Pressmeddelande

Livets mening

Vi kan inte förstå meningen med detta jordiska liv – varför vi är här – om vi inte först förstår vilka vi är, varifrån vi kom, och vilken vår eviga bestämmelse är. Dessa sanningar, som vi finner i skrifterna och som återställts genom profeten Joseph Smith, lär oss att vi bokstavligt talat är andebarn till Gud, att vi bodde hos honom i en föruttillvaro och att vi inom oss har gudomliga frön, möjligheten att bli lika honom. Detta var vår största önskan i föruttillvaron, och för att förverkliga denna önskan insåg vi att vi behövde lämna hans närhet, få en fysisk kropp, lära oss att leva av tro, och genom Jesu Kristi försoning bli ”undergivna, milda, ödmjuka, tåliga och kärleksfulla”. (Se Mosiah 3:19.)

En fysisk kropp
”Adam föll, på det människorna skulle bliva till, och människorna äro till för att hava glädje.” (2 Nephi 2:25) Men vi kan inte uppnå den eviga glädje som vår himmelske Fader har om inte vi också har en förhärligad, uppstånden, fysisk kropp. ”Elementerna äro eviga”, sade Herren, ”och ande, oskiljaktigt förenad med element, mottager glädjens fullhet. Om de åtskiljas, kan människan icke erhålla glädjens fullhet.” (L&F 93:33–34)

Alla som kommer till denna jord och får en jordisk kropp uppstår, men det eviga livets härlighet och glädje i Guds närhet är reserverade för dem som ”övervinna genom tron” (L&F 76:53) på Herren Jesus Kristus. ”Vi kom till denna jord, på det att vi måtte få en kropp”, lärde profeten Joseph Smith, ”och ställa den ren inför Gud i det celestiala riket.”1

Äldste Dallin H Oaks i de tolv apostlarnas kvorum förklarade vidare: ”Vi tror att meningen med livet på jorden är att få en fysisk kropp samt genom Jesu Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets bud och förordningar bli värdiga det förhärligade, uppståndna, celestiala tillstånd som kallas upphöjelse eller evigt liv.”2

Tro, inte åsyn
I vår föruttillvaro var vi i Guds närhet. Då såg vi. Men i det här livet, som aposteln Paulus påminner oss, ”lever vi i tro, utan att se”. (Se 2 Kor 5:7.) I skrifterna står det att ”tron är ... en visshet om det man inte ser” (Hebr 11:1; kursivering tillagd), och ”om I ... haven tro, så haven I hopp om ting, som icke synes men dock äro verkliga”. (Alma 32:21) Att se, i denna bemärkelse, begränsar vår förmåga att utveckla och utöva tro.

”Utan tro är det omöjligt att behaga Gud.” (Hebr 11:6) Utan tro på Jesus Kristus kan vi inte frälsas. När vi levde i Guds närhet kunde vi uppnå och utöva en viss grad av tro, men vi behövde lämna hans närhet och få en slöja dragen för vårt minne för att kunna utveckla den sorts tro som är nödvändig för att vi ska kunna göra anspråk på evigt liv.

Moroni spinner vidare på tanken att ”tro är något som man hoppas på och som icke synes” genom att förklara att Gud undanhåller oss säker kunskap tills vår tro har blivit prövad: ”Motsägen därför icke, emedan I icke sen, ty I mottagen ej någon förvissning, innan eder tro har bestått
provet.” (Ether 12:6) Alltså är en annan stor del av anledningen till att vi lämnade Guds närhet och kom till jorden att vår tro ska bli prövad.

”Vi vilja pröva dem”
I Den kostbara pärlan kan vi läsa om Abrahams syn om föruttillvaron. När Jesus Kristus talade till andarna ”som voro med honom” i föruttillvaron,
sade han: ”Vi vilja ... dana en jord, på vilken dessa kunna bo. Vi vilja pröva dem med detta för att se, om de vilja göra allt vad Herren, deras Gud, befaller dem.” (Abraham 3:24–25) Alltså är det här livet ett försöksområde, ”en prövningstid” (Alma 12:24), en tid att visa att vi kan göra oss värdiga kraften i Kristi försoning och bli helgade, liksom han är.

Denna trosprövning avgör om vi vill ”göra allt vad Herren, [vår] Gud, befaller [oss]”. För att klara jordelivets prov måste vi omvända oss från våra synder, ta emot nödvändiga förordningar, ingå och hålla förbund med Gud och uthärda i rättfärdighet till änden. Men Herren bryr sig inte bara om vad vi gör under det här livet; han bryr sig också oerhört mycket om vilka vi är och vad vi blir. ”Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne.” (L&F 64:34) Han fordrar också att var och en av oss blir ”en helig genom Herrens, Kristi försoning” och blir ”såsom ett barn: undergivna, milda, ödmjuka, tåliga, kärleksfulla och villiga att underkasta oss allt det Herren anser tjänligt för [oss]”. (Se Mosiah 3:19.) Han förväntar sig att vi ska komma till honom och erfara ”en mäktig förändring i våra hjärtan, så att vi icke mera hava någon benägenhet att göra ont, utan alltid gott”. (Mosiah 5:2)

Jordelivets verkliga prov är om vi vill ta emot Frälsaren helhjärtat, tillämpa hans försonande blod i vårt liv, göra ”allt vad vi förmå göra” (2 Nephi 25:23) för att hålla hans bud, och, slutligen, bli fullkomliga i honom genom hans nåd. (Se Moroni 10:32.)

SLUTNOTER

  1. History of the Church, 6:50.
  2. Se ”Avfall och återställelse”, Nordstjärnan, juli 1995, s 87.

här

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.