Ämne

Mormoner och utbildning: En översikt

{nb}

Utbildning är en hjärtefråga för medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och harmonierar med många av deras andra värderingar. Mormoner älskar utbildning och strävar efter att lära sig mer. Deras engagemang för utbildning, både som en princip och en vana, visar sig i deras tro, undervisning och dagliga aktiviteter. De betygar att utbildning är en bred livslång strävan som har flera viktiga syften. De har en unik förståelse för vad utbildning innebär — en princip som omfattar både den mänskliga själen och dess intellekt. Dessutom har mormoner en utbildningstradition som är lika rik som mångårig, något som de uppskattar och fortsätter att hålla fast vid. Eftersom de anser att utbildningen är värd deras bästa insats ger sista dagars heliga den mycket av sina resurser och sin energi.

I. Mormonernas ställning till utbildning

Syftena med utbildning

Utbildningens princip är fast rotad i de mest grundläggande trossatserna som mormonerna har om Gud, livet och sig själva. Sista dagars heliga hävdar till exempel att Gud är allvetande och de undervisas om att ”Guds härlighet är intelligens eller med andra ord ljus och sanning”.[1] De tror också att som Guds barn är alla människors mål att kontinuerligt sträva efter att bli lika honom, och utbildning är en betydande del i denna strävan. Därför är livet för sista dagars heliga inte bara en prövningstid utan också en skola där de utvecklar insikt genom både studier och erfarenheter.[2] Utbildning är ett av huvudsyftena med livet och har ett värde som fortsätter bortom döden.[3] Dess slutliga mål är en förädlad, upplyst och gudfruktig natur.[4]

Sista dagars heliga tror att på grund av dess stora och varaktiga värde har Gud gjort utbildning till ett gudomligt bud som hans barn kommer att hållas ansvariga för.[5] Både Bibeln och Mormons bok upprepar detta bud i deras uppmaning att söka, ”bulta” och be om kunskap. Nutida uppenbarelser och profeter ger uttryckliga instruktioner om att inhämta lärdom och klargör att kunskap är nödvändigt för frälsning. Kyrkans grundare Joseph Smith lärde att ”en människa vinner inte frälsning fortare än hon skaffar sig kunskap” och att ”det är omöjligt för en människa att bli frälst i okunnighet”.[6] Mormoner menar också att Gud är aktivt engagerad i sina barns utbildning. Han upplyser förståndet och han lovar att belöna våra ansträngningar att lära oss mer med den kunskap han i sin vishet vill ge oss.[7]

Bakom sista dagars heligas syn på utbildning är en utmärkande insikt vad inlärning och kunskap innebär. Mormoner betonar specifikt att utbildningen främjar hela personen. Den omfattar och ger behållning till både förståndet och anden. Utbildning riktar sig inte bara till intellektet utan sista dagars heliga söker lärdom ”genom studier och också genom tro” (Läran och förbunden 88:118). Det betyder delvis att mormoner inser att det finns en slags inlärning som använder sig av både intellektet och andlig insikt.[8] De tillstår också att de inte är utan samband: andlig insikt är till exempel nödvändig för att rationellt tänkande ska nå sitt yttersta syfte.[9] Vidare betygar sista dagars heliga att tro och logik inte är varandras fiender.[10] Således är sökandet efter sanning verkligen obegränsat, men sista dagars heliga värderar den slags insikt som för sökanden närmare Gud och bidrar till att uppfylla livets viktigaste syften.[11]

Utbildning spelar en viktig roll i mormonernas teologi, men den är viktig för den enskilde av andra orsaker också. Sista dagars heliga tror att utbildning bör relatera till och förbättra de erfarenheter vi får i livet. Brigham Young förklarade att ”utbildning innebär förmågan att tänka klart, förmågan att arbeta dugligt i det världsliga arbetet, och förmågan att sätta värde på livet”.[12] Mormoner värderar det klara sinnet och hur utbildning berikar livets erfarenheter. De uppmuntras att älska utbildning och undervisning och de vet att kunskap leder till fler valmöjligheter för personen.[13]

