Pressmeddelanden

Hur donationer och resurser används

När Tetondammen brast i Idaho 1976, och orsakade en katastrof som kostade många miljoner dollar, skickades en styrka på 45000 sista dagars heliga genast dit för att delta i hjälparbetet. När orkanen Katrina slog till 2005 anlände hjälpsändningar från kyrkan innan Nationalgardet ens släppte igenom hjälpen. När Sydkorea i slutet av 2007 drabbades av enorma oljeutsläpp kom hundratals frivilliga inom bara några dagar för att bistå med planer, förnödenheter och arbetskraft. Efter jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 skickade kyrkan omedelbart nästan 73 000 kilo mat och hjälpmaterial, och när en förödande jordbävning drabbade Chile en månad senare, flögs en helikopter snabbt dit med tält, presenningar, förnödenheter och till och med blöjor.

Kyrkan vill hjälpa behövande både att bli självförsörjande på lång sikt och att få sina omedelbara behov tillgodosedda. Tre år efter tsunamin 2004, som ödelade Sydostasien, arbetade personal ur LDS Humanitarian Services (kyrkans välfärdstjänst) fortfarande ihop med lokala organisationer för att bidra med långsiktig hjälp och utveckling. Dessutom donerar kyrkan regelbundet rullstolar, finansierar globala vaccinationskampanjer, förser människor med rent vatten, utbildar läkare och frivilliga program för återupplivning av nyfödda, och erbjuder utbildning och behandling för att förebygga blindhet för människor över hela världen, oavsett etnicitet, religion eller nationalitet.

Även om vissa känner till kyrkans humanitära hjälparbete och betydande finansiella donationer är det få som inser att de bara utgör en liten del av de kostnader och resurser som behövs för att genomföra dessa initiativ. Det är inte heller många som vet att kyrkan sponsrar många andra hjälpprogram inom sjukvård, arbetsförmedling, rehabilitering, rådgivning och annat. Dessa tjänster är möjliga tack vare att sista dagars heliga läkare, sjuksköterskor och andra medlemmar donerar miljontals timmar varje år. Tusentals yrkesmänniskor och frivilliga ger villigt av sin tid och sina medel till behövande, utan att förvänta sig beröm, publicitet eller ersättning.

100 procent av kyrkans fasteoffer och välfärdsdonationer går direkt till de behövande, men administrativa kostnader för dessa program, samt de resurser som behövs för att bygga förrådsbyggnader, förvara och leverera hjälpförnödenheter till olika delar av världen, träna frivilliga och så vidare, finansieras av kyrkan. Tack vare en stabil infrastruktur fortsätter kyrkan idag att mildra miljontals människors hunger, törst, lidande och fattigdom runtom i världen och hjälper individer och samhällen att bli mer självförsörjande.

Varför vi ger

Som Jesu Kristi lärjungar, strävar medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga efter att följa Frälsarens uppmaning att mätta de hungriga, ge de törstiga att dricka, ta emot främlingen, ge den nakne kläder och besöka de sjuka och de som sitter i fängelse. (Se Matt 25:35-36). Genom ansträngningar av individer, familjer och kyrkans program har timlig och andlig hjälp getts till miljontals behövande.

En studie som nyligen genomfördes av fakulteten för social policy och praktik på University of Pennsylvania fokuserade på humanitära donationer och volontärarbete bland aktiva sista dagars heliga i USA. Professor Ram Cnaan och ett forskarteam analyserade resultaten för ett stort urval av aktiva sista dagars heliga runtom i hela USA. Med dessa uppgifter till grund fann författarna att aktiva sista dagars heliga "gör volontärinsatser och donerar betydligt mer pengar” än medelamerikanen. “Oavsett var de bor ger de generöst av både tid och pengar”, menade Cnaan, huvudforskare och expert inom trosbaserad hjälpverksamhet. ”Med sin teologi präglad av lydnad och offer och en stark förpliktelse mot tionde och tjänande är sista dagars heliga föredömliga medborgare.”

Analys av donationer och resurser

Följande är några av de sätt på vilka kyrkans resurser och donationer används:

Tionde
I enlighet med tiondets princip från Bibeln, donerar sista dagars heliga en tiondel av sin inkomst till kyrkan. Tiondepengarna används till:
Att förse medlemmar runtom i världen med möteshus. Vi har tusentals sådana byggnader och färdigställer hela tiden fler, ibland flera stycken i veckan.
Att tillhandahålla utbildningsprogram, bland annat support för våra universitet och våra seminarier och institut.
Att stödja kyrkans globala missionsprogram.
Att bygga och förvalta nästan 140 tempel över hela världen och administrera världens största släktforskningsprogram.
Att stödja kyrkans välfärdsprogram och humanitära hjälp, vilka tjänar människor i hela världen - både kyrkans medlemmar och människor som inte är medlemmar.

