Pressmeddelande

Krafterna som ska rädda oss

Jag känner mig manad att höja en varningens röst mot djävulen och hans änglar — källan och drivkraften till allt ont. Jag gör det med en bön i hjärtat, för Satan är inte något upplyftande ämne. Jag betraktar honom som den store imitatören.

Jag tror att vi kommer att få bevittna allt fler bevis på Satans makt vartefter Guds rike blir allt starkare. Jag tror att Satans tilltagande ansträngningar är ett bevis på sanningen i detta verk. I framtiden kommer motståndet att bli både mer smygande och mer öppet. Det kommer att döljas mer raffinerat och listigt men samtidigt bli mer iögonfallande. Vi kommer att behöva större andlighet för att uppfatta alla ondskans uttryck, och större styrka för att stå emot det onda. Men besvikelserna och bakslagen för Guds verk blir bara tillfälliga, för verket kommer att gå framåt.1

Det är inte någon god vana att fängslas av Satan och hans mysterier. Inget gott kan komma av att man nalkas ondskan. Liksom när man leker med eld är det alltför lätt att bli bränd: ”Kunskap om synden frestar till att begå den.”2 Den enda säkra vägen är att hålla sig långt borta från Satan och all hans onda verksamhet och hans gudlösa metoder. Djävulsdyrkan, avguderi, trolldom, häxeri, voodooism, besvärjelser, svart magi och alla andra former av besatthet ska undvikas som pesten.

Men president Brigham Young (1801–1877) sade att det är viktigt att ”studera ... ondskan och dess följder.”3 Eftersom Satan är upphovet till allt ont i världen, är det viktigt att inse att han ligger bakom motståndet mot Guds verk. Alma uttryckte det koncist: ”Allt som är gott kommer från Gud och allt som är ont från djävulen.”4

Mitt huvudsakliga skäl till att välja detta ämne är att jag vill hjälpa unga människor genom att varna dem, som Paulus sade, ”för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”5 Vi hoppas att ungdomarna, som är okunniga om världens spetsfundigheter, kan hålla sig borta från Satans lockelser och bedrägerier. Personligen gör jag inte anspråk på att ha någon speciell insikt i Satans metoder, men jag har vid olika tillfällen kunnat känna igen hans påverkan och handlingar i mitt och andras liv. När jag var på min första mission försökte Satan dra mig bort från min framtids stig och om möjligt göra mig oanvändbar i Herrens verk. Detta var för mer än sextio år sedan, och jag minns ännu hur förnuftiga hans vädjanden tycktes.

Satans frestande lockrop
Vem har inte hört och känt djävulens lockelser? Hans röst låter ofta så förnuftig och hans budskap så lätt att rättfärdiga. Det är en lockande, fängslande röst med smeksamma toner. Den är varken hård eller disharmonisk. Ingen skulle lyssna på Satans röst om den lät sträng eller elak. Om djävulens röst var obehaglig skulle den inte locka människor att lyssna.

Shakespeare skrev: ”Mörkrets furste är en gentleman”,6 och ”Djävulen kan citera skrifterna till sin fördel.”7 Lucifer, den store bedragaren, har en märklig förmåga att luras. Paulus sade till korintierna: ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.”8

Några av Satans mest tilltalande argument är: ”Alla gör det”; ”om det inte skadar någon annan, är det okej”, ”om det känns rätt, är det rätt” eller ”det är ’inne’ just nu.” Dessa raffinerade lockelser gör Satan till den store imitatören, mästerbedragaren och ärkeförfalskaren.

Vi har alla ett inre bromssystem som hejdar oss innan vi följer Satan för långt nerför fel väg. Det är den stilla, tysta rösten inom oss. Men om vi tillåter oss att ge efter för Satans frestelser börjar bromssystemet läcka bromsvätska och vår bromsmekanism blir svag och otillräcklig.

