Pressmeddelande

Nytt presidentskap för området Europa

Äldste José A. Teixeira har från och med i dag börjat verka som den nya presidentenför området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Äldste Patrick Kearonverkar som förste rådgivare och äldste Kent F. Richards som andre rådgivare. Det nyaområdespresidentskapet tillkännagavs i våras.

Kyrkans förvaltning världen över underlättas av geografiska områden, för närvarande26 stycken. Idag har området Europa 485 403 medlemmar i 1 449 enheter i 39 länderoch territorier, 42 missioner och 11 tempel i verksamhet. Under ledning av förstapresidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, kyrkans högsta styrande organ, ger detnya områdespresidentskapet andlig och administrativ vägledning till kyrkans ledare ochmedlemmar.

Äldste José Teixeira inröstades som medlem i de sjuttios första kvorum den 5 april 2008.I sitt senaste uppdrag verkade han som andre rådgivare i presidentskapet för områdetEuropa. Han är utbildad inom företagsekonomi och har en universitetsexamen i redovisningoch företagsadministration. Innan han kallades att tjäna i kyrkan på heltid arbetade han sominternationell controller för kyrkan med ansvar för flera av kyrkans områdeskontor i Europaoch Afrika. Tidigare kallelser inbegriper heltidsmissionär, stavspresident, missionspresidentoch områdessjuttio i det tidigare området Europa Väst från 1997 till 2005. Äldste Teixeiraföddes i Vila Real i Portugalden 24 februari 1961. Han gifte sig med Maria Filomena LopesTeles Grilo i juni 1984.De har tre barn.

Äldste Patrick Kearon inröstades som medlem i de sjuttios första kvorum den 3 april2010. Vid tiden för kallelsen hade han tjänat som medlem i de sjuttios tredje kvorum iområdet Europa. Han utbildade sig i Mellanöstern och Storbritannien och arbetade inomolika branscher, bland annat rörande hälsovård, mat, bil och transport. Som en del i sittengagemang i samhället har han suttit i styrelser förvälgörenhetsorganisationer, en skola,ett nyföretagarcentrum och en högskola.Äldste Kearon verkade i ett flertal kallelser, bland annat som biträdande församlingskamrer,Unga mäns president, rådgivare till en biskop, grenspresident, stavspresident ochområdessjuttio från 2005 till 2010. Han föddes i Carlisle i Cumberland, England den 18 juli1961 och gifte sig med Jennifer Carole Hulme 1991. De är föräldrar till fyra barn, varav etthar dött.

Äldste Kent F. Richards inröstades som medlem i de sjuttios andra kvorum den 4 april2009. Innan han fick kallet att verka i området Europa verkade han som andre rådgivarei presidentskapet för området Chile. Äldste Richards tog kandidatexamen i vetenskapoch en examen i medicin vid University of Utah. Han arbetade som kirurg och varordförande för avdelningen för kirurgi vid LDS Hospital i Salt Lake City, Utah. Han harockså verkat som vicedirektör för Intermountain Health Care och var medlem i derasstyrelse och verkställande kommitté. Dessutom har han arbetat som professor ikirurgi vidUniversity of Utah. Äldste Richards har verkat i många kallelser i kyrkan, bland annat somheltidsmissionär, biskop, scoutledare, stavspresident ochmissionspresident. Äldste Richardsföddes i Salt Lake City, Utah, den 25 februari 1946.Han gifte sig med Marsha Gurr i augusti1968. De är föräldrar till åtta barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.