Pressmeddelande

Den nya epidemin: Brott mot religionsfriheten

Religionsfrihet innebär mer än bara rättigheten att tro vad man vill. Den innebär friheten att tala och handla enligt sin innersta övertygelse. Religionsfrihet skyddar varje människas rätt att ha dessa övertygelser och att uttrycka dem utan att förföljas, straffas eller förnekas lika rättigheter. Den försäkrar också att människor kan välja sin religion, byta religion eller inte ha någon religion alls om det är deras önskan.

Denna rättighet anfalls, ifrågasätts och begränsas allt oftare. Äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga talade om det här ämnet inför en grupp studenter vid Brigham Young University. Han sa: ”Vårt samhälle har blivit så förblindat av sin strävan att rätta till felaktig diskriminering av en grupp människor att faran nu är stor att ännu en utsatt grupp skapas: troende personer som du och jag.”

Han fortsatte med att ge exempel på hur religiösa skolor ifrågasätts för att de kräver att studenterna följer en hederskod. Chefer för stora företag marginaliseras eller tvingas säga upp sig på grund av att deras religiösa övertygelser inte längre anses politiskt godtagbara, och företag måste läggas ner eller går i konkurs enbart för att de har uttryckt sin övertygelse.

Det är viktigt att lägga märke till den här förskjutningen, då en ökad tolerans för olika livsstilar har lett till att religiösa levnadssätt utmanas, hotas och tvingas ut ur dialogen.

I artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det:

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

På liknande sätt står det i den elfte trosartikeln för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: ”Vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbe hur, var eller vad de vill.”

Religionsfrihet är inte bara viktigt för medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Denna frihet är nödvändig för utövandet av alla religioner. Profeten Joseph Smith sa:

”Jag är lika redo att dö när det gäller att försvara de rättigheter som en presbyterian, en baptist eller vilken god man som helst från något annat samfund har. Det är nämligen så att samma princip som skulle trampa de sista dagars heligas rättigheter under fötterna, skulle kränka de romersk-katolskas frihet eller andra trosåskådningars frihet, samfund som kanske är impopulära eller för svaga att försvara sig själva.”

Men Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har också sagt: ”Religionsfrihet är inte absolut. Inskränkningar av religiösa aktiviteter är lämpliga när de behövs för att skydda tungt vägande intressen såsom andras liv, egendom, hälsa eller säkerhet. Men dessa inskränkningar bör vara absolut nödvändiga, snarare än svepskäl för att begränsa religionsfriheten.” https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/religious-freedom?lang=eng

Det är uppenbart att religionsfrihet är viktig för samhället. Samhället frodas där det finns religionsfrihet. Den är starkt förknippad med minskad fattigdom, bättre hälsa hos allmänheten, fler rättigheter för kvinnor och minoriteter, mindre ojämlikhet i inkomstnivåer och med ekonomisk tillväxt (se länk: https://religiousfreedomandbusiness.org/religious-freedom-business). Alla behöver religionsfrihet, oavsett vilken religion man tillhör.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.