Sista dagars heliga tror också att inlärning bör kunna tillämpas praktiskt, den bör förbättra ens förmåga att bidra till samhället, att vara ekonomiskt oberoende och ”göra bra ifrån sig i arbetsvärlden”.[14] Sista dagars heliga anser att utbildning är ytterst viktig av moraliska och praktiska skäl som sträcker sig från att försörja och uppfostra familjen till medverkan i det övriga samhället. Utbildning är viktigt för föräldrar som ansvarar för att ge sina barn livets nödtorft. Kyrkans president Thomas S. Monson har uppmuntrat både män och kvinnor att utbilda sig så att de kan delta efter behov i den konkurrenskraftiga ekonomiska världen.[15] Utbildning ger också dem som strävar efter den möjlighet att på ett större sätt påverka samhället på ett positivt sätt. Det ökar deras förmåga att tjäna mänskligheten.

Naturligtvis intygar mormonerna att utbildning också är viktig för den närmaste familjen. Eftersom de heliga vet att familjen är den mest grundläggande enheten i människans samhälle anser de att hemmet är den viktigaste platsen för inlärning. Föräldrar har fått ett gudomligt uppdrag att uppfostra sina barn ”i ljus och sanning” (Läran och förbunden 93:40). De har det primära ansvaret att hjälpa sina barn att mogna på ett intellektuellt, socialt och andligt sätt genom förmaning och exempel. Barnens uppfostran anses vara ett samarbete med Gud, och föräldrar och andra utbildare ansvarar för att vägleda barnen på ett sådant sätt att det är till nytta för dem både omedelbart och i evighet.[16]

Vidden av utbildning

Mormonernas definition av utbildning är vidsträckt och täcker inte bara olika sätt att lära utan också olika inlärningsområden. Kyrkans lära beskriver en stor bredd av värdefull kunskap som omfattar ett gränslöst antal sekulära och religiösa ämnen. Geografi, kultur, historia, vetenskap och oräkneliga andra ämnen omfattas av denna vidsträckta ram, som sträcker sig vida bortom det man traditionellt kallar religiös kunskap.[17] Faktum är att mormoner till viss del inte gör skillnad mellan ”sekulär” och ”religiös” kunskap. De anser att all slags sanning är relevant och helig.

”Utbildning” syftar ofta på formell skolundervisning, men sista dagars heliga tillstår att den bör sträcka sig långt bortom den. De uppmuntras att se på utbildning som ett personligt ansvar,[18] och de undervisas att varje person bör söka efter att utbilda sig själv i sitt eget liv och lära på de sätt och i den mån som deras förutsättningar tillåter.[19] Formell utbildning är oersättlig, men mormoner värderar också personlig läsning, studier, begrundan och observationer av många slag. De lär att det finns mycket kunskap tillgänglig för alla som söker efter den.

Slutligen, sista dagars heliga anser att utbildning är en princip som sträcker sig in i evigheten. Mormonernas heliga skrift lär att ”oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen” (Läran och förbunden 130:18). Sista dagars heliga anser också att utbildning aldrig bör upphöra. De räknar med och hoppas på att få fortsätta lära sig mer i all oändlighet.

II. Utbildningens historia bland mormonerna

Utbildningen har en rik och kraftfull tradition i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga,[20] och är ett av medlemmarnas kännetecken.[21] I nära 200 år har mormoner skapat utbildningsinitiativ och fostrat en kultur där utbildning är en hjärtefråga. Den traditionen kan härledas till kyrkans första tid.

Förutom Bibeln och Mormons bok har sista dagars heliga förlitat sig på gudomliga uppenbarelser som gavs till kyrkans grundare Joseph Smith som en grund för och en källa till syftet bakom deras inhämtning av kunskap.[22] Dessa nutida skrifter uppmuntrar bland annat de heliga att värdesätta och ständigt söka efter lärdom av alla slag och undervisa varandra flitigt så att de ”kan bli mera fullkomligt undervisade i teori, i princip, i lära [och] i evangeliets lag” (Läran och förbunden 88:78). Sådan lära har gett motivationen till utbildningstillfällen av olika slag under mormonernas historia.

