Pressmeddelande

Kyrkan och dess ekonomiska oberoende

Tillväxten som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har genomgått från att ha variten liten grupp amerikaner i gränslandet västerut till en världsomspännande religionsom välsignar miljontals människors liv, är en av 1800- och 1900-talets störstareligiösaframgångsberättelser.

Från första början har kyrkans medlemmar visat en anmärkningsvärd förmåga attåsidosätta materiella ting för att uppnå andliga mål. En av kyrkans första medlemmar,Martin Harris, intecknade sin gård för att betala utgivningen av Mormons bok. Det finnsett överflöd av andra exempel på självuppoffringar bland de första sista dagars heliga.

Drivna från plats till plats — från Missouri till Illinois, till gränslandet längst i väster— tvingades kyrkans medlemmar överge de hem, gårdar och små företag som de såkärleksfullt hade ägnat sig åt. När de företog den sista stora resan över de amerikanskaslätterna till Klippiga bergen, var många redan utfattiga. De kom med handkärroreftersom de inte hade råd med vagnar, är tydliga bevis på detta faktum.

Brigham Young sade en gång att om de sista dagars heliga skulle få vara ifred i 10 år iKlippiga bergens dalgångar så skulle de etablera sig som ett oberoende folk. Med tidenblev Brigham Youngs vision av ett framgångsrikt, oberoende och andligt folk till stor delrealiserad.

Men det skulle ta flera årtionden att uppnå fullständigt ekonomiskt oberoende. Dagenshistoriker menar att början av 1900-talet var den tid då kyrkan äntligen började frigörasig från årtionden av skuldsättning, vilket särskilt belystes av en predikan i vilkenkyrkans president Lorenzo Snow uppmanade de sista dagars heliga att förnya sinhängivenhet mot tiondets princip.

Tionde är en forntida biblisk princip som har tillämpats av många kyrkor genomårhundradena. Olika studier visar dock att man ingenstans i Amerika i dag såomfattande och trofast följer tiondeprincipen som bland medlemmarna i Jesu KristiKyrka av Sista Dagars Heliga. Den största delen av inkomsten som används för attförvalta kyrkan kommer från tionde, inte från företag eller investeringar.

Tiondet har således visat sig vara en enorm välsignelse för kyrkan och dess folk,tillsammans med sådana enkla men sunda ekonomiska principer som att undvikaskuldsättning, leva inom sina tillgångar och sätta undan pengar för svårare tider.

Nyckeln till att förstå kyrkans ekonomi är att förstå att det är ett medel till att uppnå ettmål. Det gör det möjligt för kyrkan att utföra sitt religiösa uppdrag runtom i världen.

Äger kyrkan affärsdrivande företag? Ja. I kyrkans tidiga historia, när den etablerade sigbland bergen i väster, krävdes det att man startade några av dessa företag på grund avdet enkla faktum att de inte fanns någon annanstans i området. Gradvis, allteftersomprivata företag utvecklades och behovet av kyrkoägda företag minskade såldes de,skänktes till kommunen eller lades ner. Två exempel är Zions Bank och LDS Hospital.

Idag stöder kyrkans affärstillgångar kyrkans mission och principer genom att tjänasom en fond för svårare tider. Jordbruksegendomar som nu är affärsdrivande företagkan omvandlas till välfärdsfarmer om en global matkris skulle inträffa. Sådanaföretag som KSL Television och Deseret News tillhandahåller strategiskt värdefullakommunikationsredskap.

Tiondepengar används till att stödja fem huvudsakliga aktivitetsområden:

•Tillhandahållandet av byggnader eller platser för kyrkans möten runtom ivärlden. Vi har tusentals sådana byggnader och fortsätter att öppna fler,ibland flera i veckan.

•Utbildningsprogram, bland annat support för våra universitet och våraseminarier och institut.

•Stöd för kyrkans världsomfattande missionsprogram.