Fasteoffer
Första söndagen i varje månad uppmuntras friska medlemmar i kyrkan att fasta under två på varandra följande måltider och donera de pengar till kyrkan som annars hade spenderats på mat. Dessa donationer hjälper personer i de lokala församlingarna där ledare konfidentiellt fördelar pengarna till behövande, med målet att personen så småningom ska bli oberoende.

Humanitär hjälp
Kyrkan har deltagit i fler än 200 stora katastrofinsatser. Bland annat jordbävningen och tsunamin i Japan 2011, jordbävningen i Haiti 2010, jordbävningen i Chile 2010, översvämningen i Pakistan 2010, tsunamin på Samoa 2009, tyfonen i Filippinerna 2009, jordbävningen i Indonesien 2009, svälten i Etiopien 2008 och många andra. Naturligtvis deltar kyrkan i dessa projekt utan anseende till mottagarnas nationalitet eller religion. När en katastrof inträffar arbetar sista dagars heliga tillsammans med lokala myndigheter för att avgöra vilka förnödenheter som behövs. Material köps eller samlas sedan in lokalt eller fraktas från kyrkans förrådshus. Efter att de omedelbara behoven har tillgodosetts letar kyrkan efter sätt att hjälpa till mer långsiktigt. Vår avsikt är att hjälpa människor bli oberoende genom att lära ut färdigheter och tillhandahålla resurser för självförsörjande.
Alla dessa insatser möjliggörs av generösa donationer från sista dagars heliga och många andra välvilliga individer och organisationer. 100 procent av de donationer som ges till kyrkans välfärdsverksamhet går direkt till de behövande. Kyrkan står för alla administrativa kostnader.
Kyrkans insatser vid stora katastrofer uppmärksammas alltmer av media, men sista dagars heliga deltar också i många andra, mindre synliga initiativ. Förutom kyrkans humanitära hjälp, bidrar donationer även till mer långvariga globala insatser. Den nyligen skapade interaktiva webbsidan ldscharities.org visar lokala initiativ och globala projekt som genomförs runtom i världen. De lokala initiativen är behovsbaserade projekt som skräddarsys för specifika platser tillsammans med lokala ledare. Exempel på sådana projekt är:

Program för återupplivning av nyfödda barn: Sjukvårdspersonal och organisationer i länder med hög spädbarnsdödlighet förses med utbildning och utrustning för återupplivning.

Projekt för rent vatten: Ett samarbete med lokala ledare där man ser till att länder som saknar tillgång till rent vatten ska få brunnar och andra vattensystem.

Initiativ inom matproduktion och näringslära: Utbildning av familjer och samhällen i matproduktion och näringslära för att öka produktiviteten och bidra till självförsörjning.

Utdelning av rullstolar: Ett samarbeta med lokala organisationer för att förse handikappade med rullstolar.

Ögonbehandlingar: Tillhandahållande av utrustning och utbildning till lokal, kvalificerad sjukvårdspersonal så att de kan utföra ögonkirurgi och förebygga blindhet.

Barnvaccinationer: Arbete med opolitiska organisationer för att kunna erbjuda vaccinationer mot mässling, kikhosta och andra sjukdomar. Dessa program möjliggörs inte bara av donationer utan också av de oräkneliga frivilligas tid, arbete, expertis och resurser som tillhandahåller utbildning och arbetskraft för att upprätthålla dessa tjänster.

Välfärdsprogram

Medan humanitär hjälp ges till samhällen och individer världen över som inte delar vår tro, bidrar sista dagars heliga också till välfärdsprogrammet som i första hand är avsett att ta hand om de behövande inom kyrkan. Biskopar kan dock med största diskretion använda lokala resurser för att hjälpa behövande som inte delar vår tro. Dessa tjänster bygger på principer som uppmuntrar till oberoende och självrespekt. Mottagare av medlen ges till exempel möjlighet att arbeta {em} enligt bästa förmåga {em} för den hjälp de får, eller att återgälda tjänsten genom att hjälpa någon annan. Administrativa kostnader betalas med andra medel.

Medlemmars donationer möjliggör program och resurser för oberoende, hjälp och nödinsatser. Förutom att tillgodose behov av mat, kläder och husrum, kan det röra sig om att ge medborgare, invandrare och flyktingar arbetsträning och anställningsmöjligheter, finansiera rådgivning, adoptionshjälp och stödgrupper för tillfrisknande missbrukare och bistå med resurser för sociala, känslomässiga och andliga svårigheter.

Individer får normalt sett kyrkans hjälp med mat i tre månader innan de kan klara sig själva igen.

