Pressmeddelande

”Vägen till framgång”

Många har tittat på framgång enbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ha framgång enligt detta snäva synsätt innebär då att man enbart tittar på de yttre tecknen på välstånd, och följaktligen fokuserar man snart helt på materiella ägodelar eller på tanken att vilja ha dem. Detta leder oundvikligen till avundsjuka, girighet och själviskhet.

Det skapar också ett enormt avstånd mellan oss och våra medmänniskors behov, även vår familj, eftersom vi inte längre använder tiden till det som betyder mest, utan till det vi vill ha mest.

Hur är det då med den andliga framgången?

Vi kan få en klar uppfattning om att vi är vår himmelske Faders barn och att han har en lycksalighetsplan för oss.

Genom Jesu Kristi försoning och vår trofasthet kan vi återvända till honom. Insikten om att han älskar oss och gav oss bud som hjälper oss möta livets svårigheter, gör att vi blir tacksamma för allt vi har. Också när vi har få materiella ägodelar känner vi tacksamhet för det som betyder mest:

• vårfamilj

• vårt medlemskap i Herrens kyrka

• tempel

• budskapen från de levande profeterna

• skrifterna

Det är bara några av alla de välsignelser som vi kan glädjas åt under jordelivet. Om vi varje dag längtar efter att komma närmare vår himmelske Fader, ökar vår önskan att hålla alla buden och följaktligen växer vi andligt sett.I Läran och förbunden 29:34 står det: ”Sannerligen säger jag er därför att allting är andligt för mig, och jag har aldrig givit åt er någon lag som var timlig, inte heller åt någon människa eller åt människobarnen, inte heller åt Adam, er fader, som jag skapade.”

Tiondelagen handlar om tro, inte pengar. Det är en andlig lag, och när vi håller den visar det vår andliga styrka och vår omsorg om andras välfärd. Det är ett uttryck för vår kärlek till Gud och vår tacksamhet för allt som vi har fått.

Varje gång jag fyller i min donationstalong för att ge mitt tionde och andra offergåvor till Herren, känner jag stor glädje över att jag bidrar till att bygga upp Guds rike. Jag vet att jag hjälper dem som har mindre än jag. Framför allt känner jag att jag verkligen befinner mig på framgångens väg eftersom jag stärks andligt och blir mindre beroende av sådant som är timligt, och jag får större tro på löftena från forntida och nutida profeter:

Malaki 3:10.

”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.”

”[ Jag] uppmuntrar … dig att ta emot Herrens inbjudan att ’pröva [honom] … i detta’. Betala ert tionde. Öppna himlens fönster. Ni kommer att välsignas rikligen för er lydnad och trofasthet mot Herrens lagar och bud.” (Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum – generalkonferensen i oktober 2002).

Under hela mitt liv har jag tack vare tiondelagen haft en uppskattning för behovet att göra och hålla en familjebudget, och att på ett vist sätt använda de resurser vi har välsignats med. Tack vare den här lagen har jag välsignats med att tydligare kunna urskilja vad som är viktigast för mig och min familj.

Tionde är inte en lag som handlar om pengar utan om tro och tacksamhet, och det är helt visst en lag som leder oss in på framgångens väg. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn, amen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.