nyhetsartikel

Mormonledare efterlyser lagar som skyddar religionsfriheten

Ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga efterlyste i tisdags lagar i hela Förenta staterna som skyddar viktiga religiösa friheter.

Samtidigt sade kyrkan att den skulle stödja lagar där man vill tillförsäkra bostad, arbete och några andra områden där HBTQ-personer inte har något skydd, samtidigt som religionsfriheten uppehålls.

Konkurrerande intressen mellan förespråkare för religionsfrihet och de som vill lagstifta om HBTQ-rättigheter har allt oftare lett till lagstiftares overksamhet eller dödlägen i Förenta staterna.

I en presskonferens med tre medlemmar av de ledande tolv apostlarna och en kvinnlig ledare i kyrkan (se också sammanfattningen), efterlystes ”rättvisa åt alla”, varigenom man strävar efter en balans mellan rimliga rättigheter för HBTQ – särskilt i fråga om bostad, arbete och offentliga transportmedel, som förvägras i många delar av landet.

Äldsterna Dallin H. Oaks och Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum samt syster Neill F. Marriott i Unga kvinnors generalpresidentskap, talade å kyrkans vägnar när de belyste frågan och framlade kyrkans ställning och tillvägagångssätt. Äldste D. Todd Christofferson, också en av de tolv apostlarna, inledde presskonferensen och presenterade talarna.

Äldste Oaks sa: ”Eftersom vi ofta tillfrågas om vår inställning i de här frågorna, framlägger kyrkan följande principer, baserade på Jesu Kristi lärdomar och på rättvisa för alla, även för troende:

Vi gör anspråk på den gudagivna och konstitutionella rättigheten för alla att efterleva sin tro enligt sitt eget samvetes röst, utan att äventyra andras hälsa och trygghet.

Vi erkänner att samma samvetsfrihet måste gälla män och kvinnor överallt, att följa den religion som de valt, eller ingen alls om de så önskar.

Vi anser att lagarna bör konstrueras så att de åstadkommer balans mellan att skydda alla människors frihet och att respektera personer med annorlunda värderingar.

Vi motsätter oss förföljelse och hämndaktioner av alla slag, inklusive förföljelser som är baserade på olikheter i fråga om kön eller sexuell läggning.”

Kyrkans ledare sa att båda sidor av debatten om religionsfrihet och icke-diskriminering borde behandla varandra med respekt.

Den här positionen överensstämmer med kyrkans stöd 2009 för förordningar i Salt Lake City som skyddar HBTQ-rättigheter i fråga om bostad och arbete, och för uttalanden som kyrkan gjorde 2010 angående mobbning och trakasserier av homosexuella ungdomar 2010. När Salt Lake Citys förordningar framställdes betonade kyrkan att dess stöd var möjligt därför att åtgärderna också beaktade religionsfriheten.

Kyrkan breddade sin ställning i tisdags genom att säga att den skulle stödja sådana förordningar i hela Utah och nationen så länge det finns ett balanserat tillvägagångssätt för att skydda det konstitutionella religiösa utövandet och samvetet.

Äldste Christofferson bekräftade att denna vädjan till regeringsledare om ett balanserat tillvägagångssätt mellan religiösas och homosexuellas rättigheter inte representerar någon förändring i kyrkans lära.

Äldste Oaks sa att ”de som söker skydd i det religiösa samvetet, yttrandefriheten och friheten att utöva sin religion med fasa ser på den ständiga erosion av dyrbara friheter som är garanterade i Förenta staternas konstitution”.

Han sa vidare: ”Sedan 1791 har garantin om religionsfrihet i konstitutionens första tillägg försäkrat alla medborgare om att de får ha vilka religiösa åsikter de vill och att de är fria att ge uttryck för och agera efter sin tro, så länge som handlingarna inte inkräktar på allmänhetens hälsa eller säkerhet. Det här är en av Amerikas mest älskade och utmärkande värderingar. Ändå ser vi i dag ett ökande antal nya angrepp på religionsfriheten.”

Äldste Oaks gav flera sådana exempel. Universitetets system i Kalifornien, sa han, tvingar några grupper att kompromissa med sitt religiösa samvete för att deras klubbar ska bli erkända. Och i en av Amerikas största städer stämde federala åklagare, som verkade för kommunfullmäktige, några pastorers predikningar och anteckningar som motsatte sig delar av en ny lag på religiösa grunder. Nyligen, sa han, tvingades chefen för ett stort amerikanskt företag att avgå från sin position på grund av en liknande motreaktion på hans personliga tro.

”När religiösa personer trakasseras offentligt, utsätts för hämndaktioner, blir avskedade från sitt arbete eller får lida personliga förluster därför att de har höjt sin röst offentligt, donerat till en insats eller deltagit i ett val så blir vår demokrati lidande”, sa äldste Oaks. ”Sådana metoder är lika felaktiga som att neka någon arbete, bostad eller offentliga tjänster på grund av ras eller kön.”

Äldste Holland sade att troende måste få behålla sin konstitutionella rättighet att leva enligt sin starka religiösa tro. Det inbegriper att få välja yrke eller anställning eller verka i ett offentligt ämbete utan trakasserier, tvång eller hämndaktioner från någon annan grupp.

Äldste Holland sade också: ”Att tillgodose alla människors rättigheter – inklusive deras religiösa rättigheter – kräver visdom och omdöme, medkänsla och rättvisa. Politiskt sett kräver det definitivt hängivenhet mot den högsta nivån av statsmannaskap.” Och han tillade: ”Man åstadkommer inget om någon sida tar till översitteri, politisk poängsamling eller beskyllningar för trångsynthet. Det här är allvarliga frågor och de kräver allvarliga sinnen som är engagerade i eftertänksamma, hövliga samtal.”

Syster Marriott sa under presskonferensen att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anser att sexuella relationer annat än mellan en man och en kvinna som är gifta strider mot Guds lagar. ”Den här befallningen och läran kommer från helig skrift, och vi har inte rätt att ändra på det”, sa hon. ”Men Gud är kärleksfull och barmhärtig. Hans hjärta ömmar lika mycket för alla hans barn, och han förväntar sig att vi behandlar varandra kärleksfullt och rättvist.”

Kyrkans ställning representerar en önskan att föra människor samman för att främja respektfulla samtal. Syster Marriott betonade: ”Det bästa scenariot för oss som medborgare är när kampen mellan olika ståndpunkter, fritt och grundligt diskuterade i nationella debatter, slutligen leder till kompromisser och lösningar och vi kan gå framåt som nation, starkare än förut.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.