Pressmeddelande

Livet berikas genom familjens hemafton

När jag var ung hörde jag hur president J Reuben Clark (1871--1961), medlem i första presidentskapet, gång på gång vädjade om enighet i kyrkan. Han citerade ofta Herrens budskap: "Jag säger eder: Varen ett, ty om I icke ären ett, ären I icke mina" (L&F 38:27). Enighet i kyrkan är alltid en återspegling av enigheten i våra hem. Ett av de viktigaste sätten att skapa enighet i hemmet är att regelbundet hålla familjens hemafton. Vare sig vi är unga eller gamla, ensamstående eller gifta, har barn hemma eller om barnen är utflugna, kan familjens hemafton öka enigheten och kärleken i hemmet. Familjens hemafton är till för alla.

Stabila och starka familjer
Man frågar sig varför så många hem nu försvagas och varför så många familjer upplöses. Orsakerna är komplexa. Utan tvivel har det att göra med vår tids samhällsproblem. Vi utsätts alla för lockande, förledande och falsk reklam. Våldsskildringar finns överallt. Vårt samhälle genomsyras av tanken att själviskhet och ögonblicklig tillfredsställelse är acceptabelt, ja, till och med respektabelt. Alkoholismens tragiska följder har ökat lavinartat och har förvärrats av andra former av drogmissbruk. Den sexuella revolutionen har varit ytterst skadlig för familjernas andliga, psykiska och fysiska hälsa.

Varför är den ena familjen stark och den andra svag? Orsakerna är oändligt komplexa. Men det finns svar. Det finns rikliga bevis för att en bestämd och kärleksfull fars närvaro i hemmet skapar ansvarskännande och laglydiga barn i långt högre grad än om han inte finns där eller inte uppfyller sina plikter som far i hemmet. I båda fallen läggs en dubbel börda på modern om fadern är overksam.

Faderns aktiva närvaro i hemmet --- och att den ena föräldern eller båda är aktiv i kyrkan samt disciplin och evangelieundervisning i hemmet --- tycks skapa stabila och starka familjer.

När jag hör talas om en familj som splittras, frågar jag mig om man i det hemmet regelbundet höll hemafton och familjebön. Den allra viktigaste faktorn när det gäller att skapa lyckliga hem för medlemmarna i denna kyrka är djup hängivenhet mot Gud och hans evangelium. Under familjens hemafton kan sådan hängivenhet främjas hos barnen genom föräldrarnas kloka och erfarna ledning. Föräldrarna kan stärka och stödja varandra i att leva efter och förstå evangeliets principer. Ensamstående medlemmar kan under prästadömsledarnas ledning samlas i små grupper för att diskutera evangeliet och ha lämpliga aktiviteter. En hängivenhet mot Gud som utvecklats under sådana sammankomster tycks skapa andliga förtöjningar som hjälper familjer och enskilda att klara av livets många svårigheter. En del kanske säger att detta är att grovt förenkla ett ytterst komplicerat problem, men jag tror att svaren står att finna inom Kristi återupprättade evangeliums ramar.

Familjens hemafton skapar enighet
Får jag föreslå några sätt att under familjens hemafton stärka vår hängivenhet mot Gud och skapa enighet och kärlek:

1. Be. Källan till den enorma kraft som den enskilde och familjen utgör i kyrkan är inget mysterium. Det är en gåva från Gud. Vi behöver inte använda vanebildande kemikalier i droger eller alkohol för att klara av livets problem. Allt vi behöver göra är att genom ödmjuk bön ständigt ösa ur den gudomliga kraftkällan.

Det krävs ofta en till synes övermänsklig ansträngning för att samla allesammans till familjens hemafton. Det känns kanske inte alltid som om ni vill be när ni så småningom samlats, men om ni håller ut blir belöningen stor.

s 3.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.