nyhetsartikel

I rättigheternas ekosystem är religionsfriheten grundläggande

Äldste Christofferson talar i Cambridge

En mormonapostel sa i fredags att religionsfrihet ”utgör stommen i något man kan tänka sig som ett frihetens ’ekosystem’. När religionsfriheten försvinner, försvinner också många andra dyrbara rättigheter.” 

Äldste D. Todd Christofferson i Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga gjorde det här uttalandet på Downing College, som är en del av universitetet i Cambridge, till den lokala avdelningen av Brigham Young-universitetets J. Reuben Clark Law Society. Domare J. Clifford Wallace från Förenta staternas nionde appellationsdomstol gav också en presentation och deltog i dagens evenemang.

Äldste Christofferson sa att uppdelningen av myndighet mellan kyrka och stat är grundläggande för begränsningar av regeringsmakten och för friheten, och att regeringens begränsade kontroll i den andliga sfären är grundläggande i en rättsstat. Det är i en sådan omgivning religionsfrihet kan blomstra och spela sin roll i stödet av andra grundläggande friheter, som till exempel de friheter som nämns i det första tillägget till Förenta staternas konstitution – yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet.

”En regering som inte kan tvinga på människor religiös övertygelse eller utövning får svårare att tvinga folket att vara rättrogna på andra områden i livet”, sa denne framstående kyrkoledare. ”Religionsfriheten skyddar friheten att ha personliga övertygelser och uttryck i alla aspekter av mänsklig aktivitet. Det gör det möjligt för människor att utveckla och uttrycka sina egna åsikter vad gäller filosofi, politik, affärsverksamhet, litteratur, konst, vetenskap och andra områden, vilket av naturen leder till social och politisk mångfald.”

Friheten att umgås med vänner och bekanta och bilda frivilliga grupper som baseras på gemensamma värderingar görs möjlig av att kyrkors och andra religiösa organisationers självständighet beskyddas. ”Kyrkornas svårvunna rätt till självständighet i kyrkliga angelägenheter har hjälp till att lägga grunden för alla människors rättighet – religiösa eller ej – att fritt bilda och styra ett stort antal sociala och kulturella institutioner som berikar våra samhällen på så många sätt”, sa äldste Christofferson.

Friheten att tala, uttrycka sig, publicera och bemötas fredligt har också sina rötter i religionsfriheten. Hur kommer det sig? Eftersom, sa äldste Christofferson, ”om staten kan övertygas (eller tvingas) att lämna utrymme för religiöst oliktänkande, kommer den nästan säkert att lämna utrymme för andra former av oliktänkande. Om staten inte respekterar religionsfriheten, respekterar den troligen inte andra friheter.”

Religionsfriheten är också helt nödvändig eftersom den tillåter religionen att undervisa om de dygder och vanor som är nödvändiga för att samhället ska vara fritt. De här dygderna inkluderar ärlighet, pliktkänsla, moralisk självdisciplin, offervilja för familjen och landet, medkänsla, tjänande och engagemang i samhället.

Det bästa sättet att verka för en värld där religion respekteras och rättsstaten är verklig, sa äldste Christofferson, är att leva efter de sanningar vi bekänner oss till. ”Vi måste bli bättre män och hustrur, fäder och mödrar. Vi måste bli vänligare grannar och medarbetare. Vi måste informera oss bättre om världen omkring oss och spela en mer aktiv roll som medborgare i våra samhällen. Vi måste lära våra barn att leva efter evangeliets principer. Och vi måste försvara det rätta – inklusive religionsfriheten och rättsstaten.”

Läs hela äldste Christoffersons tal (på engelska): "Religious Freedom: The Foundation Freedom" 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.