Pressmeddelande

Sprid evangeliet med hjälp av Internet

Jag är snart 80 år. Enligt vissa är jag ganska gammal. Faktum är att vissa anser att några av bröderna är för gamla för att veta vad som pågår i världen. Låt mig försäkra er om att vi är mycket medvetna.

En värld i förändring

Under mina nästan 80 år har jag sett många förändringar. När jag påbörjade min mission i England 1948 var dagstidningar och radio det vanligaste sättet människor hörde talas om nyheter på.

Vad annorlunda världen är i dag. Om ni läser någon dagstidning är det troligt att många av er läser den på Internet. Vår värld består av en cyberrymd --- mobiltelefoner som visar film och spelar musik, sociala nätverk, sms och bloggar, handdatorer och podcasts.Det här är framtidens värld. Uppfinningar som vi inte kunnat drömma om kommer att finnas under ert liv, liksom de har funnits i mitt. Hur ska ni använda er av dessa fantastiska uppfinningar? Eller rättare sagt, hur ska ni använda dem för att föra Herrens verk framåt?

Ni har den stora möjligheten att vara en kraft som gör gott i kyrkan och i världen. Det är sant, det gamla ordspråket, att "pennan är mäktigare än svärdet".1 I många fall är det med ord som ni åstadkommer allt det storslagna som ni har för avsikt att göra. Och det är främst om hur ni kan delge dessa ord som jag vill tala till er.

Från allra första början har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använt det skrivna ordets kraft för att sprida det återställda evangeliets budskap runtom i världen. Herren har under århundradenas lopp inspirerat människor att uppfinna redskap som underlättar evangeliets spridning. Kyrkan har tagit till sig dessa redskap, bland annat trycksaker, satellitutsändningar och Internet.

Det är kanske få uppfinningar som haft större inverkan på världen än tryckpressen, som uppfanns av den inspirerade Johannes Gutenberg omkring 1436. Tryckpressen gjorde det möjligt att sprida kunskap, bland annat den som fanns i Bibeln, i större utsträckning än tidigare.

Internet: En nutida tryckpress

I dag har vi en nutida motsvarighet till tryckpressen i Internet. Internet ger alla möjlighet att vara förläggare, att göra sin röst hörd, och har revolutionerat samhället. Före Internet fanns det många hinder för det skrivna ordet. Det krävdes pengar, makt, inflytande och en hel del tid för att publicera något. Men i dag har många av dessa hinder försvunnit tack vare det som vissa kallar ”new media” som möjliggjorts av Internet. New media består av verktyg på Internet som gör det möjligt för nästan alla att publicera eller visa något för antingen en stor eller liten publik.

Jag har nämnt några av dessa verktyg redan. Ny media underlättar samtal över hela världen om alla möjliga ämnen, bland annat religion, och nästan alla kan delta. Denna nutida motsvarighet till tryckpressen är inte bara eliten förunnad.

Men några av dessa redskap –– liksom alla redskap i en ovan eller odisciplinerad hand --- kan vara farliga. Internet kan användas för att förkunna Jesu Kristi evangelium men kan lika lätt användas för att marknadsföra pornografins smuts och snusk. Dataprogram som iTunes kan användas för att ladda ner upplyftande, rörande musik eller den värsta antisociala text, full av svordomar. Sociala nätverk på webben kan användas till att knyta sunda vänskapsband, men kan också användas av illvilliga personer som försöker snärja oförsiktiga. Det skiljer sig inte från hur människor väljer att använda teve eller filmer eller ett bibliotek.

Satan är alltid snabb att exploatera den negativa sidan av nya uppfinningar, att förstöra och degradera, och att neutralisera allt det goda de kan åstadkomma. Se till att de val du gör när du använder new media är val som vidgar ditt sinne, ökar dina möjligheter och när din själ.Som du vet har new media redan avsevärt påverkat den gamla världen med dagstidningar och andra traditionella medier. Förut kunde jag som ledare i kyrkan ha en intervju med någon dagstidning, sedan vänta en eller två dagar på att den skulle finnas med långt inne i tidningen. Sedan kastades dagstidningen bort och det inflytande intervjun kan ha haft försvann ganska snabbt.

