Pressmeddelande

Sista dagars heligas skrifter kan vara grönare än du tror

Världsmiljödagen: Vad helig skrift säger om att ta hand om jorden

 

Den 5 juni är världsmiljödagen. Ideella organisationer, aktivister och politiska ledare tar upp föroreningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Miljöfrågor tas kanske sällan uttryckligen upp över talarstolen under gudstjänsterna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, men kyrkans heliga skrifter är fulla av ekologisk visdom.

”Som sista dagars heliga har vi en benägenhet att fokusera på våra ansvar som gäller kyrkan och familjen”, sa äldste Steven E. Snow i de sjuttios kvorum i oktober förra året under ett symposium om förvaltarskapet över miljön.[i] Det är bra, men de trofasta har också ansvaret för ”landet som omger oss, ja, hela jorden som sådan”, lade han till.

Bibeln, med dess skapelseberättelser och liknelserna som Jesus Kristus gav om frön, vete, får och träd, målar upp rika bilder och framkallar vördnad för naturen.

Utanför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är det inte många som vet vad Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan har att bidra till etiken kring miljön. Kyrkan anser att dessa heliga skrifter, tillsammans med Bibeln, är Guds ord.

Allt är materia

Kristna filosofer har traditionellt sett på det gudomliga som helt skilt från den fysiska världen. Eftersom materia är flyktigt är det också underlägset och av ringa värde jämfört med det andliga, enligt argumentet. Andra menar att det här tänkesättet knappast fostrar omsorg om naturen. Sista dagars heligas skrifter löser denna synbara konflikt mellan ande och materia.

”Det finns ingen immateriell materia. All ande är materia, men den är finare och renare och kan endast urskiljas med renare ögon”[ii] står det i Läran och förbunden. Mormons bok lär att skapelsen och skaparen är starkt sammanbundna, och kallar skaparen för ”Naturens Gud”[iii].

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lära och sed leder aldrig till att man dyrkar eller tillber naturen. Men ”vi kan inte bortse från det gudomliga i skapelsen”,[iv] hävdade Russell M. Nelson, som blev president för kyrkan den 14 januari 2018. ”Vi bör ta hand om jorden, förvalta den klokt och bevara den för framtida generationer.”

Hållbar konsumtion

I dag förväntar sig många konsumenter att de frukter och grönsaker de vill ha ska finnas i hyllorna i deras lokala matbutiker året runt. Ofta skickas mat många mil för att nå platser där den inte kan skördas lokalt under hela året. Läran och förbunden råder oss att äta ”varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid”[v]. Det är inte en strikt religiös lag hos de sista dagars heliga, men en säsongsbetonad och lokal mathållning minskar avgaser och föroreningar betydligt.

”Allt som kommer ur jorden i sin tid”[vi], står det i en annan del av samma bok, är givet ”till föda och till kläder, till smak och till doft, för att stärka kroppen och uppliva själen.”[vii] Det ska ”brukas med omdöme, inte omåttligt, inte heller genom rofferi”.[viii]

Som det står i sista dagars heligas skrifter håller Gud ”var och en ansvarig som förvaltare över jordiska välsignelser”[ix]. Mormons bok lovordar ”de goda egenskaperna hos de många växter och rötter som Gud [har] berett för att ta bort orsaken till … sjukdomar”.[x] Men att använda hans skapelsers rika resurser utan att dela med sig till ”de fattiga och behövande”[xi] fördöms.

Levande själar

Den kostbara pärlan innehåller två redogörelser för skapelsen. Den första beskriver hur Gud skapade människan som en ”levande själ”[xii]. Men detsamma gäller växter[xiii] och djur[xiv] – de blev också ”levande själar”. Äldste Marlin K. Jensen, generalauktoritet emeritus, drog slutsatsen: ”Människor som har djur i sina liv är vanligtvis lyckligare. Jag anser i alla fall att himlen inte kan vara himlen om inte djurriket är en del av Guds rike.”[xv]

Enligt ”Visdomsordet”, en hälsolag som finns i Läran och förbunden, ska kött ”nyttjas sparsamt”[xvi]. Det bekräftas av Joseph Smiths inspirerade revision av 1 Moseboken: ”Och blod ska förvisso inte utgjutas förutom till föda för att bevara era liv. Och blodet från varje djur kommer jag att utkräva av era händer.”[xvii]

Stor orenhet

Mormons bok förutser ”stor orenhet … på hela jorden”[xviii] och kopplar naturkatastrofer som ”eld och stormar och rökmoln i främmande länder”[xix] till syndigt uppförande som röveri och bedrägeri. Det här sambandet tyder på att miljökrisen handlar om mer än förorenande gaser i atmosfären. Det kan visa på en djupare, andlig kris.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gör inte anspråk på att de är bättre kristna i vardagen eller mer hängivna förvaltare över jorden än de som tillhör andra samfund. Men de finner råden som ges i både Bibeln och i återställelsens heliga skrifter om hur man ska ta hand om naturen inspirerande och uppmuntrande.

 

[i] Äldste Steven E. Snow, The Moral Imperative of Environmental Stewardship, 10 okt. 2018.

[ii] L&F 131:7–8

[iii] 1 Ne. 19:12

[iv] President Russell M. Nelson, Skapelsen, juli 2000.

[v] L&F 89:11

[vi] L&F 59:18

[vii] L&F 59:19

[viii] L&F 59:20

[ix] L&F 104:13

[x] Alma 46:40

[xi] L&F 104:18

[xii] Mose 3:7

[xiii] Mose 3:9

[xiv] Mose 3:19

[xv] Äldste Marlin K. Jensen, Living after the Manner of Happiness, december 2002

[xvi] L&F 89:12

[xvii] Joseph Smiths översättning, Första Moseboken 9:11

[xviii] Mormon 8:31

[xix] Mormon 8:29

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.