Pressmeddelande

Ett levande och sant vittnesbörd

På våra möten sjunger vi ofta en favorithymn, ”En ängel ifrån skyn”, vars ord skrevs för mer än etthundrafemtio år sedan av Parley P Pratt.1 De representerar hans kungörelse av en märklig boks mirakulösa framkomst. För exakt 176 år sedan i höst började denna bok att typsättas och tryckas i Palmyra i staten New York.

Berättelsen om hur Parley Pratt fick tag på boken som han skrev denna psalm om är inspirerande. I augusti 1830 reste han som lekmannapredikant från Ohio till östra delen av staten New York. I Newark, som låg vid Eriekanalen, lämnade han båten och gick en och en halv mil inåt landet, där han träffade en diakon i baptistkyrkan som hette Hamlin. Denne berättade för honom ”om en bok, en
märklig bok, en MYCKET MÄRKLIG BOK! ... Denna bok, sade han, påstods ursprungligen ha skrivits på plåtar av antingen guld eller mässing av en gren av Israels stammar, och ha upptäckts och översatts av en ung man i närheten av Palmyra i staten New York, med hjälp av syner eller änglabetjäning. Jag frågade honom hur eller var man kunde få tag på denna bok. Han lovade mig att jag skulle få läsa den i hans hem dagen därpå ... Nästa morgon gick jag till hans hus, där mina ögon för första gången såg ’MORMONS BOK’ — denna böckernas bok ... vilken var det huvudsakliga medlet i Guds hand att styra hela mitt framtida liv.

Jag öppnade den ivrigt och läste dess titelblad. Jag läste sedan vittnesbördet från flera vittnen beträffande det sätt varpå den hittades och översattes. Därefter började jag läsa dess innehåll från första kapitlet. Jag läste hela dagen. Att äta var en börda, jag hade ingen längtan efter mat. Att sova var en börda då kvällen kom, för jag föredrog att läsa framför att sova.

Medan jag läste var Herrens ande över mig, och jag visste och förstod att boken var sann, lika klart och tydligt som en människa förstår och vet att hon existerar.”2

Parley P Pratt var då 23 år gammal. Han påverkades så mycket av att läsa Mormons bok, att han inom kort blev döpt i kyrkan och en av dess mest effektiva och kraftfulla förespråkare. Under sin verksamhet reste han från kust till kust, tvärs över det som nu är Förenta staterna, in i Canada och till England.
Han verkade på Söderhavsöarna och var den första av kyrkans missionärer som satte sin fot på Sydamerikas jord. År 1857, då han verkade som missionär i Arkansas, sköts han ner bakifrån och dödades. Han begravdes på landsbygden i ett område nära samhället Alma, och i dag står ett stort klippblock av slipad granit vid hans gravplats. På stenen finns orden till en annan av hans stora profetiska psalmer inristade, vilka visar hans vision av det arbete han var engagerad i:

Se, dagen gryr och mörkret flyr.
Sions baner nu vecklas ut! …
En ljusets dag för världen gryr;
min själ, din tacksamhet utgjut!
Nu töcknen, villolärors hägn,
skingras för sannings klara ljus ...
Guds ord liksom ett himmelskt regn,
milt faller över jordens grus.3

Parley Pratts erfarenhet av Mormons bok var inte unik. Allt eftersom den första upplagan gavs ut och lästes, blev hundratals starka män och kvinnor så djupt rörda att de gav upp allt de ägde, och under de år som följde gav många till och med sitt liv för vittnesbördet de hade i sitt hjärta om sanningen i denna märkliga bok.

I dag, 176 år efter det att den första utgåvan kom, kan Mormons bok läsas på fler platser än någonsin i dess historia. Medan det fanns 5000 exemplar i den första upplagan, distribueras det i dag omkring 5 miljoner böcker varje år, och hela boken eller delar av den finns tillgänglig på 106 språk.

Dess dragningskraft är lika tidlös som sanningen, lika universell som människosläktet. Det är den enda bok som inom sina pärmar innehåller ett löfte om att läsaren genom gudomlig kraft med visshet kan få veta att den är sann. Dess ursprung är mirakulöst. När någon som inte känner till boken får höra berättelsen om dess ursprung för första gången, förefaller det nästan otroligt. Men boken är här för att vi ska känna dess inverkan, hålla i den och läsa den. Ingen kan säga att den inte finns. Alla ansträngningar att förklara dess uppkomst, andra än den redogörelse som gavs av Joseph Smith, har visat sig sakna underlag. Mormons bok är en uppteckning om det forntida Amerika. Den är en helig skrift om den nya världen, lika säkert som Bibeln är en helig skrift om den gamla. Båda skrifterna hänvisar till varandra. Båda bär med sig inspirationens ande, kraften att övertyga och omvända. Tillsammans utgör de två vittnen, hand i hand, om att Jesus är Kristus, den levande Gudens uppståndne och levande Son.

Mormons bok är en krönika över nationer som gått under för länge sedan. Men i dess beskrivningar av problemen i dagens samhälle är den lika aktuell som morgontidningen och mycket mer detaljerad, inspirerad och inspirerande beträffande lösningarna på dessa problem.

