Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Pressmeddelande

En ny broschyr uppmanar till förståelse mellan muslimer och sista dagars heliga

Resursen finns på åtta språk

En ny 35-sidig broschyr ”Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles” [Muslimer och sista dagars heliga: tro, värderingar och livsstil] finns på ChurchofJesusChrist.org på åtta språk: arabiska, engelska, farsi, franska, spanska, ryska, turkiska och tyska.* Broschyren finns på de här språken även i appen Evangeliebiblioteket. Gå till ”Böcker och lektioner” och öppna sedan ”Interreligiösa relationer”.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Resursen nämndes först av äldsterna David A. Bednar och Gerrit W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum vid en konferens om Islam vid Brigham Young University i oktober 2021. Broschyren presenterar muslimer (islams anhängare) och sista dagars heliga (medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) för varandra. Broschyren är frukten av flera års arbete, inklusive samarbete med muslimska imamer.

”När vi tog på oss det här arbetet med muslimska kollegor märkte vi hur mycket som är gemensamt mellan de två trosuppfattningarna”, säger äldste Bednar i den 30 minuter långa videon som medföljer broschyren. ”Till exempel: Både sista dagars heliga och muslimer har övertygelser de uppriktigt håller fast vid, som tro på Gud, profeter, skrifter och heliga platser. Vi delar gemensamma värderingar som vikten av familjen, kyskhet och att hjälpa behövande. Medlemmarnas livsstilar inom båda trosåskådningarna innefattar vanor såsom bön, fasta och att skydda vår fysiska hälsa. De gemensamma trosuppfattningarna, värderingarna och sedvänjorna i båda trosåskådningarna sträcker sig bortom alla politiska, etniska eller kulturella gränser.”

Samtidigt som skillnader mellan de två religionerna uppmärksammas, illustrerar delar i broschyren några av de gemensamma trosuppfattningarna. Till exempel:

  • Gud är allvetande och allsmäktig. Tro ska uttryckas i tanke, ord och handling.
  • Profeter är viktiga när det gäller att ge vägledning från Gud.
  • Jesus Kristus spelar en viktig, om än annorlunda, roll för båda grupperna.
  • Uppenbarelse från Gud som ges genom budbärare i form av skriften är grunden för att lära sig Guds vilja, hålla sina åtaganden och delta i trogen gudstjänst.
  • Människan måste kommunicera med Gud genom daglig bön.
  • Gud gläds åt renhet och kyskhet.
  • Kvinnor är viktiga i samhället och i hemmet.
  • Familjen är samhällets grundläggande enhet och en viktig källa till glädje.

I filmen tar äldste Bednar avstånd från nedsättande kommentarer och generaliserande uttalanden som några sista dagars heliga har gjort om islams anhängare.

”Vi känner oss illa till mods och missuppfattade när det i en nyhetsrapport står att någon som begått ett allvarligt brott var en sista dagars helig. Eller när vår kyrka förväxlas med utbrytargrupper vars uppförande strider mot vårt”, säger äldste Bednar. ”På samma sätt är det lika felaktigt och kränkande för muslimer om någon antyder att alla muslimer är inblandade i allvarliga brott här i USA eller på andra håll i världen. Muslimer tar avstånd från alla sådana handlingar, precis som sista dagars heliga gör. Varje större religion har extremister som misstolkar sin egen religions lärdomar eller som försöker göra fel i religionens namn.”

I videon betonar apostlarna också kyrkans arbete med muslimer för att försvara allas religionsfrihet.

”När vi träffar muslimska ledare över hela världen pratar vi om att försvara religionsfriheten”, säger äldste Gong. ”Troende måste tillsammans stå upp för tolerans och värdighet för alla människor som har någon sorts religiös övertygelse.”

Äldste Bednar säger att kyrkan känner ”mycket starkt för religionsfrihet, inte bara för oss själva utan för alla. Liksom vissa muslimer i USA och på andra håll i världen har medlemmar i vår kyrka känt av effekterna av förföljelse och profilering, och vi förenar oss med goda människor överallt för att fördöma sådana handlingar.”

*Häftet kommer att finnas tillgängligt på ryska och tyska vid ett senare tillfälle.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.