Ämne

Myndighet i kyrkan

Kristna kyrkor ser på frågan om myndighet — den gudomliga rätten att predika, handla i Guds namn och leda Herrens kyrka — på olika sätt. En del kyrkor, som de katolska, ortodoxa och koptiska kyrkorna, gör anspråk på kontinuerlig myndighet från de tidiga apostlarna. En del som brutit sig loss från dessa kyrkor säger att de får sin myndighet från Bibelns ofelbara lära. Andra faller tillbaka på en känsla av ”kallelse” till verket. Sista dagars heliga har en egen syn på prästadömets myndighet som gör dem unika.

Nya testamentet beskriver kyrkan som Jesus Kristus upprättade som en i uppbyggnad och form. Den leddes av apostlarna och som mottagare av både handpålagd myndighet och uppenbarelse fick de ansvaret att leda kyrkan och hålla dess lära ren allteftersom den spreds över den kända världen.

Att Jesu Kristi ursprungliga kyrka skulle hamna i avfall var ett faktum som förutsades av forntida profeter och av apostlarna på Kristi tid.

Sista dagars heliga tror att den forntida kyrkans gudomliga myndighet gick förlorad efter apostlarnas död och att en gudomlig återställelse var nödvändig, men avfärdar eller nedsätter inte giltigheten i andra människors religiösa upplevelser.

  • Mycket av Jesu Kristi sanna lära finns bland dagens kyrkor.
  • Medlemmar i andra kyrkor som tror på Jesus Kristus och försöker leva efter hans lärdomar har rätt till gudomlig vägledning och inspiration i sitt liv.
  • Trofasta kristna som inte är sista dagars heliga kommer fortfarande till himlen, och de som lever efter all sanning och allt ljus de har här, kommer att vara öppna för mer ljus i det kommande livet.
  • Alla som tror på att Jesus Kristus är Guds son och världens Återlösare är kristna, oavsett teologiska skillnader.
  • Bibeln är uppenbarad av Gud och är mycket värdefull på grund av den stora påverkan den har på mäns och kvinnors liv. Den förminskas inte av att det finns ytterligare skrifter.

För sista dagars heliga är återställelsen av prästadömets myndighet under första hälften av 1800-talet något som bokstavligen skedde genom änglabesök av dem som innehade denna myndighet i forna dagar. Gudomlig myndighet återställdes till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga genom att den uppståndne Johannes Döparen 1829 kom till Harmony (idag Oakland) i Pennsylvania och när de uppståndna forntida apostlarna Petrus, Jakob och Johannes något senare kom till samma plats.

Idag kan alla medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som bär prästadömet spåra sin myndighet direkt tillbaks till dessa besök och när Joseph Smith och tidiga ledare i kyrkan förlänades Guds prästadöme. En person som får prästadömet idag sitter vanligtvis ner medan en person som redan bär prästadömet står och lägger sina händer på mottagarens huvud och formellt förlänar denna myndighet.

Dagens prästadömes ”apostoliska nycklar”, vilket innebär rätten att leda kyrkan, tros bäras av de nutida apostlarna på samma sätt som de forntida apostlarna hade myndigheten att leda den tidiga kyrkan.

Skriftställen som förutsäger avfall

2 Tessalonikerbrevet 2:3

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

Jesaja 60:2

Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Jesaja 24:5

Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.

1 Timoteusbrevet 4:1

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Giltigheten i andras religiösa upplevelser:

 ”Jag får ofta frågan: ’Vilka är skillnaderna mellan din religiösa syn och andras?’ I grund och botten skiljer vi oss inte så mycket i fråga om religiöst synsätt, vi kan alla dricka ur samma kärlekens princip. En av de största grundläggande principerna i mormonismen är att ta emot sanning, oavsett var den kommer ifrån.” Joseph Smith, citerad i History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2:a uppl. (Salt Lake City: Deseret News Press, 1949), 5:499.

 ”Vi har inte kommit för att ta ifrån er den sanning och de goda egenskaper ni har. Vi har inte kommit för att finna fel hos dig eller för att kritisera dig. Vi har inte kommit för att anmärka på dig. Behåll allt det goda du har och låt oss ge dig mer som är gott.” President George Albert Smith, citerad i Sharing the Gospel with Others, sammanst. av Preston Nibley (Salt Lake City: Deseret News Press, 1948), s. 12--13; kursivering tillagd.

 ”Prästadömsmyndighetens succession avbröts. Men människan lämnades inte i totalt mörker eller helt utan uppenbarelse eller inspiration. Tanken att himlarna stängdes i och med Kristi korsfästelse och sedan öppnades igen under den första synen är felaktig. Kristi ljus fanns överallt för att bistå Guds barn. Den Helige Anden besökte sökande själar. De rättfärdigas böner förblev inte obesvarade.” Boyd K. Packer, ”Kristi ljus”, Liahona, apr. 2005, s. 10–11.

 ”Välunderrättade sista dagars heliga hävdar inte att kristendomen förlorade all sanning eller blev helt fördärvad. De ortodoxa kyrkorna kan ha förlorat evangeliets fullhet, men de förlorade inte hela evangeliet eller ens det mesta av det. Många protestanter gör parodi av eller överdriver sista dagars heligas ståndpunkt, vilken är att ortodoxa kyrkor är ofullständiga snarare än fördärvade. Det är de trosbekännelser som uppkommit utanför Bibelns lära som i Joseph Smiths uppenbarelse kallades för en styggelse, men verkligen inte de enskilda medlemmarna eller deras tro på Bibelns lära.” Craig L. Blomberg och Stephen E. Robinson, How Wide the Divide? A Mormon and an Evangelical in Conversation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), s. 61.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.