Ämne

Politisk opartiskhet

Kyrkans mission är att predika Jesu Kristi evangelium, inte att få politiker valda. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är opartisk i fråga om partipolitik. Detta gäller alla nationer som kyrkan är etablerad i.

Kyrkan gör inget av följande:

 • Rekommenderar, stödjer, eller motarbetar politiska partier, kandidater eller program.
 • Tillåter att kyrkans byggnader, medlemslistor eller andra resurser används för partipolitiska syften.
 • Försöker tala om för dess medlemmar vilken kandidat eller vilket parti de bör rösta på. Denna riktlinje gäller oavsett om en kandidat till en viss position är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller inte.
 • Försöker påverka eller styra en regeringsledamot.

Kyrkan gör följande:

 • Uppmuntrar dess medlemmar att vara ansvarsfulla medborgare i sitt samhälle, att bland annat informera sig om frågor och rösta i valen.
 • Förväntar sig att dess medlemmar deltar i det politiska förloppet på ett informerat och höviskt sätt, att de respekterar att kyrkans medlemmar har olika bakgrund och erfarenheter och därför kan ha olika åsikter i partipolitiska frågor.
 • Uppmanar politiska kandidater att inte på något sätt antyda att deras kandidatur eller program stöds av kyrkan.
 • Förbehåller sig rätten att som institution uttala sig, på ett opartipolitiskt sätt, om frågor som den anser får stora samhälleliga eller moraliska konsekvenser, eller som direkt påverkar kyrkans intressen.

I Förenta staterna, där nästan hälften av kyrkans medlemmar bor, är det vanligt att kyrkan inför varje nationellt val skickar ut ett brev som läses upp i församlingarna. I brevet uppmanas medlemmarna att rösta, men kyrkans opartiskhet i partipolitiska frågor betonas samtidigt.

Förhållande till regeringar

Folkvalda som är medlemmar i kyrkan fattar sina egna beslut och det kan hända att de inte delar varandras åsikter eller följer kyrkans offentliga ståndpunkt. Kyrkan kan meddela dem om sitt ställningstagande, som till alla andra folkvalda, men den är medveten om att dessa folkvalda fortfarande måste fatta sina egna beslut efter bästa omdöme och utifrån den valkrets som de valts att representera.

Nutida skriftställehänvisningar om regeringars funktion: Läran och förbunden, kapitel 134

Partipolitiskt engagemang för kyrkans presiderande ämbetsmän

Dessutom är brevet från första presidentskapet, daterat den 16 juni 2011, ett nytt uttalande och ytterligare klargörande angående kyrkans ställning i fråga om politisk opartiskhet i början av en ny politisk valomgång. Det gäller alla heltidsengagerade generalauktoriteter, ledare för biorganisationer på generalnivå, missionspresidenter och tempelpresidenter. Riktlinjen gäller inte heltidsanställd personal i kyrkan.

”Kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän med fruar samt andra ledare i kyrkan som verkar på heltid bör inte personligen engagera sig i politiska kampanjer, vilket innefattar att aktivt stödja kandidater, samla in pengar, tala för eller på annat sätt göra reklam för kandidater, eller ge ekonomiska bidrag.

Eftersom områdessjuttio, stavspresidenter och biskopar inte är heltidsengagerade ämbetsmän i kyrkan kan de bidra, verka i kampanjkommittéer och på annat sätt stödja en kandidat av eget val, underförstått att de:

 • Enbart agerar som enskilda medborgare i den demokratiska processen och att de inte blandar in, eller låter andra engageras, så att deras agerande eller stöd på något sätt representerar kyrkan.
 • Inte använder kyrkans brevpapper, adresslistor, e-postsystem eller kyrkobyggnader i politiskt främjande syften.
 • Inte engagerar sig i insamling av pengar eller andra typer av kampanjarbete som inriktar sig på andra medlemmar i kyrkan som står under deras kyrkliga överinseende.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.