Pressmeddelande

Kämpa mot ondskan

En kväll tog jag fram morgontidningen, som jag inte läst tidigare, och ögnade igenom den. Mina ögon stannade till vid teater- och bioannonserna. Så många av dem lockade öppet till det som är degraderande, till sådant som leder till våld och utomäktenskapliga sexuella förhållanden.

Jag tittade igenom min post och fann en liten tidning med TV-program för den kommande veckan och såg namn på program med samma inriktning. En nyhetstidning låg på mitt bord. Detta särskilda nummer var ägnat åt den ökande kriminaliteten. Artiklar i tidningen berättade om ytterligare miljarder till ökade polisiära insatser och större fängelser.

Floden av pornografisk smuts, den ohämmade betoningen på sex och våld är inte bara utmärkande för Nordamerika. Situationen är lika dålig i Europa och i många andra områden. Hela den sorgliga bilden visar att själva kärnan i samhället håller på att upplösas.

Rättsliga begränsningar av avvikande moraliskt beteende undergrävs av nya lagparagrafer och domstolsbeslut. Detta görs i yttrandefrihetens namn, i tryckfrihetens namn, för valfrihet i så kallade personliga angelägenheter. Men den bittra frukten av dessa så kallade friheter har blivit förslavning under destruktiva vanor och beteenden som bara leder till undergång. En profet, som talade för länge sedan, beskrev detta på ett passande sätt med följande ord: ”På så sätt bedrager djävulen deras själar och leder dem försiktigt ned till helvetet.” (2 Nephi 28:21)

Å andra sidan är jag övertygad om att det finns miljoner och åter miljoner goda människor i detta land och i andra länder. För det mesta är makar trogna mot sina hustrur och hustrur mot sina män. Deras barn uppfostras i måttfullhet, flit och tro på Gud. Med tanke på styrkan hos dessa människor tror jag att situationen är långtifrån hopplös. Jag är övertygad om att det inte finns någon anledning till att vara passiv och låta smuts och våld överväldiga oss och göra oss förtvivlade. Tidvattenvågen, hög och hotande som den är, kan vändas tillbaka om tillräckligt många av dem som jag nämnde bidrar med sin styrka till de få som nu gör ett gott arbete. Jag tror att uppmaningen att kämpa mot detta onda är en uppmaning som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som medborgare, inte kan rygga för.

Jag skulle vilja föreslå fyra sätt att börja våra ansträngningar att kämpa mot ondskans tidvattenvåg.

För det första: Börja med dig själv. Reformering av världen börjar med en reformering av dig själv. Det är en grundläggande del av vår tro att ”vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga”. (Trosartikel 13)

Vi kan inte hoppas påverka andra i dygdens riktning om vi inte själva lever dygdiga liv. Vårt sätt att leva har större övertygande kraft än alla predikningar vi håller. Vi kan inte förvänta oss att lyfta andra om vi inte själva står på en högre nivå.

Att respektera sig själv är början till dygd hos människan. Den man som vet att han är ett Guds barn, skapad i en gudomlig Faders avbild, och begåvad med potential att utöva storslagna och gudalika dygder, avstår från det orena och liderliga som vi alla utsätts för. Alma sade till sin son Helaman: ”Fäst blicken på Gud och lev”. (Se Alma 37:47.)

Det är av mer än flyktigt intresse att Herren, när han talade till folkskaran på berget, uttalade dessa underbara ord: ”Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.” (Matt 5:8) En klok man sade en gång:

”Bli själv ärlig och det är en lymmel mindre i världen.”

Och det var Shakespeare som i en av sina rollgestalters mun lade följande övertygande förmaning: ”Var trogen mot dig själv. Och därav följer det som natt på dag, att du mot ingen man kan bliva falsk.”1

Jag skulle vilja uppmana alla män och kvinnor som läser dessa ord, att höja sina tankar ovanför smutsen, att disciplinera sina handlingar till exempel på dygd, att kontrollera sina ord så att de bara talar det som är upplyftande och leder till framsteg.

Och nu till mitt andra sätt att börja: En bättre morgondag börjar med fostrandet av en bättre generation. Detta lägger på föräldrarna ansvaret att bli bättre på att uppfostra sina barn. Hemmet är dygdens vagga, den plats där karaktären formas och vanor upprättas. På Familjens hemafton ges förmånen att undervisa om Herrens vägar.

Ni vet att era barn kommer att börja läsa. De kommer att läsa böcker och de kommer att läsa tidningar. Främja inom dem en känsla för det bästa. Medan de är mycket unga, läs för dem de storslagna berättelser som har blivit odödliga på grund av de dygder de undervisar om. Visa dem goda böcker. Låt det finnas ett hörn någonstans i ditt hem, om än aldrig så litet, där de åtminstone kan få se några goda böcker av det slag varigenom skarpa hjärnor fått sin näring.

