Pressmeddelande

Andens röst

Av PRESIDENT JAMES E FAUST
andre rådgivare i första presidentskapet

Jag känner starkt mitt ansvar att undervisa om heliga ting. Jag är mycket medveten om att världen håller på att förändras och bli oerhört mycket mer annorlunda än den som jag har känt till. Värderingar har ändrats. Vanlig anständighet och respekt för det goda håller på att frätas bort. Ett moraliskt mörker breder ut sig. På många sätt är våra ungdomar vårt hopp inför framtiden, liksom dyrbara diamanter som lyser starkare mot en mörk bakgrund.

Jag vänder mig till en text i Läran och förbunden: ”Given akt på den levande Gudens röst!”1 Andens röst är tillgänglig för alla. Herren sade: ”Anden upplyser varje människa ... som vill lyssna till Andens röst.” Han sade vidare att ”var och en som hörsammar Andens röst kommer till Gud, ja, Fadern”.2 En del människor söker efter ”liv i överflöd”. Paulus klargjorde att det är ”Anden [som] ger liv”.3 Och Frälsaren sade: ”De ord som jag har talat till er är Ande och liv.”4

Glädje är en gåva
Man kan då fråga sig vilka Andens frukter är. Paulus besvarade denna fråga genom att säga att de är ”kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. 5 Den glädje vi söker är inte någon temporär känslomässig kick, utan en konstant, inre glädje som vi upplever genom lång erfarenhet och tillit till Gud. När Lehi undervisade sin son Jakob förkunnade han:
”Människorna äro till för att hava glädje.”6 För att uppnå detta mål måste vi ”ge akt på den levande Gudens röst”.

Jag vill som ett levande vittne vittna om att vi verkligen får glädje genom att lyssna till Anden, för jag har upplevt det. De som lever
efter evangeliet lär sig att leva ”under lyckliga omständigheter”7 så som nephiterna gjorde. Över hela världen, i alla de länder där kyrkan
är etablerad, kan medlemmarna lägga sitt vittnesbörd till mitt. Det finns ett överflöd av bevis som bekräftar löftet om frid, hopp och glädje som Andens gåvor. Våra röster förenas i en samlad vädjan till alla Guds barn att också ta del av dessa gåvor.

Världens röster
Men vi hör andra röster. Paulus sade att det finns så många olika röster i världen 8 som tävlar med Andens röst. Andens röst är överallt närvarande, men den är stilla. Jesaja sade: ”Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid.”9 Motståndaren försöker tysta ner denna röst med en mängd höga, ihållande, övertygande och lockande röster:

* Klagande röster som frammanar förmodade orättvisor.
* Gnälliga röster som avskyr utmaningar och arbete.
* Förföriska röster som erbjuder sensuella lockelser.
* Lugnande röster som invaggar oss i köttslig ro.
* Intellektuella röster som förespråkar världserfarenhet och överlägsenhet.
* Högmodiga röster som förtröstar på köttslig arm.
* Smickrande röster som gör oss uppblåsta av högmod.
* Cyniska röster som tillintetgör vårt hopp.
* Underhållande röster som främjar sökandet efter nöje.
* Kommersiella röster som frestar oss att ”slösa penningar på det som är värdelöst eller [vårt] arbete på det som icke kan tillfredsställa [oss]”.10
* Sinnesförvirrade röster som framkallar begär efter stimulans. Jag menar inte drog- eller alkoholrelaterad stimulans, utan jakten på farliga, dödstrotsande upplevelser bara för att få lite spänning. Livet, också vårt eget, är så dyrbart att vi är ansvariga inför Herren för det, och vi ska inte leka med det. När livet en gång har gått förlorat kan det inte tas tillbaka.