Nephi har gett oss mönstret, eller formeln, för Satans verksamhet:

”Och andra lugnar han och invaggar i köttslig ro, så att de säga: Allt är väl i Sion, ja, Sion trives, allt är väl. På så sätt bedrager djävulen deras själar och leder dem försiktigt ned till helvetet.
Och se, andra bortför han med smicker och inbillar dem, att det icke finnes något helvete. Han säger till dem: Jag är icke någon djävul, ty det finnes ingen, och så viskar han i deras öron, till dess han kan fånga dem i sina hemska länkar, från vilka ingen befrielse finnes.”9

Första presidentskapet beskrev Satan: ”Han arbetar under en så perfekt förklädnad att många varken känner igen honom eller hans metoder. Det finns inget brott han skulle tveka att begå, inga utsvävningar han skulle tveka att framkalla, ingen hemsökelse han skulle tveka att sända, inget hjärta han skulle tveka att krossa, inget liv han skulle tveka att ta, ingen själ han skulle tveka att förgöra. Han kommer som en tjuv om natten. Han är en ulv i fårakläder.” 10 Satan är världsmästaren i smicker, och han vet talets mäktiga kraft, en kraft hans tjänare ofta använder sig av.11 Han har alltid varit en av de stora makterna i världen.

Jag hörde en gång Ernest LeRoy Hatch, tidigare president för templet i Guatemala City, säga: ”Djävulen är inte slug på grund av att han är djävulen; han är slug på grund av att han är gammal.” Ja, djävulen är gammal, och han har inte alltid varit djävulen. Från början var han inte någon förövare av det onda. Han var tillsammans med himmelens härskaror i begynnelsen. Han var ”en Guds ängel, som var i Guds närhet och hade myndighet”.12 Han kom före Kristus och föreslog för Gud, Fadern: ”Se, här är jag, sänd mig; jag skall vara din son och skall återlösa hela människosläktet, så att icke en själ skall förloras, och jag skall visserligen göra det; give mig därför din värdighet.”13 Han ville göra detta genom tvång och därigenom förstöra människans handlingsfrihet.

Satan blev djävulen genom att söka härlighet, makt och herravälde med våld.14 Jesus, som utvaldes ”från begynnelsen”, sade däremot till Gud: ”Fader, ske din vilja, och äran vare din i all evighet.”15 Vilken skillnad på inställning! Fastän Satans plan var felaktig, var han tillräckligt övertalande för att få en tredjedel av himlens härskaror att följa sig.16 Han tog till ett listigt knep genom att säga: ”Jag är också en Guds son”,17 och övertalade därigenom andra att älska honom mer än Gud.

Handlingsfrihet — Vårt alternativ
Handlingsfriheten som gavs oss genom vår Faders plan är det stora alternativet till Satans tvångsplan. Genom denna gudomliga gåva kan vi växa, förbättra oss, framåtskrida och söka fullkomning. Utan handlingsfriheten kan ingen av oss växa och utvecklas genom att lära av våra och andras fel och misstag.

På grund av sitt uppror kastades Lucifer ut och ”blev Satan, ja, djävulen, alla lögners fader, för att bedraga och förblinda människorna och hålla dem fångna enligt sin vilja, ja, alla som icke vilja hörsamma [Herrens] röst”.18 Denna person som var en Guds ängel och hade myndighet, och till och med befann sig i Guds närhet, förflyttades alltså bort från Guds och hans Sons närhet.19 Detta orsakade stor sorg, ”ty himlarna begräto honom. Han var Lucifer, en morgonrodnadens son”.20 Lägger inte detta ett visst ansvar på Kristi efterföljare att visa omsorg om de kära som gått vilse och ”äro utestängda från Guds närvaro”? 21Jag känner inte till något bättre sätt än att visa villkorslös kärlek och hjälpa förlorade själar söka sig en annan väg.

