Pressmeddelande

Nya mormonapostlar i de tolvs kvorum

Tre nya medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum  — ett av de högsta styrande organen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga  — tillkännagavs i lördags under kyrkans 185:e världsomfattande halvårskonferens i Salt Lake City, Utah.

De tre nya apostlarna är: Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson och Dale G. Renlund. De fyller vakanserna i de tolv apostlarnas kvorum efter L. Tom Perry, Boyd K. Packer och Richard G. Scott som gått bort sedan förra generalkonferensen.  

Var och en talar inför den världsomfattande publiken under konferenshelgen samt besvarade frågor från media efter lördagens eftermiddagsmöte.

En ersättare för en medlem i de tolvs kvorum kallas av kyrkans president, som tar emot inspiration om vem som ska kallas.  Den nya medlemmen i de tolv kan kallas bland de generalauktoriteter som är de främsta ledarna i kyrkan, eller någon annan av kyrkans medlemmar världen runt. 

De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande enhet. Förutom sitt främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Jesus Kristus för världen, har apostlarna administrativa ansvar i tillsynen över den globala kyrkans program och utveckling.

Senioritet i de tolvs kvorum avgörs av vilket datum en apostel kallas, snarare än hans ålder.  Nuvarande medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum är: president Russell M. Nelson, äldste Dallin H. Oaks, äldste M. Russell Ballard, äldste Robert D. Hales, äldste Jeffrey R. Holland, äldste David A. Bednar, äldste Quentin L. Cook, äldste D. Todd Christofferson, äldste Neil L. Andersen, äldste Ronald A. Rasband, äldste Gary E. Stevenson och äldste Dale G. Renlund.

Läs mer om äldste Rasband här (engelska)

Läs mer om äldste Stevenson här (engelska)

Läs mer om äldste Renlund här (engelska)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.