Pressmeddelande

Berika ditt äktenskap

För många år sedan när jag arbetade som advokat söktes jag upp av en kvinna som ville skiljas från sin man på grunder som jag ansåg var berättigade. När skilsmässan var genomförd träffade jag henne inte igen på många år. Vid ett slumpartat möte med henne på gatan lade jag märke till att åren av ensamhet och missmod var uppenbara i hennes en gång vackra ansikte. Sedan vi utbytt några artigheter sade hon snabbt att livet inte hade varit rikt och givande för henne och att hon var trött på att kämpa ensam. Sedan överraskade hon mig genom att säga: "Om jag fick göra om det igen, och visste vad jag vet nu, så skulle jag inte söka skilsmässa. Det här är värre."

Statistiskt sett är det svårt att undvika en skilsmässa. Experter beräknar att omkring hälften av kvinnorna i Förenta staterna genomgår en skilsmässa någon gång i livet. Skilsmässorna ökar också i många andra länder. Om inte den nuvarande, stigande skilsmässofrekvensen minskar, så kommer ännu fler äktenskap att sluta i tragik.

En skilsmässa kan endast vara försvarbar i mycket sällsynta fall. Enligt min mening borde "laga skäl" för en skilsmässa inte vara något mindre än en lång och uppenbarligen ohjälplig relation som förstör en persons värdighet som människa. Skilsmässor sliter ofta sönder personernas liv och splittrar familjelyckan. Ofta är det så i en skilsmässa att kontrahenterna förlorar mycket mer än de vinner.

Den chockartade upplevelsen man går igenom i en skilsmässa verkar vara föga förstådd och inte alls tillräckligt känd. Med visshet behövs det mycket mer sympati och förståelse för dem som har upplevt en sådan stor tragedi och vilkas liv inte kan göras ogjorda. Men för dem som är skilda finns det fortfarande mycket att hoppas på och vänta sig när det gäller fullbordande och lycka i livet, särskilt när det gäller att glömma sig själv och tjäna andra.

Svåra frågor

Varför är den äktenskapliga lyckan så ömtålig och flyktig för så många, men så riklig för andra? Varför måste det resulterande tåget av hjärtesorg och lidande vara så långt och ha så många oskyldiga människor ombord?

Vilka berikande beståndsdelar är det som saknas i så många äktenskap som påbörjades med sådan lycka och med så många stora förhoppningar?

Jag har länge funderat på de här svåra frågorna. Eftersom jag tillbringat nästan en livstid med att ta itu med mänskliga erfarenheter, känner jag i viss mån till problemen med olyckliga äktenskap, skilsmässa och förtvivlade familjer. Jag kan också tala om stor lycka, för tack vare min älskade Ruth har jag i äktenskapet nått människolivets rikaste fullkomning.

Orsaker till skilsmässa
Det finns inga enkla, lätta svar på de uppfordrande och komplicerade frågorna om lycka i äktenskapet. Bland de många förmodade orsakerna till skilsmässa återfinns de allvarliga problemen med egoism, omognad, bristande hängivenhet, otillräcklig kommunikation och otrohet.

Enligt min erfarenhet finns det ett annat skäl till att äktenskap misslyckas som inte är så uppenbart men som föregår och genomsyrar alla de andra. Det är bristen på ett ständigt berikande av äktenskapet, en frånvaro av detta extra något som gör det dyrbart, speciellt och underbart. Utan det blir äktenskapet slitsamt, svårt och tråkigt.

Berika ett äktenskap
Ni undrar kanske: "Hur kan ett äktenskap ständigt berikas?" Vi bygger upp vårt äktenskap med oändlig vänskap, tillit och integritet och genom att ta hand om och stödja varandra i våra svårigheter. Adam sade om Eva: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött." (1 Mos 2:23) Det finns några enkla, relevanta frågor som alla människor, vare sig de är gifta eller tänker gifta sig, uppriktigt borde ställa sig i ett försök att bli "ett kött". De är:

För det första, är jag i stånd att tänka på mitt äktenskaps och min partners intressen innan jag tänker på mina egna önskningar?

För det andra, hur djupt engagerad är jag i min partner, bortsett från andra intressen?

För det tredje, är han eller hon min bästa vän?

För det fjärde, har jag respekt för min partners värdighet som en värdefull och dyrbar människa?

För det femte, grälar vi om pengar? Pengar i sig verkar varken göra ett par lyckligt eller bristen på dem nödvändigtvis göra ett par olyckligt. Gräl om pengar är ofta en symbol för själviskhet.

För det sjätte, finns det ett andligt, helgande band mellan oss?

Bygga berikande broar
Flera nyckelfaktorer kan bidra till att äktenskapet berikas.

Bön. Den äktenskapliga relationen kan berikas av bättre kommunikation. Ett vik tigt sätt är att be tillsammans. Detta löser många meningsskiljaktigheter, om det finns några, mellan makarna innan de somnar. Jag vill inte överbetona meningsskiljaktigheter, men de är verkliga, och de gör saker och ting intressanta. Jag anser att våra meningsskiljaktigheter är den lilla nypa salt som kan få äktenskapet att verka smakrikare.

Vi kommunicerar på tusen olika sätt, till exempel med ett leende, en strykning över håret eller en lätt beröring. Varje dag bör vi komma ihåg att säga: "Jag älskar dig." Maken bör säga till sin hustru: "Du är vacker." Ett annat ord som det är viktigt för både man och hustru att säga vid lämpliga tillfällen är: "Förlåt." Att lyssna är också ett utmärkt sätt att kommunicera.

