Ämne

Information om rättigheter och användning (uppdaterad 120221)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till nedanstående villkor. Använd inte den här webbplatsen om det finns något villkor som du inte samtycker till. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Kontrollera därför om det finns några ändringar varje gång du använder webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar av dessa villkor har offentliggjorts, betyder det att du godtar dessa ändringar.

TILLSTÅND OCH RESTRIKTIONER

Den här webbplatsen ägs och handhas av Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Allt material som finns på den här webbplatsen (inklusive visuellt material, text, ikoner, skärmfönster, databaser, media och allmän information) ägs av oss eller används av oss med tillstånd. Du får se på, ladda ner och skriva ut material från den här webbplatsen enbart för eget, icke-kommersiellt bruk om inte annat anges. Därutöver får mediepersonal reproducera material för användning i traditionella offentliga nyhetsforum om inte annat anges. Därutöver får mediepersonal reproducera material för användning i traditionella offentliga nyhetsforum om inte annat anges. Du får inte utan vårt tillstånd använda material från den här webbplatsen på en annan webbplats eller på ett datornätverk. Du får inte överföra eller distribuera material från den här webbplatsen till andra webbplatser. Du får inte använda den här webbplatsen eller information som finns på den (däribland namn och adress på dem som lämnat information) till att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster, värva kunder eller till något annat kommersiellt ändamål.

Oaktat det föregående förbehåller vi oss ensamrätten att efter egen bedömning neka, återkalla eller begränsa användningen av den här webbplatsen, inbegripet reproduktion av webbplatsens innehåll. Det är emellertid inte vårt ansvar att fastställa vad ”fair use” [skäligt bruk] innebär för personer som önskar använda material från den här webbplatsen. Det förblir endast användarens ansvar. Vidare fordras det inte av oss att vi lämnar ytterligare källuppgifter eller garanterar att något material godkänts för alternativ användning. Sådant förblir också användarens ansvar. Kyrkan hävdar emellertid sin rätt att förhindra intrång i upphovsrätten till eget material och att tolka ”fair use” [skäligt bruk] på det sätt som kyrkan uppfattar gällande lag.

UPPFÖRANDEKOD

Du samtycker till att du inte personligen, eller genom att delta i någon kollektiv verksamhet, ska sända eller infoga information till den här webbplatsen som kan bedömas vara skadlig för eller stötande för andra användare, inte heller ska du imitera en annan användare för att dölja din identitet eller påverka någon annan till sådana handlingar. Du samtycker till att inte göra någonting som kan skada dataflödet till och från den här webbplatsen, påverka webbplatsens service eller prestanda, eller kringgå någon av de kontroller eller regler för användning som vi har infört. Du har insikt om att resultatet av skadliga eller stötande åtgärder kan innebära indragning av din rätt att använda webbplatsen samt juridiska åtgärder mot dig.

LÄNKAR

Den här webbplatsen kan till din bekvämlighet innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra. Dessa webbplatser varken handhas eller kontrolleras av oss, och vi ansvarar inte för deras innehåll. Även om vi i god tro bemödat oss om att enbart länka till lämpliga och smakfulla webbplatser, kan vissa av dem innehålla olämpligt eller anstötligt material. Var vänlig meddela oss genast om du hittar sådant material medan du använder den webbplatsen.

Vi tror att de som tillhandahåller information på internet förväntar sig att den ska vara allmänt tillgänglig. Därför tror vi att det är tillåtet enligt lag att länka till andra webbplatser och förenligt med deras förväntningar som använder internet. Men om tillgången till en viss webbplats bör begränsas, bör webbansvarige omgående underrätta oss om detta.

JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal styrs uteslutande av lagarna i delstaten Utah i Förenta staterna såsom de tillämpas på avtal som ingås och tillämpas i denna delstat. Alla rättsliga åtgärder för att verkställa detta avtal samt angelägenheter i samband med denna webbplats ska föras inför delstatlig eller federal domstol i Salt Lake County, Utah, och härmed samtycker du till och underordnar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion för behandling av varje sådan åtgärd. Om något villkor i detta avtal är olagligt, ogiltigt eller helt eller delvis overkställbart, ska övriga villkor inte påverkas av detta, såvida vi inte fastställer att det ogiltiga eller overkställbara villkoret är en nödvändig punkt i avtalet, i vilket fall vi kan komma att ändra avtalet efter egen bedömning.

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

Vi är inte ansvariga för några särskilda skador eller följdskador som orsakats av din användning av, eller din oförmåga att använda, materialet på den här webbplatsen eller på någon länkad webbplats, och detta inbegriper, men är inte begränsat till, förlorad förtjänst, avbrott i affärsverksamhet och förlust av program eller annat datamaterial på ditt informationsbehandlingssystem. Inte i något fall ska vår totala betalningsskyldighet mot dig för skador, förluster och upphov till åtgärder överskrida det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till den här webbplatsen eller någon länkad webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING

MATERIALET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH VARJE LÄNKAD WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR RÄTTSANSPRÅK OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. VI GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FRIA FRÅN AVBROTT ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER ÅTGÄRDAS ELLER ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

VARUMÄRKEN

”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, ”Liahona, ”Mormons bok" och ”mormon” är varumärken och tillhör Intellectual Reserve, Inc.

FRÅGOR OCH TILLSTÅNDSBLANKETT

Om du önskar ytterligare hjälp eller information beträffande kyrkans upphovsrättsskyddade material kan du kontakta kyrkans Intellectual Property Office på eller via:

Telefon: +1-801-801-240-3959 eller +1-800-453-3860, ankn. 2-3959

Fax: +1-801-240-1187

E-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Fyll i relevant blankett för att ansöka om tillstånd att använda kyrkans upphovsrättsskyddade material:

För allmänna ansökningar: Tillståndsblankett

För material som ska användas i ett manuskript: Tillståndsblankett — manuskript

För skapande av musikarrangemang: Tillståndsblankett — musikarrangemang

Tillståndsblanketten och annat material som efterfrågas på blanketten kan skickas till:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018, USA

Du kan också faxa eller mejla blanketten till faxnumret eller e-postadressen som listas ovan.

Obs: Det tar omkring två till fyra veckor innan svar anländer på en icke-kommersiell ansökan och omkring fyra till sex veckor för en kommersiell ansökan.

Datum för ikraftträdande: 21 februari 2012

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.