vi lever i är fylld av olikheter. Vi kan och bör visa respekt mot dem vilkas tro är annorlunda än vår.”

Humanitär hjälp

Under sin första presskonferens som kyrkans president den 4 februari 2008 betonade president Monson vikten av samarbete i samhällsfrågor: ”Vi som sista dagars heliga har ansvaret att vara delaktiga i vårt samhälle och att samarbeta med andra kyrkor och organisationer. Min avsikt med detta är att jag tror att det är viktigt att vi avlägsnar svagheten hos en person som står ensam och ersätter den med styrkan hos människor som samarbetar.” Kyrkans världsomfattande humanitära insatser utförs ofta tillsammans med andra välvilliga trossamfund och organisationer.

Enbart under 2007 skickade kyrkan hjälp efter kraftiga jordbävningar i fem länder, omfattande bränder i sex länder, hungersnöd i 18 länder samt översvämning och svåra stormar i 34 länder. Sammanlagt har kyrkan och dess medlemmar hjälpt till under 170 betydande operationer — i genomsnitt nästan varannan dag under hela året. Motivationen bakom detta omfattande globala arbete grundar sig på det enkla uppdrag Jesus gav oss för så många år sedan att ”älska vår nästa som oss själva”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.