Förtroende. Ett fullständigt förtroende för varandra är en av de viktigaste berikande faktorerna i äktenskapet. Ingenting förstör själva kärnan i det ömsesidiga förtroende som är nödvändigt för att upprätthålla ett meningsfullt förhållande så mycket som otrohet. Äktenskapsbrott kan aldrig ursäktas. Men trots en sådan tillintetgörande händelse händer det ibland att äktenskap räddas och familjer bevaras. För att det ska ske måste den förfördelade parten kunna ge en oskrymtad kärlek som är stark nog att förlåta och glömma. Den felande parten måste desperat vilja omvända sig och verkligen gå ifrån det onda.

Vår lojalitet till vår eviga äktenskapspartner bör inte bara vara fysisk, utan också mental och andlig. Eftersom det inte finns någon oskyldig flirt och ingen plats för svartsjuka efter vigseln, är det bäst att undvika blotta anblicken av något ont genom att sky varje misstänkt kontakt med någon som vi inte är gift med.

Dygd. Dygden är det starka lim som håller allt samman. Herren sade: "Du skall älska din hustru av allt ditt hjärta och hålla dig till henne och ingen annan." (L&F 42:22)

Gudomlig närvaro. Av allt som kan välsigna äktenskapet är det en speciell, berikande beståndsdel som framför allt annat bidrar till att förena en man och en kvinna i en mycket verklig, helig, andlig bemärkelse. Det är det gudomligas närvaro i äktenskapet. Shakespeare sade följande genom drottning Isabelle i Henrik den femte: "Gud, du som äktenskapet stiftat har, Bind deras hjärtan, deras riken samman." (Akt 5, scen 2, rad 67-68) Gud är också den bästa bevararen av äktenskapet.

Det finns många saker som bidrar till att göra ett äktenskap berikande, men några av dem tycks höra till relationens agnar. Att åtnjuta sällskapet och frukterna av en helig och gudomlig närvaro är kärnan i ett mycket lyckligt äktenskap. Andlig enighet är ankaret. Små läckor i äktenskapets andliga dimension leder ofta till att äktenskapet får punktering.

Jag tror att skilsmässofrekvensen ökar därför att föreningen i många fall saknar det berikande inflytande som härrör från den helgande välsignelse som utströmmar genom att man håller Guds bud. Äktenskapet kan dö av brist på andlig näring.

Tionde. Under det att jag verkade i nästan tjugo år som biskop och stavspresident lärde jag mig att en utmärkt försäkring mot skilsmässa var att betala tionde. Tiondebetalningen verkar göra det lättare att hålla det andliga batteriet laddat så att det klarar sig igenom de tider när den andliga generatorn har gått för lågtryck eller inte fungerat.

Det finns ingen storslagen eller majestätisk musik som ständigt frambringar en stark kärleksharmoni. Den fullkomligaste musiken är två rösters sammansmältning till ett andligt solo. Äktenskapet är det sätt Gud har gett oss för att tillgodose de största mänskliga behoven, grundat på ömsesidig respekt, mognad, osjälviskhet, anständighet, engagemang och ärlighet. Lycka i äktenskapet och föräldraskapet kan tusen gånger överträffa vilken annan lycka som helst.

Föräldraskap. Äktenskapets själ blir starkt berikad och den andliga tillväxtprocessen ökar i hög grad när ett par blir föräldrar. För de par som kan få barn bör föräldraskapet föra med sig den allra största lycka. Män tillväxer därför att de som fäder måste ta hand om sin familj. Kvinnor blomstrar därför att de som mödrar måste glömma sig själva. Vi förstår bäst kärlekens fulla innebörd när vi blir föräldrar. Men om det inte kommer några barn så kommer de par som ändå är förberedda att ta emot dem att hedras och välsignas av Herren för sin trofasthet. Vårt hem bör tillhöra den heligaste av alla jordiska helgedomar.

I äktenskapets berikande är det de små sakerna som är viktiga. Makar bör ständigt visa uppskattning och tacksamhet för varandra på ett omtänksamt sätt. Ett par måste uppmuntra varandra och hjälpa varandra att växa. Äktenskapet är ett gemensamt sökande efter det goda, det vackra och det gudomliga.

Frälsaren har sagt: "Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." (Upp 3:20)

Må Guds närhet finnas för att berika och välsigna alla äktenskap och hem, i synnerhet hans heligas, som en del av hans eviga plan.

FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE
Efter att ha studerat budskapet under bön kan ni dela med er av det på ett sätt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta. Här följer några exempel:

  1. Rulla två olikfärgade lerklumpar till bollar. Förklara att varje färg representerar en äktenskapspartner. Rulla ihop de två bollarna så att de blir en boll. Be en familjemedlem försöka separera de två färgerna. Diskutera president Fausts sex frågor som man bör ställa om man är gift eller tänker gifta sig. Vittna om hur viktigt det är att vara eniga i ett äktenskap.

  2. Be familjen att ställa sig i en ring. Låt varje person representera en handling som berikar äktenskapet. När ni diskuterar handlingen de representerar, be dem då slå armkrok med eller hålla personerna bredvid dem i handen. Förklara att kedjan som de har bildat skulle förstöras om en familjemedlem togs bort från ringen. Vittna om betydelsen av att hålla äktenskapet starkt.

  3. Ta med dig en saltströare. Tala om hur saltet förhöjer smaken på maten. Läs meningen där president Faust jämför olikheter i äktenskapet med nypor av salt, och diskutera hur olikheter kan ge krydda åt äktenskapet. Om ni undervisar ett gift par kan ni fråga vad de har gjort för att öka uppskattningen för varandra.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.