Jag känner inte till någon annan skrift som med sådan tydlighet framställer de tragiska följderna för samhällen som följer en kurs som helt går emot Guds bud. Dess sidor berättar om två olika civilisationer som blomstrade på det västra halvklotet. Båda började som små nationer, dess folk vandrade i gudsfruktan. Men med välståndet började ondska växa fram. Folket blev offer för ambitiösa och intrigerande ledares lister. Ledarna kuvade dem med betungande skatter, lurade dem med tomma löften och tolererade och rentav uppmuntrade till ett lössläppt och liderligt leverne. Dessa onda intrigmakare ledde folket in i förskräckliga krig, vilka resulterade i döden för miljontals människor och till sist i total utrotning av två stora civilisationer under två olika tidsperioder.

Inget annat skrivet vittnesbörd visar så tydligt det faktum, att när människor och nationer vandrar i fruktan för Gud och lyder hans bud, når de välstånd och tillväxt, men när de sätter sig över honom och hans ord, då kommer ett förfall som leder till vanmakt och död, om det inte hejdas av rättfärdighet. Mormons bok är en bekräftelse på ett ordspråk i Gamla testamentet: ”Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.” (Ords 14:34)

Himlens Gud talade till folket på den amerikanska kontinenten genom profeter och sade dem var de kunde finna sann trygghet:

”Se, detta är ett utvalt land, och den nation,
som äger det, skall vara fri från träldom och
från fångenskap och från alla andra nationer
under himmelen, om de endast vilja tjäna
detta lands Gud, vilken är Jesus Kristus.”
(Ether 2:12)

I Mormons bok talas det med kraft om de frågor som rör vårt moderna samhälle, men dess stora och gripande budskap är ett vittnesbörd, levande och sant, om att Jesus är Kristus, den utlovade Messias, han som vandrade på Palestinas dammiga vägar och botade sjuka och undervisade om frälsningens lära; han som dog på Golgatas kors; han som på tredje dagen steg ut ur graven och uppenbarade sig för många. Före sin slutliga himmelsfärd besökte han folket på det västra halvklotet, om vilka han tidigare hade sagt: ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.” (Joh 10:16)

Bibeln stod i århundraden ensam som skriftligt vittne om Jesus av Nasarets gudomlighet. Nu står vid dess sida ett andra och mäktigt vittne, som framkommit för att ”överbevisa jude och icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer”. (Mormons boks titelblad)

Som jag nämnt tidigare är det nu exakt 176 år sedan den första utgåvan av Mormons bok, som hade översatts ”genom Guds gåva och kraft” (Mormons boks titelblad), började typsättas och tryckas på en liten tryckpress i Palmyra i New York. Dess utgivning föregick organiserandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vilket ägde rum den 6 april 1830.

Vi studerade Mormons bok i Söndagsskolan förra året. Men jag uppmanar ändå kyrkans medlemmar över hela världen och våra vänner överallt att läsa Mormons bok för första gången eller ännu en gång. Om ni läser lite mer än ett och ett halvt kapitel varje dag så har ni läst ut boken innan årets slut. I slutet av dess 239 kapitel finns en uppmaning som profeten Moroni skrev innan han avslutade sin uppteckning för nästan 16 århundraden sedan. Han sade:

”Jag uppmanar eder att komma ihåg allt detta, ty tiden kommer snart att I skolen veta, att jag icke ljuger, ty I skolen se mig inför Guds domstol, och Herren Gud skall säga till eder: Förkunnade jag icke mina ord för eder, vilka voro skrivna av denne man, liksom en vilken ropar ifrån de döda, ja, liksom en som talar ur stoftet? ... Och Gud skall visa eder, att det jag skrivit är sant.” (Moroni 10:27, 29)

Utan reservation lovar jag er att om var och en av er följer detta enkla program, oavsett hur många gånger ni har läst Mormons bok tidigare, så kommer ni att känna Herrens ande i större mått i ert liv och ert hem, en starkare beslutsamhet att vandra i lydnad mot hans bud och ett starkare vittnesbörd om att Guds Son verkligen lever.

SLUTNOTER

  1. Se Psalmer, nr 6.
  2. Autobiography of Parley P. Pratt, red av Parley P Pratt Jr (1938), s 36–37.
  3. ”Se dagen gryr och mörkret flyr”, Psalmer, nr 1.

FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE
Överväg att tala med familjens överhuvud om president Hinckleys uppmaning att läsa ut Mormons bok före årets slut. Uppmana familjens överhuvud att diskutera uppmaningen med resten av familjen innan ni besöker dem. Efter att ha begrundat budskapet kan ni välja ett undervisningssätt som uppmuntrar familjemedlemmarna att delta. Här följer några exempel:

  1. Diskutera vad president Hinckley lovar dem som fullgör målet att läsa eller läsa om Mormons bok.
  2. Be familjemedlemmarna att återge sin favoritberättelse eller sitt favoritskriftställe i Mormons bok. Samtala om hur familjen kan förbättra förståelsen och studierna av Mormons bok. Vittna om välsignelserna som kommer av att regelbundet studera Mormons bok.
  3. Visa familjemedlemmarna ditt understrukna exemplar av Mormons bok. Be dem att med egna ord berätta varför Mormons bok är viktig. Berätta varför du tycker att den är viktig. Läs tillsammans berättelsen om hur Parley P Pratt får ett vittnesbörd om att boken är sann. Bär ditt vittnesbörd om Mormons bok. Du kan också visa delar av kyrkans video En dyrbar ägodel: Mormons bok (artikelnr 56285 180; se också gamla numret VPVV28562SW).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.