Satan fyller emellertid en viktig negativ funktion. I Andra Nephi får vi veta: ”Ty det måste vara så, att det finnes en motsats till allting.”22 Och Petrus varnar oss: ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.”23

C S Lewis, en kristen författare, gav oss en skarpsinnig insikt i djävulens taktik. I ett uppdiktat brev instruerar mästardjävulen, Tumskruv, djävulslärlingen Malört, som utbildar sig till en mer erfaren djävul:

”Du invänder förmodligen att detta är mycket obetydliga synder, och liksom alla unga frestare är du givetvis angelägen att ha något uppseendeväckande felsteg att inrapportera ... Det betyder ingenting hur små synderna är, bara de tillsammantagna resulterar i att han lockas bort från Ljuset och ut i Intigheten ... Den väg som säkrast leder ner till Helvetet, är i själva verket den som gör det sakta — den som sluttar svagt och är mjuk att trampa på, där det inte finns några skarpa krökar, inga milstolpar, inga vägvisarmärken.”24

C S Lewis skrev också: ”Det finns en löjlig föreställning om att goda människor inte vet vad som menas med frestelse. Det är en uppenbar lögn. Enbart de som försöker stå emot frestelsen vet hur stark den är ... Man upptäcker vindens styrka genom att försöka gå emot den, inte genom att lägga sig ned.”25

Profeten Joseph Smith berättade av egen erfarenhet: ”Ju närmare en person kommer Herren, desto större kraft använder sig motståndaren
av för att förhindra att hans syften uppnås.”26

Vårt försvar: Stå emot
Men vi behöver inte bli paralyserade av rädsla för Satans makt. Han kan inte ha någon makt över oss om vi inte tillåter det. Han är egentligen en ynkrygg, och om vi står emot så drar han sig tillbaka. Aposteln Jakob gav oss rådet: ”Underordna er därför Gud. Stå emot
djävulen, så skall han fly bort från er.”27Han kan inte veta vad vi tänker om vi inte uttalar våra tankar. Och Nephi förklarar att ”han har ingen makt över (de rättfärdigas) hjärtan”.28 Vi har hört komiker och andra förklara eller rättfärdiga sina missgärningar genom att säga: ”Djävulen fick mig att göra det.” Jag tror faktiskt inte att djävulen kan få oss att göra någonting. Visst kan han fresta oss, och han kan bedra, men han har ingen myndighet över oss som vi inte själva ger honom.

Kraften att stå emot Satan kan vara starkare än vi anar. Profeten Joseph Smith sade: ”Alla väsen, som hava kroppar, hava makt över dem som inga hava. Djävulen har ingen annan makt över oss än den vi tillåta honom. Det ögonblick vi göra uppror mot något, som kommer från Gud, får djävulen makt.”29

Han sade också: ”Onda andar har sina gränser och lagar som styr dem.”30 Satan och hans änglar är alltså inte allsmäktiga. Ett av Satans knep är att övertala en människa som begått en överträdelse att det inte finns något hopp om förlåtelse. Men det finns alltid hopp. Man kan omvända sig från de flesta synder, oavsett hur allvarliga de är, om man är tillräckligt uppriktig i sin önskan.

Urskilja ondska
Satan har haft stora framgångar med denna lättlurade generation. Till följd därav har bokstavligen mängder av människor fallit offer för honom och hans änglar. Det finns emellertid ett effektivt skydd mot Lucifers och hans härskarors makt. Detta skydd består av urskillningens ande
genom den Helige Andens gåva. Denna gåva kommer osvikligt genom personlig uppenbarelse till dem som strävar efter att lyda Herrens befallningar och att följa de levande profeternas råd.

Denna personliga uppenbarelse kommer förvisso till alla dem som har blicken riktad enbart på Guds ära, för det har lovats att deras kroppar skall ”bliva uppfyllda med ljus, och intet mörker skall vara” i dem.31 Satans ansträngningar kan gäckas av alla som kommer till Kristus genom att lyda evangeliets förbund och förordningar. Den gudomlige Mästarens ödmjuka efterföljare behöver aldrig bedras av djävulen om de är ärliga mot sina medmänniskor, går till Herrens hus, värdigt tar del av sakramentet, helgar sabbatsdagen, betalar tionde och offergåvor, uppsänder botfärdiga böner, engagerar sig i Herrens verk och följer dem som presiderar.

