nyhetsartikel

Var vänliga och omtänksamma, uppmanade ledare under en världsomfattande konferens

Ändringar i ledarskap och fem nya tempel tillkännagivna

Under den 187:e årliga generalkonferensen uppmuntrade ledande ämbetsmän i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga de trofasta att följa Jesus Kristus genom att vara vänliga mot andra. Första presidentskapet tillkännagav nya ledare och fem nya tempel.

Sex konferensmöten hölls den 25 mars och den 1–2 april 2017. De sändes från det 21 000 platser stora konferenscentret i Salt Lake City och nådde uppskattningsvis miljontals människor världen över. Konferensmötena tolkades direkt till över 80 språk.

Thomas S. Monson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, uppmanade konferensdeltagarna att följa Jesus Kristus exempel genom att vara vänliga och kärleksfulla och fyllda med kristlig kärlek. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, sa att Jesus Kristus kärlek hjälper hans efterföljare att bli lite vänligare, mer förlåtande, mer omtänksamma och mer hängivna hans verk.

Äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum förklarade för åhörarna att de måste se upp för trångsynthet mot dem som har andra åsikter. Äldste Jeffrey R. Holland i samma kvorum uttryckte oro för den ofantliga ekonomiska ojämlikheten i världen. För att vi ska vara trofasta krävs det att vi hedervärt tar hand om de fattiga, sa han. Linda K. Burton, avgående generalpresident för Hjälpföreningen, tackade åhörarna för att de hjälpt dem som flytt från sina hem för att söka lindring från inbördeskrig och andra umbäranden.

Äldste Gary B. Sabin i de sjuttios kvorum, andre rådgivare i presidentskapet för området Europa, uppmuntrade konferensbesökarna att lyfta upp händerna som hänger ned. Primärs generalpresident Joy D. Jones framhöll att föräldrar bör hjälpa sina barn att veta, utan minsta tvekan, att de är söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk Fader.

 

Ändringar i ledarskap tillkännagavs under lördagens eftermiddagsmöte, bland annat kallades sex generalauktoritetssjuttio: Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree Jr, Brian K. Taylor och Taniela B. Wakolo. 36 områdessjuttio kallades också. Två av dem kommer från området Europa: Karl D. Hirst och K. Roy Tunnicliffe, båda från England. Medan generalauktoritetssjuttio verkar i presidentskapet för de sjuttios kvorum, i områdespresidentskap och i andra administrativa funktioner på kyrkans huvudkontor, begränsas områdessjuttios myndighet vanligtvis till området där de verkar.

Jean B. Bingham, Sharon Eubank och Reyna I. Aburto ska leda kyrkans Hjälpförening, en av de största kvinnoorganisationerna i världen. Syster Bonnie H. Cordon, som tidigare verkade som andra rådgivare i Primärs generalpresidentskap, kallades under lördagen som organisationens första rådgivare. Syster Cristina B. Franco blir den nya andra rådgivaren.

Under sitt inledande tal under söndagens förmiddagsmöte tillkännagav president Monson planerna på att bygga fem nya tempel i Brasília, Brasilien; Manila-området, Filippinerna; Nairobi, Kenya; Pocatello, Idaho, USA; och Saratoga Springs, Utah, USA.

Den årliga statistiska rapporten som presenterades under konferensen angav att kyrkans totala världsomfattande medlemsantal låg på 15 882 417 den 31 december 2016.

Två gånger om året samlas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och deras vänner för att lyssna på budskap till inspiration och vägledning av generalauktoriteter och generalämbetsmän under kyrkans generalkonferens.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.