nyhetsartikel

Jesu Kristi apostlar använder Instagram för att dela Frälsarens budskap

Russell M. Nelson, president och profet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och hans rådgivare i första presidentskapet samt alla medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum finns nu på Instagram, en social medieplattform som används av 1 miljard människor runtom i världen.

 

Kyrkans ledares användning av Instagram visar en önskan att nå ut till och betjäna människor över hela världen. Åttio procent av de som använder Instagram bor utanför USA, och fler av kyrkans medlemmar bor utanför än i USA. Kyrkans globala inriktning framgår också av president Nelsons världsomfattande resor och personliga verksamhet bland människor i många nationer.

Budskap om Frälsarens kärlek, hopp och uppmuntran samt profetisk vägledning på Instagram når också världens ungdomar på ett mer effektivt sätt. 72 procent av alla tonåringar använder Instagram varje dag. Unga vuxna mellan 18 och 31 utgör också en stor grupp Instagram-användare, och kyrkans ledare har ett starkt intresse för att lyssna på och nå ut till dem.

”Vi har under senare år haft den oerhörda välsignelsen att kunna nå ut till människor runt om i världen med budskap som främjar tro på Jesus Kristus på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt när jag var en ung man – eller ens en ung far”, säger äldste D. Todd Christofferson, ordförande i kyrkans kommunikationstjänstkommitté. ”Dessa framsteg inom kommunikation är en välsignelse. Vi har för avsikt att fortsätta använda de digitala kanaler – till exempel Instagram – som bäst hjälper oss i vår önskan att sprida Frälsarens budskap om hopp, kärlek och frid.”

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum använder Instagram för att sprida Jesu Kristi ljus och dela med sig av personliga upplevelser som har lärt dem mer om evangeliets principer. Nedan finns länkar till deras användarnamn på Instagram.

President Russell M. Nelson

President Dallin H. Oaks

President Henry B. Eyring

President M. Russell Ballard

Äldste Jeffrey R. Holland

Äldste Dieter F. Uchtdorf

Äldste David A. Bednar

Äldste Quentin L. Cook

Äldste D. Todd Christofferson

Äldste Neil L. Andersen

Äldste Ronald A. Rasband

Äldste Gary E. Stevenson

Äldste Dale G. Renlund

Äldste Gerrit W. Gong

Äldste Ulisses Soares

De har också konton på Facebook och Twitter. Ledare i kyrkans organisationer Hjälpföreningen, Unga kvinnor och Primär delar också med sig av sina upplevelser och sin verksamhet på egna Facebook-konton.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.