Pressmeddelande

Slutstenen i vår religion

Jag undrar verkligen om någon kan förstå denna fantastiska bok om han eller hon inte målmedvetet och med hjärtats fulla föresats studerar och ber om den.

Efter alla dessa år kommer jag fortfarande ihåg när jag höll i min mors favoritbok. Det var en sliten Mormons bok. Nästan alla sidor hade markerats. Trots att den behandlats milt hade några av sidorna hundöron och omslaget var slitet och tunt. Ingen behövde tala om för henne att hon kunde komma närmare Gud genom Mormons bok än genom någon annan bok. Hon hade redan kommit dithän. Hon hade läst den, studerat den, bett om den och undervisat ur den. Som ung man höll jag i hennes bok och försökte genom hennes ögon se Mormons boks storslagna sanningar, som hon så villigt vittnade om och som hon älskade så mycket. Men Mormons boks djupa budskap kom inte till mig som ett oförtjänat arv. Jag undrar verkligen om någon kan förstå denna fantastiska bok om han eller hon inte målmedvetet och med hjärtats fulla föresats studerar och ber om den. Vi måste inte bara fråga om den är sann, vi måste också fråga i Jesu Kristi namn. Moroni sade: ”Frågen Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om dessa uppteckningar icke äro sanna, och om I frågen med ett uppriktigt hjärta och ett verkligt uppsåt samt med tro på Kristus, genom den Helige Andens kraft.”1

Varför är den en slutsten?
Joseph Smith, som översatte guldplåtarna som Mormons bok kom ifrån, hade följande att säga: ”Jag sade till bröderna att Mormons bok är den mest korrekta av alla böcker på jorden och slutstenen i vår religion, och att en människa genom att lyda dess bud kan komma närmare Gud än genom någon annan bok.”2

En ordbok förklarar att en slutsten är ”den centrala kilformade stenen i ett valv som låser samman dess olika delar”. En annan förklaring är ”den centrala, stödjande delen av en helhet.”3

Mormons bok är en slutsten därför att den befäster och knyter samman eviga principer och bud och förklarar frälsningens grundläggande lärdomar. Den är den främsta juvelen i det diadem som våra heliga skrifter utgör.

Den är en slutsten också av andra orsaker. I Moronis löfte som jag tidigare hänvisade till – nämligen att Gud kommer att uppenbara sanningen i Mormons bok för varje uppriktig sökare som har tro på Kristus4 – finns det något som skapar en kedjereaktion.

Ett vittnesbörd om Mormons bok övertygar oss om att ”Jesus är Kristus, den evige Guden”5, och bekräftar också andligen Joseph Smiths gudomliga kallelse och att han verkligen såg Fadern och Sonen. Med detta på plats följer det logiskt att man också kan få bekräftelse på att Läran och förbunden och Den kostbara pärlan är heliga skrifter som liknar Bibeln och Mormons bok.

Allt detta bekräftar Jesu Kristi evangeliums återställelse och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas gudomliga mission, ledd av en levande profet som får fortlöpande uppenbarelser. Från dessa grundläggande sanningar kan evangeliets fullhets andra frälsande förordningar flöda.

Vad Mormons bok är och inte är
Det är viktigt att veta vad Mormons bok inte är. Den är inte en historieberättelse i första hand, även om mycket av innehållet är historiskt. På titelbladet står det att den är en berättelse tagen från de människors uppteckningar som bodde på den amerikanska kontinenten före och efter Kristi födelse. ”Skriven på befallning genom profetians och uppenbarelsens ande ... samt [för att] överbevisa jude och icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer.”

President George Q Cannon (1827–1901), förste rådgivare i första presidentskapet, sade: ”Mormons bok Det är endast på ett andligt sätt som man kan komma att förstå denna heliga bok. En fixering vid sekulär kunskap i stället för andlig gör dess sidor svåra att förstå.

För mig är det obegripligt att Joseph Smith skulle ha kunnat skriva denna mångfaldiga och djupa bok utan gudomlig hjälp. Det finns inte en chans att en olärd, ung pionjär skulle ha kunnat hitta på de stora sanningar som boken innehåller, frambringa dess stora andliga kraft eller förfalska de vittnesbörd om Kristus som finns i den. Boken i sig själv vittnar om att den är Guds heliga ord.

Hänvisningarna till lärdomar i Gamla och Nya testamentet är så många och överväldigande genom hela Mormons bok, att man kan dra den definitiva slutsatsen att ett mänskligt intellekt inte kunde ha tänkt ut dem alla. Men än viktigare än logiken är bekräftelsen från den Helige Anden att det som står i Mormons bok är sant.

Alla skrifter är ett i det att de vittnar om Jesus. Jakob, en profet i Mormons bok, påminner oss om ”att ingen av profeterna hava skrivit eller profeterat, med mindre de hava talat något angående denne Kristus”.13 Psalmisten sade följande om skrifterna: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”14

Mormons bok uppmuntrar enbart till rättfärdighet. Varför finns det då människor som är fientligt inställda till boken? Utan tvivel är det delvis på grund av dess ursprung, att den kom ifrån guldplåtar som gavs till Joseph Smith av en ängel. Utvalda vittnen såg och höll i dem, men de visades inte offentligt. Kanske är det också på grund av att vi hävdar att boken skrevs av forntida profeter på den amerikanska kontinenten.

Frälsaren själv förkunnade Mormons boks stora värde. Han sade i Tredje Nephi: ”Detta är min lära, och det är den lära, som Fadern har givit mig.”15

Återlösaren sade vidare i Mormons bok: ”Se, jag har givit eder mitt evangelium.”16

Som särskilt vittne vittnar jag om att Jesus är Kristus och att Nephis och Jesajas profetior angående hans ankomst verkligen har uppfyllts. Vi säger liksom Nephi: ”Vi tala om Kristus, vi fröjda oss i Kristus ... vi profetera om Kristus.”17

Jag vittnar med den säkra övertygelsen som kommer från Andens vittnesbörd att det är möjligt att därigenom få en större visshet om sådant som blivit uppenbarat, än om man faktiskt hade fått se det. Vi kan få en fullständigare kunskap än ögon kan uppfatta och öron kan höra. Gud själv gav sitt godkännande till Mormons bok genom att säga: ”Likavisst som eder Herre och Gud lever, är den sann.”18

Jag kan nu genom mitt förstånds ögon tydligare se det som min mor kunde se i sin dyrbara, gamla, slitna Mormons bok. Jag ber att vi må leva på ett sådant sätt att vi förtjänar och får ett vittnesbörd om Mormons bok och att vi lever efter de stora sanningar som finns i den. Jag vittnar om att slutstenen i vår religion sitter säkert på plats och att den bär upp bördan av sanningen som går ut över hela jorden.

Slutnoter

 1. Moroni 10:4; kursivering tillagd.
 2. Inledningen till Mormons bok.
 3. The American Heritage Dictionary of the English Language, 4:e uppl (2000), ”keystone”, s 961.
 4. Se Moroni 10:4.
 5. Mormons boks titelblad.
 6. ”The Book of Mormon Geography”, Juvenile Instructor, jan 1890, s 18.
 7. 2 Nephi 33:10.
 8. Se 1 Nephi 13:40.
 9. L&F 20:11.
 10. Galaterbrevet 3:24.
 11. Mosiah 13:30.
 12. Se Mosiah 13:27–35.
 13. Jakob 7:11.
 14. Psaltaren 119:105.
 15. 3 Nephi 11:32.
 16. 3 Nephi 27:13.
 17. 2 Nephi 25:26.
 18. L&F 17:6.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.