Denna lära gjorde att de tidiga sista dagars heliga hängivet strävade efter att utbilda sina barn och det fördjupade deras personliga föresats att förbättra sin egen situation och växa i kunskap. Som hos många familjer på den tiden skedde denna undervisning i de sista dagars heligas hem, men de sökte också efter mer formella sätt att utföra den. I en tid på 1800-talet när utbildning endast förunnades några få startade mormonerna i Kirtland i Ohio sina egna skolor. Några av dessa fokuserade på religiös undervisning medan andra utbildade samhällsmedborgare — även kvinnor och ungdomar — i språk, matematik, grammatik och andra ämnen i en vanlig läroplan.

Mormonerna var också bland de första att erbjuda skolutbildning under 1800-talet i det amerikanska gränslandet i Missouri när de grundade den första skolan där år 1831 i det som i dag är Kansas City. Några få år senare i den nybyggda staden Nauvoo i Illinois underhöll de ett belevat samhälle med både kultur och högre utbildning. Kyrkans ledare hade förklarat att en av de viktigaste anledningarna för de sista dagars heliga att samlas var att de då kunde åtnjuta möjligheterna till utbildning, och i Nauvoo förverkligades många av dessa förmåner.[23] Allmänna skolor, klubbar, teatrar, museum, hörsalar och litterära och andra föreningar planlades och förverkligades. De heliga bildade ett universitet, University of the City of Nauvoo, som hade hand om stadens utbildningssystem. De som besökte Nauvoo mötte ett folk som var hängivna både sina religiösa principer och fortbildning.[24]

Prioriteringen av utbildning fortsatte även under den senare delen av 1800-talet när mormonerna spred ut sig för att kolonisera västra Förenta staterna. För att utbildningen skulle fortsätta började kyrkans ledare Brigham Young, John Taylor och Wilford Woodruff etablera stavsskolor och ”akademier”, vilket hjäpte de sista dagars heliga att kanalisera sina ofta knapra resurser så att de kunde driva ett organiserat utbildningsprogram. Många av dessa stavsskolor och akademier har sedan dess blivit områdenas nutida high schools, colleges och universitet. Allt eftersom andra alternativ inrättades upphörde kyrkan med många av utbildningsprogrammen för sekulära ämnen. Istället tog den fram program för att erbjuda kompletterande religiös utbildning för elever i alla åldrar.

III. Kyrkans utbildningsinitiativ

Kyrkan utbildningstradition fortsätter än i dag att vara en viktig del av de sista dagars heligas liv och tro.

Förutom betoningen på inlärning under söndagens gudstjänster, tempelbesök och vid andra tillfällen har kyrkan en mängd formella initiativ för att hjälpa medlemmarna i deras strävan efter utbildning.

Kyrkans fortsätter att stödja sina colleges och universitet och visar därigenom att den inser vikten av kvalitativ och bred utbildning. Kyrkan äger och driver tre universitet (Brigham Young University, Brigham Young University-Hawaii och Brigham Young University-Idaho) och ett college (LDS Business College). Vid dessa skolor kompletteras sekulär utbildning med kyrkans ideal och religiösa principer. Kyrkan driver också ett antal grundskolor och gymnasier i Mexiko, Tonga, Samoa, Fiji och Kiribati.

Kyrkans seminarier och institut utgör Kyrkans utbildningsverksamhet. Dessa läroverk betonar vikten av att utveckla en mångsidig utbildning som även innehåller religiös kunskap och tro.