Låt det finnas goda tidningar i hemmet, de som ges ut av kyrkan och av andra, som stimulerar deras tankar till ädla föreställningar. Låt dem läsa en bra nyhetstidning för att de ska veta vad som händer i världen utan att utsättas för förnedrande reklam och skriverier som är så vitt spridda. När det går en bra film i er hemort, överväg då att gå till biografen tillsammans som familj. Ert stöd uppmuntrar dem som vill producera denna typ av underhållning. Och använd det mest anmärkningsvärda av alla verktyg för kommunikation, televisionen, för att berika deras liv. Det finns så mycket som är bra, men det kräver urskillning. Låt de ansvariga för lämplig familjeunderhållning på tv känna till er uppskattning för det som är gott och dessutom ert missnöje med det som är dåligt. I stor utsträckning får vi det vi ber om. Problemet är att så många av oss underlåter att fråga, och, ännu oftare, underlåter att uttrycka tacksamhet för det som är bra.

Låt det finnas musik i hemmet. Om ni har tonåringar med egna skivor så kanske ni skulle vilja beskriva ljudet som någonting annat än musik. Låt dem höra någonting bättre då och då. Sätt på annan musik som de får höra. Den talar för sig själv. Den blir mer uppskattat än vad du tror. Det kanske inte sägs högt, men det kommer att kännas, och detta inflytande kommer att visa sig mer och mer allteftersom åren går.

Nu kommer jag till mitt tredje sätt att börja: Bildandet av en allmän opinion inleds med några få uppriktiga röster. Jag är inte den som förespråkar trotsiga rop eller knutna nävar och hot som uttalas inför de lagstiftande. Men jag är en som tror på att vi uppriktigt och positivt bör uttrycka vår övertygelse för dem som har fått det tunga ansvaret att stifta och upprätthålla våra lagar. Det är ett sorgligt faktum att den minoritet som manar till större liberalisering, som torgför och slukar pornografi, som uppmuntrar och livnär sig på tygellösa utsvävningar, gör sina röster hörda tills dess att de lagstiftande kan börja tro att det som de får höra representerar majoritetens vilja. Det är inte troligt att vi får det som vi inte höjer vår röst för.

Låt våra röster bli hörda. Jag hoppas att vi inte ska ha skarpa och gälla röster, men jag hoppas att vi ska tala med sådan övertygelse att de som vi vänder oss till ska erfara kraften i våra känslor och uppriktigheten i vår
ansträngning. Anmärkningsvärda konsekvenser följer ofta på ett välskrivet brev och ett frimärke. Anmärkningsvärda resultat kommer av lågmälda samtal med dem som bär tunga ansvar.

Herren förkunnade för sitt folk:
”Bliven därför icke trötta av att göra gott, ty I läggen grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne.” (L&F 64:33–34)

Detta är kärnan i det hela — ”hjärtat och ett villigt sinne”. Tala med dem som stiftar regler och lagar — med de styrande på lokal och statlig nivå, och de som innehar administrativa uppgifter i våra skolor. Naturligtvis kommer somliga att slå igen dörren, och andra kommer att håna. Besvikelser kan komma. Det har alltid varit så. I ett tal i underhuset år 1783, sade Edmund Burke följande om att förespråka en impopulär sak:

”Han har god kännedom om vilka snaror som ligger utspridda på hans väg ... Han är förtalad och skymfad för sina förmodade motiv. Han minns att vanrykte är en nödvändig ingredienser i all sann ära. Han minns ... att förtal och smädelser är nödvändiga beståndsdelar av triumfen.”2

I sitt försvarstal inför Agrippa gav aposteln Paulus en redogörelse för sin mirakulösa omvändelse på vägen till Damaskus. Han förkunnade att Herrens röst hade befallt honom att ”stiga upp och stå på fötterna”. (Se Apg 26:16.)

Jag tror att Herren skulle säga till oss: ”Stig upp och stå på fötterna och främja sanning och godhet och anständighet och dygd.”

Slutligen, mitt fjärde sätt att börja: Kraft att utkämpa striden inleds med att Guds kraft tas i anspråk. Han är källan till all verklig kraft.
Paulus förkunnade för efesierna:
”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.
Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt." (Ef 6:10.13)

Ondskans tidvattenvåg väller fram. I var tid har den blivit en veritabel störtflod. De flesta av oss, som lever någorlunda skyddade liv, har föga aning om dess väldiga dimensioner. Åtskilliga miljarder investeras i pornografi, i torgförandet av liderlighet, perversioner, sex och våld. Må Gud ge oss styrka, visdom, tro och mod att som medborgare kämpa mot detta och låta vara röster göra sig hörda i försvar för de dygder som, när de utlovades i gångna tider, gjorde människor och nationer starka, och som, när de försummades, ledde till förfall.

Gud lever. Han är vår styrka och var hjälpare. När vi strävar framåt kommer vi att upptäcka att legioner av goda man och kvinnor förenar sig med oss. Låt oss börja nu.

SLUTNOTER

  1. Hamlet, akt 1, scen 3.
  2. Citerat i John F Kennedy, Profiles in Courage (1956), s vi.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.