Numera när jag går från en bestämd tid till en annan visas rapporten om mitt besök eller min intervju nästan omedelbart på dagstidningens hemsida eller på bloggar där den kan kopieras och distribueras över hela nätet. Du kan se hur viktiga de rätta orden är i dag. Orden som publiceras på Internet försvinner inte. Alla sökningar på Google eller Yahoo! kommer att ta fram ens ord, förmodligen under en mycket lång tid.Här följer ett exempel: År 2007 kom NBC Television till Salt Lake City för att ha en intervju med mig som skulle vara en del av ett program de höll på att göra om kyrkan. Reportern Ron Allen och jag tillbringade en timme tillsammans i kapellet i Joseph Smith Memorial Building. Vi diskuterade kyrkan grundligt. Några dagar senare visades programmet, och under den fyra minuter långa sekvensen var sex sekunder med från den en timme långa intervjun. Det var bara tillräckligt med tid för mig att vittna om vår tro på Jesus Kristus som det centrala i allt vi tror på. Jag upprepar, bara sex sekunder användes av en intervju på 60 minuter. Dessa sex sekunder är faktiskt ganska typiska för traditionella tevemedier, som tänker och sänder i korta segment. Den stora skillnaden mellan den gångna tiden och i dag är att reportern också lade in 15 minuter från intervjun på webbsidan NBC Nightly News. Och dessa femton minuter är fortfarande kvar där. Det vi säger visas inte på skärmen under ett ögonblick för att sedan försvinna, utan blir en del av ett permanent arkiv och kan visas på andra webbsidor som använder materialet på nytt. De som använder sökmotorer på Internet för att söka på ämnen om kyrkan hittar denna intervju och många andra.

Dessa redskap gör att organisationer och enskilda helt kan utesluta nyhetsmedierna och i stället publicera eller sända sina budskap direkt till den avsedda publiken. Förra året hade till exempel kyrkans informationstjänstavdelning en intervju med äldste Dallin H Oaks i de tolv apostlarnas kvorum och äldste Lance B Wickman i de sjuttios kvorum om kyrkans ståndpunkt i fråga om dragning till personer av samma kön. Tidigare behövde vi lita till nyhetsmedierna för att förmedla vårt budskap om ett sådant ämne. Men denna djupgående intervju hölls av anställda vid kyrkans informationstjänst och lades ut i sin helhet på kyrkans webbsida, helt ofiltrerad av nyhetsmedierna.

Delta i samtalen

Det pågår samtal om kyrkan hela tiden. Dessa samtal fortsätter vare sig vi väljer att delta i dem eller inte. Men vi kan inte stå bredvid medan andra, bland annat våra kritiker, försöker definiera vad kyrkan lär. Vissa samtal har en publik på tusen eller kanske miljoner, men de flesta är mycket, mycket mindre. Men alla samtal har en inverkan på dem som deltar i dem. Uppfattningar om kyrkan etableras ett samtal åt gången.

Utmaningen ligger i att det finns alltför många som deltar i samtal om kyrkan för att vår personal i kyrkan ska kunna samtala med och svara var och en personligen. Vi kan inte besvara alla frågor, tillmötesgå alla förfrågningar eller bestrida alla oriktigheter som finns. Men vi måste komma ihåg att det är skillnad på intresse och enbart nyfikenhet. Ibland vill folk bara veta vad kyrkan är för något. Och de som söker efter svar vill att de kommer direkt från en medlem i kyrkan. De uppskattar samtal mellan fyra ögon.

Ni vet alla att medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hela tiden påminns om och uppmuntras att dela med sig av evangeliet till andra. Kyrkan söker hela tiden efter de mest effektiva sätten att förkunna sitt budskap. Det har alltid varit något särskilt för mig att predika om det återställda evangeliet. Jag älskade att vara missionär i England. Jag älskade att vara missionspresident i Canada. Och jag älskar min nuvarande kallelse som ger mig möjlighet att dela med mig av budskapet om evangeliets återställelse för världen och att vittna om att Gud Fadern och hans Son, Jesus Kristus, uppenbarade sig för profeten Joseph Smith 1820. Genom Joseph återställdes det evangelium som Jesus predikade under Nya testamentets tid. Det gick förlorat i och med de forna apostlarnas död. Jag kan till hela världen dela med mig av kunskapen om att prästadömets myndighet och Nya testamentets lära och förordningar ännu en gång finns på jorden. Detta är det viktigaste arbete vi kan vara engagerade i.

Nu vill jag be er delta i samtalen genom att sprida evangeliet på Internet och med enkla och tydliga ord förklara budskapet om återställelsen. De flesta av er vet redan att om ni har tillgång till Internet så kan ni starta en blogg på några minuter och börja dela med er av det som ni vet är sant. Ni kan ladda ner filmer från kyrkan och andra lämpliga webbsidor, bland annat mormonnewsroom.org och skicka dem till era vänner. Ni kan skriva till mediasidor på Internet som publicerar rapporter om kyrkan och ge uttryck åt era synpunkter angående oriktigheter i rapporterna. Detta kräver förstås att ni förstår evangeliets grundläggande principer. Det är mycket viktigt att du kan bära ett tydligt och korrekt vittnesbörd om evangeliets sanningar. Det är också viktigt att du och de personer du vittnar för förstår att du inte talar för kyrkan som helhet. Du talar som en medlem –– men du vittnar om sanningarna som du har fått kunskap om.

