Pressmeddelande

President Nelson framför fem viktiga sanningar till kyrkans unga vuxna i hela världen

  
  

Skrifterna är tydliga med att Gud önskar det allra bästa för alla människor. (Se Moses 1:39) Hans drivkraft är ren kärlek. Den drivkraften kan inte vara annorlunda för profeterna som han kallar att förmedla hans kärlek, sade i tisdags Russell M Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, till unga vuxna sista dagars heliga i världen.

I ett tal som hölls vid Brigham Young-universitetet i Provo i Utah (17 september 2019), påminde denne energiske 95-årige globala kyrkoledare de unga vuxna om fem viktiga sanningar:

  1. de är Guds barn
  2. sanningen är odelbar
  3. Gud älskar dem och
  4. kallar profeter för att hjälpa dem samt
  5. de kan själva få veta vad som är sant. (En mer fullständig genomgång av alla fem punkterna kan man läsa i president Nelsons hela tal ”The Love and Laws of God”.)

Eftersom vi känner djupet i Guds kärlek till sina barn, känner vi djup omsorg om varje Guds barn. - president Nelson

Vad gäller den fjärde punkten – Gud utser profeter till att lära oss sanningen – talade president Nelson öppet om hur känsligt detta kan vara för honom och de andra ledarna i kyrkan.

”Ibland anklagas vi för att vara kärlekslösa när vi förkunnar Faderns krav för upphöjelse i det celestiala riket” [den högsta nivån i himlen som uppenbarats i skrifterna], sade president Nelson. ”Men vore det inte mycket mer kärlekslöst om vi inte sade sanningen och inte lärde det som Gud har uppenbarat? Det är just på grund av att vi verkligen bryr oss om alla Guds barn som vi förkunnar hans sanning.” Det är viktigt, sade president Nelson, att detta uppdrag att förkunna sanningen ”inte ger oss myndigheten att förändra den gudomliga lagen”.

Äktenskapet och HBTQ-frågor är områden där det blivit omodernt att förkunna sanningen på senare år. Även om många länder i världen nu tillåter samkönade äktenskap, påminde president Nelson åhörarna om att Gud ”inte har förändrat sin definition av äktenskapet”.

 

Profeten pekade sedan på den viktiga skillnaden mellan kyrkans lära och riktlinjer. Han citerade en förmaning ur kyrkans bok Läran och förbunden som uppenbarades för Joseph Smith på 1830-talet och som tillåter flexibilitet i kyrkans administration.

”Även om vi i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum inte kan ändra på Guds lagar, har vi fått uppmaningen att 'bygga upp kyrkan och ordna med alla dess angelägenheter i alla nationer' [Läran och förbunden 107:33]. Således kan vi förändra riktlinjer när Herren vägleder oss att göra det. Ni har sett sådana exempel på senare tid. Eftersom återställelsen [processen att till fullo etablera Jesu Kristi Kyrka] är något som pågår, kommer säkerligen förändringar i riktlinjerna att fortsätta.”

President Nelson belyste denna punkt främst genom riktlinjerna från november 2015, och den följande förändringen tidigare i år, av riktlinjerna som hindrade barn till homosexuella föräldrar från att välsignas eller döpas utan godkännande från första presidentskapet.

”Vårt bekymmer då och som vi diskuterade länge och bad innerligt om under en lång tidsperiod, var att finna ett sätt att minska slitningar mellan homosexuella föräldrar och deras barn”, sade president Nelson. ”Vi ville främja harmoni i hemmet och undvika splittring mellan barn och föräldrar.”

Men nya riktlinjer i kyrkan innebär inte ett slut på samtalen kring ämnet eller fortsatta böner till Gud om mer vägledning. Så var det med riktlinjerna från november 2015.

”Vi visste att dessa riktlinjer skapade oro och förvirring för somliga och hjärtesorg för andra. Vi sörjde över det”, sade president Nelson. ”Närhelst Guds söner och döttrar gråter – oavsett orsaken – så gråter vi också. Så vi fortsatte att vädja till Herren.”

Från slutet av år 2015 till våren 2019, när riktlinjerna ändrades, fortsatte kyrkans ledare att be Gud om hjälp. De lade märke till att i nästan samtliga fall där HBTQ-föräldrar ansökte om undantag från kyrkans riktlinjer för sitt barn, beviljades ansökan. I april 2019 tillkännagav kyrkan tre viktiga förändringar. För det första kunde dop av barn till HBTQ-föräldrar godkännas av lokala biskopar utan första presidentskapets godkännande. För det andra kunde barn till dessa par nu också få ett namn och en välsignelse. För det tredje skulle homosexuell omoral i kyrkans ögon behandlas på samma sätt som heterosexuell omoral.

”Även om det kanske inte sågs på det sättet av somliga, så var kärlek drivkraften bakom förändringarna både från 2015 och från 2019 – vår himmelske Faders kärlek till sina barn och ledarnas kärlek till dem vi tjänar”, sade president Nelson. ”Eftersom vi känner djupet i Guds kärlek till sina barn, känner vi djup omsorg om varje Guds barn, oavsett ålder, personliga omständigheter, kön, sexuell inriktning eller andra unika utmaningar.”

Läsa gärna hela president Nelsons tal ”The Love and Laws of God”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.