Pressmeddelande

Officiellt tillkännagivande - 21 februari 2012

Som svar på frågor om överträdelser av kyrkans riktlinjer om ställföreträdande dop harkyrkan utfärdat följande uttalande:

Kyrkan står fast vid sitt ord och sin bestämda föresats att inte acceptera namnen påoffer för Förintelsen för ställföreträdande dop.

Det krävs en hel del bedrägeri och manipulation för att ett olämpligt bidrag ska passerade säkerhetskontroller vi har satt upp.

Även om inget system är felfritt när det gäller att förhindra de få individer som är fastbeslutna att förfalska sådana bidrag, har vi föresatt oss att vidta åtgärder mot enskildamissbrukare genom att upphäva bidragsgivarens åtkomsträttigheter. Vi ska ocksåöverväga om andra kyrkliga disciplinära åtgärder behöver vidtas.

Det är beklämmande när en enskild person medvetet överträder kyrkans riktlinjer ochnär någonting som bör förstås som ett erbjudande grundat på kärlek och respekt blir enkälla till stridigheter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.