Ämne

Besegling

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga syftar ordet besegling på en förening av en man och kvinna och deras barn för evigt. Denna besegling kan endast utföras i ett tempel av en man som bär prästadömet, eller Guds myndighet. Enligt sista dagars heligas tro innebär beseglingen att familjerelationen varar bortom döden om personerna lever enligt Jesu Kristi lära. Sista dagars heliga anser att familjen är en väsentlig del av Guds plan och att den är den viktigaste enheten både på jorden och i evigheten.

När en man och en kvinna gifter sig i ett av mormonernas tempel kallas ceremonin för en besegling. När paret senare får barn är de automatiskt beseglade till sina föräldrar. Par som blir medlemmar i kyrkan som gifta eller som av annan anledning inte gifte sig i templet till att börja med kan beseglas tillsammans senare i templet. Föräldrar kan också besegla sina barn till sig på samma gång. Beseglingens förrättningar kan också utföras för de döda av ställföreträdande och på så sätt kan familjen bindas samman över generationerna.

Jesus Kristus talade själv om besegling i Nya testamentet:

”Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ’Vem säger folket att Människosonen är?’ …

Simon Petrus svarade: ’Du är Messias, den levande Gudens Son.’

Jesus sade till honom: ’Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen’” (Matteusevangeliet 16:13, 16–19).

Sista dagars heliga tror att samma myndighet som gavs till Petrus gavs till Joseph Smith 1829 gavs i en oavbruten led till kyrkans nuvarande profet och president. Bara profeten kan ge beseglingsmakten till andra män och relativt få har denna myndighet samtidigt.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.