Pressmeddelande

Glädjens Budskap

Områdespresidentskapets budskap
Av Äldste Wolfgang Paul

Vi är glada och tacksamma för att ännu ett Herrens hus är under uppbyggnad i Helsingfors och att det snart kommer att vara tillgängligt för många medlemmar som fram till nu har gjort stora uppoffringar av tid och pengar för att ta emot templets välsignelser. Tillsammans med templen som redan finns i Bern, Köpenhamn, Frankfurt, Freiberg och Stockholm är detta det sjätte templet i området Centrala Europa.

Ett av områdespresidentskapets mål för vårt område är att vi ska få en markant ökning av antalet vuxna medlemmar som har en giltig tempelrekommendation. När detta händer kommer andligheten och kärleken att stärkas, både inom familjer och i församlingar, grenar, stavar och distrikt. Vår himmelske Fader ger stora välsignelser till dem som är redo att oreserverat lyda hans lagar.

”Ty alla som vilja hava välsignelse av mina händer måste lyda den lag och de villkor, som blivit givna i och för den välsignelsen, som de fastställdes före världens grundläggning.” (L&F 132:5)

Jesu Kristi evangelium är ett glädjens budskap för alla. Det grekiska ordet för evangelium betyder översatt ”goda nyheter ”. Det är goda nyheter att Jesus Kristus har gett oss försoningen varigenom människan blir återlöst från döden och kan återvända till sitt himmelska hem genom att omvända sig och ta emot de instruktioner och förbund som Gud har framställt.

Den oerhörda innebörden av dessa goda nyheter blir förmodligen tydligast för oss när vi förstår att de heliga förrättningar som utförs i templet påverkar den viktigaste mänskliga relationen — familjerelationen, som kan existera för evigt, just tack vare dem.

Det finns knappast något större bevis på vår himmelske Faders kärlek än det faktum att han har gjort det möjligt för de barn som inte fick möjlighet att acceptera evangeliet under jordelivet att ta emot frälsningens
välsignelser. Den grundläggande principen i detta är det ställföreträdande arbete där en person agerar som ställföreträdare för, och till förmån för, någon annan.

Kristi försoning är ett ställföreträdande offer. Aposteln Paulus skriver att Kristus ”gav sig själv till lösen i allas ställe ”.(1 Tim 2:6)I Gamla testamentet talade Jesaja om Frälsarens offer när han sade: ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull ... och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:5)

Således erbjuder Jesus Kristus, som var utan synd, frälsning till alla som lyder hans bud och lever i enlighet med principerna i hans evangelium. Detta gäller både de levande och de döda. Samma heliga förrättningar som är nödvändiga för de levande måste också utföras för de döda. Detta gäller dopet och alla de andra oumbärliga förrättningarna, bland annat vigsel för evigheten. Men de avlidna har fortfarande sin handlingsfrihet.

Dessa sanningar som rör de dödas frälsning är så viktiga att profeten Joseph Smith fick dem särskilt förklarade för sig av en himmelsk budbärare redan i begynnelsen av denna tidsutdelning. Den 21 september 1823, bara tre år efter det att Gud Fadern och hans Son, Jesus Kristus, hade uppenbarat sig för Joseph Smith, kom ängeln Moroni till Joseph vid fyra tillfällen för att förkunna att tiden snart skulle komma då Malakis profetior i Gamla testamentet skulle uppfyllas, att barnens hjärtan (människorna i vår tid) skulle vändas till deras fäder (deras förfäder). (Mal 4:6) Vid varje besök upprepade Moroni Malakis profetia att Herren skulle sända Elia för att återställa den kunskap och myndighet som var nödvändig för att detta viktiga arbete skulle kunna påbörjas. (J S skrifter 2:29 –49)

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den enda kyrkan på jorden som bär högtidligt vittne om att profeten Elia verkligen har kommit, så som det profeterats. Den 3 april 1836 uppenbarade sig profeten Elia för Joseph Smith och Oliver Cowdery i det nyligen färdigställda och invigda templet i Kirtland och förlänade dem myndigheten att utföra dop för de döda och alla andra förrättningar som är nödvändiga för de dödas frälsning. Elia sade: ”Därför hava denna utdelnings nycklar överlämnats i edra hän- der och härigenom kunnen I veta, att Herrens stora och fruktansvärda dag är nära, ja, står för dörren.” (L&F 110:16)

Sedan den dagen 1836 har kyrkan byggt tempel över hela världen, i vilka evangeliets förrättningar utförs för levande och döda. Som en följd av den enastående utvidgningen av tempelbyggnadsprogrammet i vår tid, kommer tusentals medlemmar till templet varje dag och utför de heliga, frälsande förrättningarna för sina för- fäder. Dessa människor, som är döda för oss men som lever i andevärlden, väntar på de goda nyheterna att arbetet för dem har utförts och att de nu kan gå vidare i sin utveckling.

Det finns ingen annan plats på jorden där vi kan visa ett större uttryck för vår kärlek till varandra än i templet. Där kan vi utföra detta kärleksarbete för dem som inte längre har någon möjlighet att utföra de frälsande förrättningarna för sig själva.

Må vi känna en större önskan att göra detta viktiga arbete till en del av vårt liv. President Howard W Hunter uttryckte det på följande sätt under generalkonferensen i oktober 1994: ”I denna anda inbjuder jag de sista dagars heliga att se på Herrens tempel som en stor symbol för ert medlemskap. Det är mitt hjärtas djupaste önskan att alla medlemmar i kyrkan blir värdiga att gå in i templet. Det skulle behaga Herren om alla vuxna medlemmar vore värdiga — och hade — en giltig tempelrekommendation..” (”Dyrbara och mycket stora löften ”, Nordstjärnan, jan 1995,s 7)

Områdespresidentskapet tackar alla som lever på ett sådant sätt att de är värdiga att ha en tempelrekommendation och uppmuntrar dem som förbereder sig att inte ge upp sin ihärdighet och strävan, så att också de kan få del av de stora välsignelser som kommer av att utföra tempeltjänst.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.