Pressmeddelande

Finn styrka i enighet

Vår himmelske Fader vet att det eviga livets dyrbara gåva bara är tillgänglig för hans barn om de väljer att älska Gud som sin Fader och om det rådet kärlek och enighet bland dem. Frälsaren bad för sina lärjungar ”att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss”.2 Och han bekräftade för Adam efter hans dop: ”Se, du är ett i mig, en Guds son, och så kan alla bli mina söner. Amen”3 Herren uppmanade profeten Joseph att lära att var och en skulle högakta sin bror som sig själv och att de skulle bli ett. Han varnade: ”Var ett, om ni inte är ett är ni inte mina.”4

Jag har ofta begrundat den viktiga principen om enighet och varför den är så avgörande. Min slutsats är att enighet skapar, bygger och uppehåller styrka. Den ger oss kraft att övervinna alla hinder, uppnå alla mål och motstå alla oönskade inflytanden som kan angripa oss och våra familjer. Om vi följer principen om enighet i vårt liv är vi inte rädda för att göra gott, och Herren lovade: ”Låt jord och helvete förena sig mot er, ty om ni är byggda på min klippa kan de inte få överhand.”5

Wilford Woodruff sade: ”Jag tror inte att det krävs särskilt många argument för att visa att enighet ger styrka, och att ett enat folk har en kraft som ett splittrat folk inte har.” Han fortsätter: ”Guds heliga kan inte ha framgång om de inte är enade.”6

Å andra sidan är det viktigt att vi förstår att oenighet orsakar ödeläggelse och fördärv. Herren varnade: ”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.”7 Det här är sant för varje livssituation vi befinner oss i. Om jag vill vara framgångsrik och lycklig som person behöver jag vara ”ett med mig själv och med Gud”. Om vi vill vara framgångsrika och lyckliga i vårt äktenskap och i vår familj behöver vi vara eniga. Om vi vill vara framgångsrika och lyckliga i våra församlingar och stavar behöver vi vara eniga. I vart och ett av dessa fall leder enighet till ödeläggelse. Det försvagar vår förmåga att utvecklas. Resultatet blir bedrövelse och bitterhet. Men om vi är eniga lyckas vi även i situationer som verkar hopplösa.

Jag tycker mycket om följande fabel:

”En gång i tiden fanns det en flock duvor som flög och letade efter mat under ledning av sin kung. En dag hade de flugit länge och var mycket trötta. Duvkungen uppmuntrade dem att flyga lite längre. Den minsta duvan ökade farten och hittade några riskorn som låg spridda under ett fikonträd. Alla duvorna landade där och började äta.

Plötsligt föll ett nät över dem och de var fångade i en fälla. De såg en jägare närma sig bärande på en enorm klubba. Duvorna flaxade desperat med vingarna i ett försök att ta sig ut men till ingen nytta.

Då fick kungen en idé. Han rådde alla duvorna att flyga upp tillsammans och ta nätet med sig. Han sade att det fanns styrka i enighet.

Varje duva plockade upp en del av nätet och tillsammans flög de iväg med nätet. Jägaren tittade förbluffat upp. Han försökte följa efter dem men de flög högt över berg och dalar. De flög till en kulle nära en tempelstad där det bodde en mus som kunde hjälpa dem. Han var en trofast vän till duvkungen.

När musen hörde det höga ljudet av deras ankomst sprang han och gömde sig. Duvkungen ropade försiktigt på honom och då var musen glad att se honom. Duvkungen förklarade att de hade fångats i en fälla och ville att musen skulle gnaga sönder nätet med sina tänder och befria dem.

Musen gick med på det och sade att han skulle befria kungen först. Kungen insisterade på att han skulle befria hans undersåtar först och kungen sist. Musen förstod kungens känslor och gick med på hans önskan. Han började gnaga på nätet och en efter en befriades duvorna och även duvkungen. Alla tackade musen och flög iväg tillsammans, förenade i sin styrka.”8

Den här berättelsen är ett bra exempel på principen om och kraften i att vara eniga. Vilka protester vi än må komma med, hur svår en uppgift än tycks vara, har vi goda chanser att nå våra mål och uppfylla vårt syfte om vi gör det i enighet. Vår himmelske Fader ger oss det fullkomliga exemplet på enighet i Handledning för skriftstudier. Vi läser om dem (Gudomen): Dessa tre personer är ett i fullkomlig enighet och harmoni i fråga om avsikter och lära.9

Vi inbjuds att följa deras exempel som man och hustru medan vi försöker fostra rättfärdiga barn. I våra kallelser i kyrkan behöver vi enade ansträngningar när vi strävar efter att ger råd i församlingar och stavar för att åstadkomma frälsning för vår himmelske Faders barn. Enighet i fråga om rättfärdighet och önskningar binder samman våra hjärtan. Den sammanlänkar oss med himlens krafter och bereder vägen för inspiration och uppenbarelse. Vi blir verkligen redskap i Herrens händer för att frälsa själar. Enighet är viktigare än att ha rätt.

Äldste George Q. Cannon har sagt: ”Jag antar att var och en av oss gärna vill ha sin vilja fram. Det vill jag. Jag är villig att erkänna att jag vill att saker och ting ska ske på mitt sätt. Men jag vill det inte så mycket att det går emot mina bröders vilja. Det är vår plikt som kyrkans första presidentskap. Det är varje presidentskaps plikt i kyrkan.

Stavspresidenterna och deras rådgivare, biskoparna och deras rådgivare och alla som har en presiderande ställning bör vara eniga. Det är vår plikt som kyrkans första presidentskap att sträva efter denna anda av enighet som Frälsaren bad om och att bli ett, att föra våra känslor i samklang. Och när två är överens om något och den tredje inte ser det, låt honom säga: ’Jag är med er. Inga känslor som får utrymme i mitt hjärta ska stå mellan er och mig.’”10

Vi inbjuds att vara eniga, men det är också viktigare att vara eniga än att följa en utmärkt plan om inte alla är överens om den. Jag citerar återigen president Cannon:

”Anta att en man har större visdom än en annan. Det är bättre att genomföra en plan som inte är så vis, om alla är eniga om den. Generellt sett är en plan eller riktlinje som kanske är underlägsen i vissa avseenden mer effektiv om alla är eniga om den, än en bättre plan skulle vara som de inte är eniga om.”11

När vi fullföljer våra olika plikter och uppdrag, låt oss göra det i enighet. Då når vi en djupare nivå av frid, en starkare nivå av inspiration och en högre nivå av prestation, och vi blir Herrens utvalda.12

SLUTNOTER

 1. Mose 7:33.
 2. Joh 17:21.
 3. Mose 6:68.
 4. Läran och förbunden 38:27.
 5. Läran och förbunden 6:34.
 6. Discourses of Wilford Woodruff (1890), s. 172 och Deseret Weekly, 30 augusti (1890), s. 305.
 7. Matt 12:25.
 8. Unity is Strength, Ajit Hari Sahu, www.whereincity.com/stories/children/5909.html.
 9. Joh 17:21-23; se också 2 Nephi: 31:21 och 3 Nephi 11:27, 36.
 10. Discourses and Writings of George Q. Cannon), George Q. Cannon, band 1, utvalda, redigerade och arrangerade av Jerreld I. Newquist (1957), s. 207.
 11. Discourses and Writings of George Q. Cannon), George Q. Cannon, band 1, utvalda, redigerade och arrangerade av Jerreld I. Newquist (1957), s. 207.
 12. Joh 17:9-11.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.