Seminariet är en fyraårig religiös kurs som elever i högstadiet och gymnasiet kan ta oavsett vilken kyrka de tillhör. Varje år studeras en av sista dagars heligas skrifter — Gamla testamentet, Nya testamentet, Mormons bok eller Läran och förbunden. Seminariets klasser undervisas av både heltidsanställda lärare och volontärer och hålls ofta i kyrkans byggnader. Det finns omkring 350 000 seminarieelever världen över.

Religionsinstitutet ger religiös utbildning till ungdomar mellan 18 och 30 år på över 2 500 platser världen över, och många av dem studerar på college eller universitet. Institutet erbjuder bland annat klasser i skrifterna, kyrkans historia, dess lära och hur man förbereder sig för äktenskapet eller en mission för kyrkan. I dagsläget deltar omkring 350 000 elever i institutet.

Den ständiga utbildningsfonden upprättades av kyrkan 2001 och ger berättigade unga vuxna som är medlemmar i kyrkan och bor i världens utvecklingsområden möjlighet att få den utbildning som krävs för att de ska kunna förbättra sina ekonomiska möjligheter. Kyrkans medlemmar bidrar till fonden och fondens mottagare förväntas betala tillbaka lånet mot en låg ränta. Sedan den grundades har den ständiga utbildningsfonden växt till att bli ett program som har hjälpt tiotusentals personer.[1]L&F 93:36.

[2]Se Thomas S. Monson, ”Fäst blicken på Gud så får du leva”, Nordstjärnan, juli 1998, s. 54-55, 59-60; Bruce C. Hafen, ”Försoningen: Allt för allt”, Liahona, maj 2004, s. 97-99.

[3]Se Läran och förbunden 130:19.

[4]Se Dallin H. Oaks, ”A House of Faith”, BYU Studies (1996), s. 117-118.

[5]Se Dieter F. Uchtdorf, ”Två principer för varje ekonomi”, Liahona, nov. 2009, s. 57-58.

[6]Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 265.

[7]2 Nephi 28:30; Läran och förbunden 88:11.

[8]Joseph Fielding Smith förklarade tydligt att ”kunskap kommer av både förnuftet och uppenbarelse”. Se ”Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness”, A Golden Era of Continuing Education (Brigham Young University, 1971), s. 2; Läran och förbunden 9:2.

[9]Se Henry B. Eyring, ”An Education for Real Life”, Ensign, okt. 2002, s. 14-21; se också KUV:s brasafton, 6 maj 2001.

[10]Se Richard C. Edgley, ”Tro — valet är ditt”, Liahona, nov. 2010, s. 31-33.

[11]Se 2 Nephi 9:29.

[12]Citerad i George H. Brimhall, ”The Brigham Young University”, Improvement Era, juli 1920, s. 831.

[13]Se Dieter F. Uchtdorf, ”Två principer för varje ekonomi”, s. 57-58.

[14]James E. Faust, ”Learning for Eternity”, (tal vid andligt möte på BYU, 18 nov. 1997), s. 3.

[15]Se Thomas S. Monson, ”Great Expectations”, (tal vid andligt möte vid BYU, 11 jan. 2009), s. 3.

[16]Se L. Tom Perry, ”Mödrar som undervisar barnen i hemmet”, Liahona, maj 2010, s. 29-31.

[17]Se Läran och förbunden 88:79; 90:15.

[18]Se Russell M. Nelson, ”Var finns visheten?”, Nordstjärnan, jan. 1993, s. ??.

[19]Se Dieter F. Uchtdorf, ”Två principer för varje ekonomi”, s. 57-58.

[20]En resurs om kyrkans utbildningshistoria är texten för BYU:s utställning ”Education in Zion” som du kan läsa här.

[21]Se James E. Faust, ”Learning for Eternity”, s. 2.

[22]Se Dallin H. Oaks, ”A House of Faith”, s. 115.

[23]Se Sidney Rigdon, ”To the Saints Abroad”, Elders’ Journal, aug. 1838, s. 53.

[24]Se till exempel ”Highly Important from the Mormon Empire”, New York Herald, 17 juni 1842, s. 2.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.