Ämne

Affinitetsbedrägeri

Securities and Exchange Commission i Förenta staterna beskriver affinitetsbedrägeri på följande sätt:

Affinitetsbedrägeri syftar på investeringsbedrägeri som riktar sig mot medlemmar i en viss grupp, som religiösa eller etniska grupper, äldre personer eller yrkesgrupper. Svindlare som marknadsför affinitetsbedrägeri är ofta — eller påstår att de är — medlemmar i gruppen. De använder sig ofta av respekterade ledare i samhället eller religionsförbundet som tillhör gruppen och som marknadsför bedrägeriet genom att övertyga dessa personer om att den bedrägliga investeringen är legitim och lönande. Ofta är dessa ledare själva ovetandes offer för bedragarens list.

Sådana bedrägerier exploaterar den tillit och vänskap som finns bland människor som har gemensamma intressen. På grund av samhörigheten som många av dessa grupper känner kan det vara svårt för reglerare och polis att upptäcka affinitetsbedrägeriet. Offer avstår ofta från att meddela myndigheter eller använda sig av sina lagliga rättigheter och försöker istället lösa problemet inom gruppen. Det gäller särskilt när bedragarna har använt sig av respekterade ledare i samhället eller religionssamfundet och använt dem till att övertyga andra att investera.

En del medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har, liksom medlemmar i andra trossamfund och sammansvetsade grupper, fallit offer för den här typen av bedrägeri. Ibland är förövaren en medlem i kyrkan som de känner. Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga undervisas att vara ärliga i deras umgänge med andra och de som befinns vara skyldiga till sådant svindleri kan ställas inför de allvarligaste disciplinära åtgärderna kyrkan kan ge, bland annat uteslutning. Eftersom oärliga personer har begått affinitetsbedrägeri genom att inrikta sig på medlemmar i deras eget trossamfund har ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ofta varnat kyrkans medlemmar på ett tydligt sätt att se upp för sådana bedrägerier.

I februari 2008 utfärdade första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett brev för uppläsning hos alla mormonförsamlingar i Förenta staterna och Kanada. Brevet löd:

Rapporter om bedrägerier och okloka investeringar gör att vi återigen vill råda medlemmarna att vara förståndiga när det gäller ekonomiska angelägenheter.

Det oroar oss att vissa medlemmar ignorerar de ofta upprepade instruktionerna att förbereda sig och leva inom en budget, undvika konsumtionsskulder och spara för sämre tider. Medlemmarna bör också tänka på att investera klokt i ansvarstagande och etablerade ekonomiska institutioner. Det oroar oss också att det finns personer som utnyttjar förtroenderelationer för att främja riskabla och till och med olagliga investerings- och affärsplaner.

Alla investeringar är i viss mån riskfyllda, men riskfaktorn kan hanteras om man följer sunda och beprövade ekonomiska principer: Undvik för det första onödiga skulder, särskilt konsumtionsskulder. För det andra: Sök råd från en kvalificerad och auktoriserad ekonomisk rådgivare innan du gör en investering. Och för det tredje: Var förståndig.

Vi uppmanar ledare att regelbundet undervisa om och betona dessa principer.

Dessutom har kyrkans ledare på annat sätt, bland annat hos lokala församlingar, ständigt varnat kyrkans medlemmar under årens gång om faran med riskabla investeringar och bedrägerier. Följande är några exempel på tidigare uttalanden från kyrkans ledare om ämnet:

Joseph B. Wirthlin, ”Jordiska skulder, himmelska skulder”, Liahona, maj 2004, s. 40.
Då och då hör vi talas om exempel på girighet och själviskhet som fyller oss med djup sorg. Vi hör om bedrägeri, underlåtenhet att betala tillbaka lån, svindel och konkurser … Vi är ett redbart folk. Vi tror på att betala våra skulder och vara ärliga i umgänget med våra medmänniskor.

Joseph B. Wirthlin, ”Ovärderlig redbarhet”, Nordstjärnan, nov. 1995, s. 44
Eftersom vi fått Kristi Ande för att skilja mellan gott och ont, borde vi alltid välja det goda. Vi behöver inte vilseledas, även om svek, bedrägeri, list och falskhet ofta verkar accepteras i den värld vi lever i. Det är vanligt att ljuga, stjäla och luras. Redbarhet, som är fast förbundet med de högsta moraliska och etiska normerna, är en viktig del i en sann sista dagars heligs liv.

M. Russell Ballard, ”Håll livets krav i jämvikt”, Nordstjärnan, juli 1987, s. 10, se också Liahona , sep. 2008, s. K4
”Det finns inga genvägar till ekonomisk trygghet. Överlåt inte era pengar åt andra utan att ha gjort en grundlig undersökning av de föreslagna investeringarna. Vårt folk har förlorat alldeles för mycket pengar genom att anförtro sina tillgångar åt andra. Enligt min mening kommer vi aldrig att ha jämvikt i livet om vår ekonomi inte är tryggad.”