Det finns krafter som kan rädda oss från den tilltagande lögnaktigheten, oordningen, våldet, kaoset, fördärvet, eländet och bedrägeriet på jorden. Dessa frälsande krafter är de eviga principerna, förbunden och förordningarna inom Herrens Jesu Kristi eviga evangelium. Samma principer, förbund och förordningar är förbundna med rättigheterna och krafterna som tillhör den allsmäktige Gudens prästadöme. Vi inom denna kyrka är innehavarna och väktarna av dessa överlägsna krafter, vilka kan fördriva och verkligen fördriver en stor del av Satans makt på jorden. Vi tror att vi förvaltar dessa mäktiga krafter för alla som har dött, för alla som nu lever och för de ännu ofödda.

Jag ber att förgörarens onda händer må hejdas genom rättfärdighetens spridning, så att han inte må tillåtas att hemsöka hela världen. Jag ber också att Gud ska ha överseende med våra svagheter och våra många brister och storsint förlåta oss för våra missgärningar. Må han skänka tröst åt de lidande, vederkvickelse åt de sörjande och frid åt de förtvivlade.


FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE
Efter att ha studerat budskapet under bön kan ni dela med er av det på ett sätt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta. Här följer några exempel:

  1. Be familjemedlemmarna föreställa sig att de sitter runt en eld. Prata om hur farligt det är att leka med eld. Hur är detta som att ”fängslas av Satan och hans mysterier”? Återge några av president Fausts exempel på hur vi kan övervinna Satans bedrägerier. Uppmana familjen att vara ett rättfärdigt exempel genom att omintetgöra hans planer.
  2. Ta med dig en liten leksaksbil, en bild av en bil, eller låt familjen titta på en bil ute i närheten. Vad skulle hända om någon var ute och körde och bromsarna inte fungerade? Citera president Fausts exempel om vårt inre bromssystem. Vittna om hur viktigt det är att vi utvecklar vår lyhördhet för den Helige Anden och lyssnar på den milda, stilla rösten för att kunna strida mot djävulen.
  3. Skriv med hjälp av artikeln ner några av Satans knep och några av de andliga vapen vi har att strida mot honom med. Prata med familjemedlemmarna om djävulens metoder och säg att vi har makt att besegra honom. Vittna om att vi kan motverka Satan genom att leva rättfärdigt.

SLUTNOTER
1. Se L&F 3:1; 65:2.
2. Joseph F Smith, Evangeliets lära, s 311.
3. Se Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young, s 188.
4. Alma 5:40.
5. 2 Kor 2:11.
6. Se Konung Lear, tredje akten, scen 4, rad 148.
7. Se Köpmannen i Venedig, första akten, scen 3, rad 99.
8. 2 Kor 11:14; se också 2 Nephi 9:9.
9. 2 Nephi 28:21–22.
10. Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sammanst av James R Clark, 6 delar (1965–1975), 6:179.
11. Se MB Jakob 7:4.
12. L&F 76:25.
13. Moses 4:1.
14. Se Moses 4:3–4.
15. Moses 4:2.
16. Se Upp 12:4; L&F 29:36.
17. Moses 5:13.
18. Moses 4:4.
19. Se L&F 76:25.
20. L&F 76:26.
21. Moses 6:49.
22. 2 Nephi 2:11.
23. 1 Petr 5:8.
24. The Screwtape Letters (1961), s 56.
25. Mere Christianity (1960), s 124.
26. Se Orson F Whitney, Life of Heber C Kimball (1945), s 132.
27. Jak 4:7.
28. Se 1 Nephi 22:26.
29. Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 156.
30. History of the Church, 4:576.
31. L&F 88:67.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.