Bombarderade med budskap
I dag hör vi en mängd röster som talar om för oss hur vi ska leva, hur vi ska tillfredsställa våra lidelser, hur vi kan få allt. Till vårt förfogande har vi dataprogram, databaser, tevekanaler, interaktiva datamodem, satellitmottagare och kommunikationsnätverk som dränker oss i information. Det finns färre platser av tillflykt och stillhet. Våra ungdomar bombarderas med ondska och hemskheter som ingen annan generation. När jag begrundar denna verklighet påminns jag om poeten T S Eliots ord: Var är den visdom som gått förlorad i kunskap? ”Var är den kunskap som gått förlorad i information?”11

Det kan vara svårare för vår uppväxande generation att vara trofast, på sätt och vis kanske till och med svårare än att dra handkärror över slätterna. När någon dog i Amerikas ödemark så begravdes personens fysiska kropp och handkärrorna fortsatte västerut, men de sörjande överlevande hyste ändå hopp för sina närståendes eviga själ. Men när någon dör andligen i syndens ödemark kan hoppet ersättas av bävan och fruktan för den närståendes eviga välfärd.

Många i den yngre generationen har formats av världen till att vilja ha allt och till att vilja ha det nu. De vill inte spara eller arbeta. Sådana egoistiska, otåliga begär gör dem mottagliga för frestelser. I Mormons bok nämns fyra sorters frestelser som Satan utsätter oss för:

* Vinna timliga fördelar.
* Få makt över köttet.
* Vinna anseende i världens ögon.
* Trakta efter köttets begärelser och det som tillhör världen.12

Satans taktik är att ”vända deras hjärtan ifrån sanningen och förblinda dem, så att de icke skola förstå det som är berett för dem”.13 Han skapar en rökridå som förmörkar vår syn och avleder vår uppmärksamhet.

President Heber J Grant (1856–1945) sade: ”Om vi trofast håller Guds bud så kommer hans löften att uppfyllas till sista bokstaven ... Problemet är att människosjälens fiende förblindar människans sinne. Han kastar sot, bildligt talat, i människans ögon och hon förblindas av det som hör denna världen till.”14

Lyssna till rättfärdiga röster
Hur i all världen ska vi kunna välja vilka röster vi ska lyssna till och tro på? Följderna för oss som individer är oerhörda. För att överleva andligt sett måste vi göra åtminstone fyra saker.

För det första måste vi utöva vår handlingsfrihet på ett klokt sätt. Amaleki talar om för oss hur vi kan göra lämpliga val: ”Intet är gott,
utom det som kommer från Herren, men det som är ont, kommer från djävulen.”15 Vi måste göra val hela tiden, om och om igen, mellan det som kommer från Herren och det som kommer från djävulen. Liksom små vattendroppar formar ett landskap, så formas vår karaktär av våra minut-för-minut-val.

För det andra måste vi ha ett ändamål. Israels före detta premiärminister David Ben-Gurion gjorde en gång ett uttalande om Leon Trotskij, en av den ryska kommunistrevolutionens anstiftare. Trotskij, sade han, var ingen ledare. Han var genialisk, men han var ingen ledare för han hade inget mål.16 Alla som lever måste ha ett mål. Som medlemmar i Kristi kyrka ska vi överväga ändamålet med vår frälsning.17 Någon har sagt: ”Man måste stå för något, annars faller man för allt.”

De mer rättfärdiga nephiterna var tvungna att anstränga sig för att höra rösten som föregick Frälsarens besök hos dem. ”De [hörde] en röst som från himmelen. De blickade runt omkring sig, ty de förstodo icke rösten, som de hörde. Det var icke en barsk röst, ej heller en hög röst, och dock, ehuru det var en mild röst, genomträngde den dem som hörde den till det innersta, så att de darrade i hela kroppen, ja, den genomträngde dem i själva själens innersta och gjorde att deras hjärtan brunno.”18 De hörde rösten en andra gång och förstod den inte. När de hörde rösten en tredje gång ”öppnade de sina öron att höra den, och deras ögon voro riktade emot det håll, varifrån ljudet kom, och de blickade ståndaktigt mot himmelen, varifrån ljudet kom”.19 Om vi ska kunna hörsamma Andens röst måste också vi öppna våra öron, rikta vår tros ögon mot röstens källa och blicka ståndaktigt mot himlen.

För det tredje måste vi stärka vårt vittnesbörd. Vi måste alla studera frälsningsplanen och lära oss förstå vår relation till Gud. När vi vandrar i tro får vi bekräftat i vårt hjärta andliga upplevelser som stärker vår tro och vårt vittnesbörd.