Alltför många har fått ett felaktigt intryck av kyrkan eftersom informationen de fått om oss till stor del kommer från nyhetsrapporter som grundas på kontroverser. Alltför mycket uppmärksamhet på kontroverser har en negativ inverkan på människors uppfattningar om vad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga verkligen handlar om.

Nyligen gav en krönikör i en framträdande dagstidning i Förenta staterna en oansvarigt felaktig beskrivning av kyrkan och våra trosuppfattningar och seder. Dussintals, kanske hundratals medlemmar i kyrkan och andra som känner till vår tro gjorde inlägg på dagstidningens webbsida för att rätta till missuppfattningarna han hade spridit och efterlysa korrekta uppgifter.

Exempel på vad man kan göra

Låt mig ge några andra exempel på hur kyrkans medlemmar använder new media.En medlem i kyrkan som bor i mellersta Förenta staterna gör varje dag en medveten ansträngning att dela med sig av evangeliet personligen. Sedan skriver han en blogg om sina dagliga bemödanden att dela med sig av Mormons boks lärdomar och ge utdelningskort till alla han träffar. Hans strävan att dela med sig av evangeliet är berömvärd, och hans ytterligare ansträngningar att skriva om det inspirerar utan tvekan många att göra samma sak.

Andra har spelat in och lagt ut sitt vittnesbörd om återställelsen, Mormons boks lärdomar och andra evangelieämnen på populära videosidor. Du kan också återge din berättelse för icke-medlemmar på detta sätt. Använd berättelser och ord som de kan förstå. Prata ärligt och uppriktigt om den inverkan evangeliet har haft på ditt liv, om hur det har hjälpt dig övervinna svagheter eller prövningar och hjälpt dig definiera dina värderingar. Publiken som använder dessa och andra ny media-redskap kanske är liten många gånger, men den ackumulerade effekten av tusentals sådana berättelser kan vara stor. Den kombinerade ansträngningen är sannerligen värd sitt pris om så bara ett fåtal påverkas av era trosstärkande ord, av er kärlek till Gud och till hans Son Jesus Kristus.

Jesu Kristi evangeliums återställelse har utan tvekan haft stor inverkan på ditt liv. Den har i viss mån format den du är och hur din framtid blir. Var inte rädd att berätta för andra om dina upplevelser som Herren Jesu Kristi efterföljare. Vi har alla intressanta berättelser som har påverkat vår identitet. Att återge sin berättelse är ett oprovokativt sätt att prata med andra. När du återger din berättelse kan du hjälpa till att avmystifiera kyrkan. Du kan hjälpa till att motverka missuppfattningar inom den sfär du har inflytande, vilket borde inbegripa Internet.

Vad man ska undvika

Varje Kristi lärjunge är mest effektiv och gör mest gott genom att uppträda på ett sätt som är värdigt en Frälsarens efterföljare. Samtal som är fokuserade på att ifrågasätta och uttrycka tvivel om evangelieprinciper gör inte mycket för att bygga upp Guds rike. Aposteln Paulus har uppmanat oss att inte ”skämmas för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser.” (Se Rom 1:16.) Låt oss stå rakryggade och tala med tro när vi delger vårt budskap till världen. Många av er är återvända missionärer som kan föra ett meningsfullt samtal på språket ni lärde er som missionär. Ni kan nå ut internationellt.

Medan ni deltar i detta samtal och använder er av ny media-redskapen, glöm då inte bort vilka ni är -– sista dagars heliga. Kom ihåg, som ordspråket säger, att ”ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm”. (Ords 15:1) Och tänk på att den som är stridslysten är av djävulen. (Se 3 Nephi 11:29.) Det finns ingen anledning att bråka eller tvista med andra om vår tro. Det finns ingen anledning till att inta försvarsställning eller att vara stridslysten. Vår ståndpunkt är fast: Kyrkan är sann. Vi behöver bara föra ett samtal, ett sådant som vänner i samma rum har, alltid vägledda av Andens maningar och hela tiden med tankarna på Herren Jesu Kristi försoning, som påminner oss om hur dyrbara vår himmelske Faders barn är.

Må Herren välsigna var och en av er så att ni har ett mäktigt inflytande på dem ni kommer i kontakt med. Som jag sade i början är ordets makt otrolig. Låt er röst bli hörd i Jesu Kristi evangeliums stora sak.

Slutnot

1. Edward Bulwer-Lytton, Richelieu (1839), andra akten, andra scenen; sammanst. av John Bartlett i Familiar Quotations, 14:e uppl. (1968), s 601.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.