2011 tjänade nästan 10 000 frivilliga missionärer inom kyrkans välfärdsprogram genom att bland annat sköta arbetsförmedlingar, undervisa i engelska som andraspråk, ge lektioner i äktenskap och föräldraskap, förbättra jordbruk och sjukvård och dela ut kläder.

Wall Street Journal-krönikören Naomi Schaefer Riley lade märke till att kyrkans välfärdssystem ”nästan inte låter någon falla mellan stolarna medan man samtidigt ser till att mottagarna inte blir beroende av hjälpen livet ut".

Ständiga utbildningsfonden

Donationer till Ständiga utbildningsfonden hjälper sista dagars heliga i vissa länder utanför USA att få en yrkesutbildning. Dessa studenter kan få lån med minimal ränta, och gör sedan sitt bästa för att betala tillbaka lånet så fort som möjligt för att bli skuldfria och för att kunna göra pengarna tillgängliga för andra som behöver samma hjälp. Återbetalningar från studenter används tillsammans med donationer för att ge lån till nya kvalificerade studenter. Hela den administrativa kostnaden för programmet står kyrkan för, vilket innebär att 100 procent av donationerna går direkt till lånen. Mer än 50000 studenter har blivit hjälpta av dessa lån, och 90 procent har hittills betalat tillbaka sina lån.

Kyrkans familjeservice

Kyrkans familjeservice, LDS Family Services, använder donationer för att kunna erbjuda individer, par och familjer rådgivning inom områden som missbruksåterhämtning, familjekonflikter, misshandel och andra problem, till en kostnad som grundar sig på familjens betalningsförmåga. De hjälper också till att bekosta en adoptionsservice för medlemmar och erbjuda tjänster för biologiska föräldrar och familjer (oavsett tro). Donationer hjälper dem som inte helt kan bekosta tjänsterna på egen hand.

Mormon helping hands

Kyrkan sponsrar också programmet Mormon helping hands, som förenar medlemmar i kyrkan och deras grannar i samhällstjänst över hela världen. I lätt igenkännbara gula tröjor hjälper dessa volontärer människor vars liv har påverkats av katastrofer eller andra nödsituationer. Volontärerna samarbetar även med statliga och ideella organisationer för att stödja och förbättra sitt eget samhälle. De städar parker, renoverar offentliga byggnader och utför många andra samhällstjänster. Programmet som startade i Sydamerika har nu hunnit spridas till nästan hela världen. Hundratusentals sista dagars heliga och andra frivilliga har donerat miljontals timmars tjänande till sina samhällen genom detta program.

Tid

Naturligtvis kan inte alla donationer mätas i pengar. Tid är en dyrbar vara och sista dagars heliga ger generöst av den. Enligt Penn-studien lägger en aktiv sista dagars helig varje år 427,9 timmar på välgörenhet (35,6 timmar per månad - av vilka 57 procent är för religiösa syften). De tillbringar i snitt 150 timmar varje år med att tjäna i kyrkans sociala och samhälleliga initiativ, så som kyrkans världsomspännande program för välfärdsarbete och humanitär hjälp. Förutom dessa insatser visar studien att enskilda medlemmar ägnar ytterligare 34 timmar årligen åt andra sociala insatser som inte är relaterade till kyrkan. 2011 donerades nästan sju miljoner arbetstimmar bara till kyrkans välfärdstjänst.

Andra donationer

Sista dagars heliga strävar efter att följa skriftens uppmaning att ”verka med iver för en god sak”. Det finns ett överflöd av goda samhällsprojekt utanför de av kyrkan sponsrade programmen, och medlemmar uppmuntras att ge generöst av både tid och resurser på alla sätt de kan. Enligt Penn-studien donerar en aktiv sista dagars helig generöst till välgörenhetsändamål utanför kyrkan.

Strävar efter att göra gott

Kyrkans välfärdsprogram har fått så stor framgång tack vare enskilda sista dagars heliga och deras grannar som frivilligt ger av sin tid och sina pengar och hjälper de behövande. Den sammantagna mängden hjälp som getts genom dessa ansträngningar går inte att mäta, men den skulle vara mycket stor. Som många oberoende studier har visat råder det ingen tvekan om att aktiva sista dagars heliga ger generöst av tid och resurser. Sista dagars heliga ger i allra flesta fall inte för att få andras erkännande utan för att de följer sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, som lärde oss att älska och tjäna varandra. Kyrkans medlemmar har Kristi uppmaning i åtanke: ”Akta er för att göra goda gärningar för att människor ska se er.” Samtidigt lägger de stor vikt vid Frälsarens uppmaning: "Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” Med sitt välfärdsarbete strävar kyrkan efter att uppnå en sådan balans.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.