Pressmeddelande

Kvinnan i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Under min utbildning till gymnasielärare läste jag 80 poäng religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag stötte på många fördomar och förutfattade meningar om ”mormoner ” i litteraturen och i viss utsträckning även bland undervisande lärare. I ett led att föra kyrkan ut ur dunklet och lämna ett bestående intryck av kyrkans verkliga doktriner beslutade jag mig för att skriva en C-uppsats om kvinnan i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Syftet var att genom en enkät undersöka vilken syn några kvinnliga medlemmar i Utby församling i Göteborgs stav har på kvinnans ställning och roll i familje- och kyrkoliv samt undersöka dessa kvinnors inställning till engagemang i frågor som rör deras omvärld. Uppsatsen innehåller förutom en allmän diskussion kring kvinnan och religionen en genomgång av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas specifika lärdomar rörande kvinnan, familjen och samhället.

Familjen är mycket viktig för en sista dagars helig som kyrkans och samhällets grundläggande enhet som anses kunna bestå efter döden.

Dessa kvinnor menar att idealet är att mannen försörjer familjen medan modern är hemma med barnen, då moderskapet ses som ett unikt ansvar. Barnens uppfostran är ett heligt ansvar för båda föräldrarna.

Frihet att välja eller ”den fria viljan ” är ett nyckelbegrepp i kyrkans teologi. Ingen kvinna uppger att hon på något sätt blivit tvingad att vara hemma med sina barn eller tvingad att utföra uppgifter hon inte vill göra. Kyrkan ger råd om hur man bygger en lycklig familj, men det är upp till var och en hur man väljer att följa dessa råd.

Kritiker säger att kvinnan saknar möjlighet till utveckling och självförverkligande i hemmet. De svarande i min undersökning ger dock inga belägg för den åsikten, men självklart kan man inte förneka att ansvar i hemmet kan hindra en karriär i arbetslivet eller självförverkligande på andra områden. Det blir en fråga om prioriteringar.

Kvinnorna känner sig mycket värdefulla och högt värderade i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och uppfattar att män och kvinnor har ett lika och unikt värde. Såsom moderskapet är kvinnans viktigaste uppgift, är mannens huvuduppgift att förvalta prästadömet, vilket inte innebär att männens eller kvinnornas värde skulle vara större eller mindre på grund av deras olika roller. Kvinnorna i undersökningen anser att de är inkluderade i församlingsarbetet och bär ansvar på samma sätt som männen med undantag av församlingsföreståndarens uppgifter och prästadömets plikter. Ingen kvinna anger heller att hon önskar det ansvaret. Att kvinnorna inte kan få prästadömet och att därför den som har det övergripande ansvaret för församlingen och för hela kyrkan alltid är en man, ses inte som ett problem, utan de allra flesta kvinnorna lovordar i stället sina ledare och det de gör för kyrkans kvinnor.

En annan intressant sak som framgått i undersökningen är att kyrkans medlemmar uppmanas att söka sig ut i samhället för att förbättra det genom handling och exempel.

De svarande ställer näst intill hundra procent upp på att kvinnor bör engagera sig i politik, samhälle, arbets-platsfrågor och hjälparbete.

Det finns ingen motsättning mellan att engagera sig i samhället och bibehålla och stärka sin egen tro.

Min uppsats examinerades med högsta betyg, och alla deltagare vid det avslutande seminariet medgav att de ändrat sin inställning till kyrkan när de fått veta lite mer om kyrkans lära och medlemmarnas tro och åsikter. Vid detta seminarium hade jag också, förutom att försvara min egen uppsats, möjligheten att opponera mot en annan uppsats om vår kyrka. Denna uppsats var skriven av en person utan några större kunskaper om kyrkan och innehöll en rad faktafel och logiska fel.

Genom min närvaro kunde många missuppfattningar redas ut.

Jens Åman, Utby församling

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.