För det fjärde måste vi söka i skrifterna vilka är ”Herrens röst och Guds kraft till frälsning”.20 Herren sade också följande om sitt ord, som det står i skrifterna: ”Ty det är min röst, som talar dem till eder, och de äro givna till eder av min Ande.”21

Jag föreslår en enkel lösning på hur vi väljer vilken kanal vi ska ställa in oss på: lyssna till och följ Andens röst. Detta är en urgammal lösning, ja, till och med evig, men kanske inte populär i ett samhälle som alltid är på jakt efter något nytt. Den kräver tålamod i en värld som fordrar omedelbar tillfredsställelse. Denna lösning är stilla, fridfull och obemärkt i en värld betagen i allt som är högljutt, oupphörligt, snabbt, pråligt och rått. Denna lösning kräver att du är begrundande medan dina kamrater söker fysiska nöjen. (Detta kan verka dåraktigt i en tid när det inte är lönt att minnas något av den meningslösa smörja som vi utsätts för.) Denna lösning är ett enhetligt, konsekvent, urgammalt budskap i en värld som snabbt blir uttråkad utan intensitet, variation och nyheter. Denna lösning kräver att vi vandrar i tro i en värld som styrs av sådant vi kan se.22 Med trons ögon ser vi eviga, osynliga, andliga sanningar, medan människomassorna enbart litar till timliga ting som enbart kan förnimmas med de fysiska sinnena.

Vi behöver lära oss hur man begrundar andliga ting och agerar på Andens maningar — hur man filtrerar bort det bakgrundsbrus som Satan genererar. När vi är samstämda med Anden ska vi ”höra detta ord ljuda bakom [oss]: ’Här är vägen, gå på den.’”23 När vi hörsammar ”den levande Gudens ord” får vi ”frid i denna världen och evigt liv i den tillkommande”.24 Detta är den största av alla Guds gåvor.25

SLUTNOTER
1. L&F 50:1.
2. L&F 84:46–47.
3. 2 Kor 3:6.
4. Joh 6:63.
5. Gal 5:22–23.
6. 2 Nephi 2:25.
7. 2 Nephi 5:27.
8. Se King James Version, 1 Corinthians 14:10.
9. Jes 32:17.
10. 2 Nephi 9:51.
11. ”Choruses from ’The Rock’”, The Complete Poems and Plays (1930), s 96.
12. Se 1 Nephi 22:23.
13. L&F 78:10.
14. Kyrkans presidenters lärdomar: Heber J Grant, s 29.
15. Omni 1:25.
16. Se Academy of Achievement, ”Interview: Shimon Peres”, Internet, http://www.achievement.org.
17. Se L&F 46:7.
18. 3 Nephi 11:3.
19. Se 3 Nephi 11:4–5.
20. L&F 68:4.
21. L&F 18:35.
22. Se 2 Kor 4:18; 5:7.
23. Jes 30:21.
24. L&F 59:23.
25. Se L&F 14:7.

FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE
Efter att ha studerat budskapet under bön kan ni dela med er av det på ett sätt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta. Här följer några exempel:

1. Sätt på en radio och ställ in den på olika stationer. Påpeka hur vi kan höra vissa stationer tydligt medan andra har störningar. Jämför dessa störningar med världens röster och den tydliga och klara inställningen med Andens röst. Återge några av president Fausts råd om att lyssna till Anden.
2. För att diskutera hur man kan höra Andens röst bättre kan du tala med familjen om några av de elva röster som president Faust nämner som kan försämra mottagligheten för Anden eller om de fyra sätt för ”andlig överlevnad” som han undervisar om. Be familjemedlemmarna berätta om upplevelser de haft när de har känt igen och följt Andens maningar.
3. Be familjemedlemmarna att läsa följande skriftställen som president Faust citerar: Johannes evangelium 6:63; Andra Korintierbrevet 3:6; Läran och förbunden 50:1; 84:46–47. Be dem att leta efter gemensamma nämnare i dessa verser. Läs delar av artikeln som beskriver de välsignelser som kan komma av att följa Andens röst. Vittna om Andens kraft i ditt eget liv.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.