•Uppbyggnad och drift av nästan 140 tempel runtom i världen samtförvaltning av världens största släktforskningsprogram.

•Stöd för kyrkans välfärdsprogram och humanitära hjälpinsatser som är tillhjälp för människor över hela världen — både medlemmar i kyrkan ochpersoner som inte är medlemmar.

Då och då försöker vissa, bland annat journalister, fästa ett monetärt värde vid kyrkanpå samma sätt som de skulle bedöma tillgångarna i ett affärsföretag. Sådana jämförelserhåller helt enkelt inte. Ett bolags filialer eller kedjebutiker måste till exempel varaekonomiskt berättigade som en vinstkälla. Men varje gång Jesu Kristi Kyrka avSista Dagars Heliga bygger ett möteshus så börjar byggnaden förbruka tillgångaroch utgöra en ekonomisk skyldighet som måste uppfyllas genom världsomfattandemedlemsdonationer. Det regelbundna underhållet och skötseln och användandet avbyggnaden kan bara ske så länge som trofasta medlemmar fortsätter att stödja kyrkan.

Ibland försöker någon uppskatta kyrkans inkomst och avgöra hur mycket av densom används till att ta hand om fattiga och behövande. Återigen fångar de sällan helabilden. Principerna som ligger till grund för kyrkans välfärd och humanitära insatser ärkristuslikt tjänande och oberoende.

Nära 30 000 biskopar med översyn över en församling har direkt tillgång till kyrkansfonder och kan hjälpa behövande medan de hjälper medlemmarna att bli oberoende.

På Welfare Square i Salt Lake City, där kyrkan konserverar mat till sinadistributionslager, skulle vissa procedurer bli mer effektiva om de automatiserades.I stället har kyrkan valt en arbetsfrämjande produktionslinje som ger människormöjlighet att tjäna och mottagare av välfärdshjälp en chans att arbeta för det defår. Detta är inte mönstret i ett affärsföretag, men det är ett mönster för att hjälpamänniskor att hjälpa sig själva. Kyrkan har som mål att hjälpa enskilda att övervinnatimliga barriärer medan de strävar efter andliga värderingar.

Publicerade siffror angående våra humanitära insatser är bara antal dollar som använtsdirekt till humanitär tjänst. Kyrkan absorberar de administrativa kostnaderna. Dessasiffror speglar inte heller kyrkans omfattande välfärds- och arbetsförmedlingstjänstersom hjälper tusentals människor över hela världen. De visar inte Deseret Industries-butikerna som tillhandahåller medel åt välgörenhetsorganisationer, donationer tillsoppkök eller humanitär eller välfärdsinriktad missionärstjänst, eller stöd till andrahjälporganisationers arbete. Hundratusentals timmar donerad arbetskraft stödjersådana program i kyrkan.

Kyrkan finns för att förbättra människors liv över hela världen genom att föra demnärmare Jesus Kristus. Kyrkans tillgångar används på olika sätt för att stödja detuppdraget. Byggnaderna uppförs för att medlemmarna ska kunna samlas och dyrka Gudoch få undervisning om Jesu Kristi evangelium. Missionärer sänds ut för att inbjudamänniskor att komma till Kristus. Resurserna används för att tillhandahålla mat ochkläder till behövande och hjälpa människor att lyfta sig själva och bli oberoende. Detär inte kostnaden utan slutresultatet som är det viktiga. Som president Gordon B.Hinckley, tidigare president för kyrkan, sade: ”Kyrkans enda verkliga rikedom består avmedlemmarnas tro.”

De som menar att kyrkan är en institution som ägnar sig åt att samla in pengar missarhela poängen: Kyrkans syfte är att föra människor till Kristus och följa hans exempelgenom att lyfta bördorna från personer som har det svårt. Nyckeln till att förståkyrkan är att inte se den som ett världsomfattande bolag utan som miljontals trofastamedlemmar i tusentals församlingar världen över som följer Kristus och tar hand omvarandra och sina grannar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.