Pressmeddelande

MORMONS BOK - En personlig guide

Han skulle beredavägen och undervisa oss om hur man följer den. Han gavoss profeter för att de skulle visa vägen. Profeten JosephSmith inspirerades att översätta profetuppteckningarnasom ormons bok består av. Den är en säker guide längsvägen hem till Gud.

Joseph Smith sade om den dyrbara boken: ”Jag sadetill bröderna att Mormons bok är den mest felfria av allaböcker på jorden och slutstenen i vår religion, och att enmänniska genom att lyda dess bud kan komma närmareGud än genom någon annan bok.” 

Buden som finns i Mormons bok kommer från Gud.Några är direkta befallningar från Frälsaren genom hansprofeter om vad vi ska göra och vad vi ska bli. Mormonsbok visar oss Frälsarens exempel för att stärka vår tro ochbeslutsamhet att lyda hans bud och följa honom. Boken ärfull av Kristi lärdomar som vägleder oss. Här är ett exempelfrån 2 Nephi:

”[Jesus] sade till människobarnen: Följ mig. Kan vi då,mina älskade bröder, följa Jesus om vi inte är villiga attlyda Faderns befallningar?Och Fadern sade: Omvänd er, omvänd er och låt döpaer i min älskade Sons namn” (2 Nephi 31:10–11).

Boken säger tydligt att vi måste ta emot den HeligeAnden som ett dop i eld så att den kan hjälpa oss hållaoss kvar på den raka och smala stigen. Vi får lära oss att vialltid måste be i Kristi namn och inte tröttna, och om vi gördet har vi fått följande löfte: ”Därför måste ni sträva framåtmed ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp ochkärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävarframåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se,så säger Fadern: Ni skall få evigt liv” (2 Nephi 31:20).

Mormons bok klargör i kung Benjamins underbara talvad det innebär att ha kärlek till Gud och till alla människor. När vår natur förändras genom försoningens kraftoch genom trofast lydnad mot buden fylls vi av Gudskärlek (se Mosiah 4:1–12).

Läs mer i septembers nummer av kyrkans tidskrift

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.