Pressmeddelande

Första presidentskapet ger riktlinjer för ett tryggt återupptagande av kyrkans möten och aktiviteter

Ett noga övervägt och försiktigt återupptagande av gudstjänster och andra möten och aktiviteter sker allteftersom lokala myndigheter öppnar upp områden

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har godkänt en stegvis återgång till några av kyrkans veckovisa gudstjänster och aktiviteter. Enligt ett meddelande som skickades igår till generalämbetsmän och lokala ledare i hela världen kan det här endast genomföras när lokala myndigheters föreskrifter tillåter det och efter att kyrkans områdespresidentskap gett ytterligare vägledning till lokala ledare i kyrkan.

En tvåfasprocess tillämpas som alltid tar hänsyn till myndigheternas föreskrifter så att de inblandades hälsa och säkerhet inte äventyras. Modellerna nedan kan anpassas av områdespresidentskapen utifrån lokala behov och på godkännande av deras kontakt i de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios presidentskap. Stavspresidenter ska i samråd med biskopar bestämma den specifika tidpunkten för återupptagandet av möten och aktiviteter.

Sabbatsdagens gudstjänster: Fas 1

Förkortade möten i möteshuset med upp till 99 personer, med hänsyn till lokala myndigheters föreskrifter

Andra möten och aktiviteter (såsom bröllop och begravningar): Fas 1

Förkortade möten med hänsyn till lokala myndigheters föreskrifter eller möten som hålls på distans med teknikens hjälp

Sabbatsdagens gudstjänster: Fas 2

Möten i möteshuset med 100 eller fler personer, med hänsyn till lokala myndigheters föreskrifter

Övriga möten och aktiviteter: Fas 2

Möten i möteshuset kan hållas med hänsyn till lokala myndigheters föreskrifter.

”Vi är tacksamma för den tro våra medlemmar har visat när de utfört sin gudsdyrkan i hemmet och vi är tacksamma för de välsignelser som kommer när vi samlas för söndagsmöten och aktiviteter”, sa första presidentskapet.

Allmänna riktlinjer

 

Kyrkans ledare hänvisas till första presidentskapets brev daterat den 16 april 2020, ”Administrativa principer i svåra tider” och dess två bilagor. De uppmanas också att beakta följande ytterligare principer och riktlinjer för att även fortsättningsvis förhindra spridningen av covid-19:

· Var mycket noggranna med att skydda medlemmarnas hälsa och säkerhet. Ta särskild hänsyn till de medlemmar som på grund av hälsotillstånd eller ålder tillhör en riskgrupp.

· Underrätta individer som inte känner sig friska, som beordrats hemkarantän eller som uppvisar något eller några av följande symptom om att de inte ska närvara vid möten: feber, hosta, andningssvårigheter, huvudvärk, rinnsnuva eller halsont.

· Tillämpa social distansering, handtvätt och andra åtgärder enligt föreskrifter.

· Följ myndigheternas föreskrifter på varje plats med avseende på offentliga sammankomster, däribland hur stora de är, hur ofta de förekommer och hur länge de varar. Vi ber er tillämpa myndigheternas föreskrifter.

· Återgå långsamt till ordinarie verksamhet genom att fortsätta verka på distans med teknikens hjälp under det att ni stegvis börjar mötas på plats. Prioritet ges till möten på plats där förrättningar utförs, såsom dop och sakramentsmöten.

Meddelandet till ledarna innehåller ytterligare vägledning för social distansering, vad man gör när fler medlemmar i kyrkan vill närvara på möten, hur man hanterar situationer där flera församlingar delar på ett möteshus, lämpliga rutiner för hygien, säker hantering av sakramentet med mera.

I avvaktan på vidare anvisningar uppmanas medlemmarna att fortsätta njuta av sin hemcentrerade gudsdyrkan på sabbaten.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.