Dallin H. Oaks, ”Brother’s Keeper”, Ensign, nov. 1986, s. 20
Stöldens kusin bedrägeriet är ett ekonomiskt brott som drar vinning av att ljuga om ett visst faktum i en transaktion. Listiga säljare med sin lätta svada och insmickrande sätt bedrar sina bekanta så att de investerar i något som säljaren vet är mer spekulativt än de vågar erkänna. Bedrägeri är svårt att bevisa och det är därför inte lätt att bevisa brott. Men den mänskliga lagens brister ger ingen rätten att bryta mot Guds lagar. Deras tjuvaktiga metod kanske är immun från straff i det här livet, men sofistikerade tjuvar med vita skjorta och slips kommer i slutändan att synas och straffas för vad de är.”

Marvin J. Ashton, ”Varen vid gott mod,” Nordstjärnan, okt. 1986, s. 68
Nutida profeter har tydligt varnat oss för att undvika ”bli-rik-snabbt”-metoder om vi skall kunna undvika den finansiella fångenskapens hjärtesår. Kanske vi inte har sagt tillräckligt om det faktum att många av oss, i våra stunder av drömmar om storhet, planterar sådden för ekonomisk ruin. Då vid ett senare tillfälle då mycket är förlorat, så anklagar vi dem som deltog med oss. Det är svårt att vara vid gott mod när självbedrägeri är vår följeslagare. När vi villigt utsätter oss själva för bedrägeriets stormar och vindar, borde vi inte bli förvånade om vi drabbas av en underskottssjukdom. Jag har under de år jag lyssnat på människor som har drabbats av svåra ekonomiska förluster, hört många säga: ”Jag togs på sängen”. Ofta har mitt hjärta, sinne och Anden uppmanat mig att säga, ”Ja, du togs av dig själv”. Vi behöver alla uppmuntras att lyfta upp vårt huvud och se vart våra tankar och outtalade prioriteter för oss. Självbedrägeri tillåter oss att skylla på andra för våra misslyckanden.

James E. Faust, ”Redbarhet, många dygders moder,” Nordstjärnan, okt. 1982, s. 96
Flitens och sparsamhetens frukter kan lämpligen placeras i sunda investeringar. En god och solid investering kan motsvara år av arbete, och i allt vi gör tar vi vissa risker. Men investeringar som är spekulativa och säljs med osunda, vaga löften om en fantastisk utdelning bör betraktas mycket misstänksamt. Kyrkans ledare har länge varnat för spekulationer. Brigham Young sade: ”Om Herren någonsin uppenbarat någonting för mig, så har han visat att Israels äldster måste avhålla sig från spekulationer och ägna sig åt sina kallelsers plikter.”

I vår tid har president Nathan Eldon Tanner sagt: ”Investeringsskulder bör ha full täckning så att de inte äventyrar familjens trygghet. Investera inte i spekulativa företag. Att spekulera kan bli en farlig vana. Många har förlorat sin förmögenhet genom att ge efter för sitt okontrollerade begär att samla mer och mer. Låt oss lära av det förflutnas sorger och undvika att förslava vår tid, energi och allmänna hälsa för en glupande aptit efter mer och mer materiella tillgångar.”

Marvin J. Ashton, ”Däri ligger ingen oförätt”, Nordstjärnan, okt. 1982, s. 16, 18
En lögn kan framföras mycket effektivt utan att ett enda ord sägs. Ibland kan en nick eller tystnad bedra. Att rekommendera en tvivelaktig investering, skriva in en felaktig siffra i en liggare, framföra bedrägligt smicker eller underlåta att framföra alla fakta är några andra sätt att ljuga ...

Undvik dem som vill ha snabba beslut eller pengar genast. Alla sunda investeringar tål eftertanke och noggrann granskning. Vi måste få tag på alla tillgängliga fakta och överväga dem noggrant, och sedan fatta beslut till allas bästa. I tveksamma fall måste alltid den personliga redbarheten vara en viktig faktor. När det inte står helt klart vad som är rätt leder oss vår personliga ärlighet så att vi kan urskilja och avslöja viktiga punkter och fakta som andra kanske inte är medvetna om. En redbar person hjälper andra att vara ärliga. En redbar person ställer frågor och ger klara och riktiga svar. Redbarheten gör det möjligt för oss att välja den rätta kursen långt innan det är dags att handla.

Den som är förståndig låter sig inte falla offer för den hänsynslöse på grund av falsk stolthet. Ofta blir folk lurade därför att falsk stolthet hindrar dem från att ställa frågor och söka ytterligare information. Av fruktan att anses okunnig nickar man ofta medgivande när man i själva verket inte förstår ett ord av försäljarens välsmorda svada. ”Vad innebär det där?” ”Vilka risker tar jag?” ”Var finns haken?” ”Vad kan du säga om företagets historia?” ”Vilka referenser har du?” är frågor som är värda att ställa och kräva svar på. När en försäljare vårdslöst använder enkla men vaga ord som ”gardering”, ”tak”, ”skattefritt”, ”annuitet”, ”avdragsgillt”, ”nettokostnad” och ”riskspridning” är det bäst för köparen att ta sig i akt.

Om man på grundval av egna kunskaper inte kan fatta ett beslut bör man söka råd av någon kunnig person som man litar på. Erbjudanden som inte kan vänta eller inte tål en granskning kan lämnas åt sitt öde.
 

Dessa varningar från ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tydligt framhållit för medlemmarna att affinitetsbedrägeri är en verklig fara. Rådet från kyrkans ledare på högsta nivå upprepas ofta och betonas på lokal nivå av lekmannaledare både under församlingsmöten och rådslag med individer och familjer.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.