Pressmeddelande

Att verkligen se

När Jesus gick omkring och undervisade människorna, talade han ofta om hjärtan som kunde förstå och känna, öron som kunde höra och ögon som verkligen kunde se.

Vi känner alla någon som inte kan se. Vi känner också många andra som kan se men som vandrar i mörker vid middagstiden. De senare kanske aldrig använder den vanliga vita käppen för att försiktigt ta sig fram till ljudet av det välbekanta ”tapp, tapp, tapp”. De kanske inte har en trofast blindhund vid sin sida, inte heller en skylt runt halsen där det står: ”Jag är blind”, men nog är de blinda. Några har förblindats av vrede, andra av likgiltighet, av hämnd, av hat, av fördomar, av okunnighet, av att ha försummat dyrbara tillfällen. Om dessa sade Herren: ”De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.”1

Var och en av dessa skulle mycket väl kunna klaga: ”Jesu Kristi evangelium har återställts, men jag är ändå blind.” En del, som Filippus vän i forna dagar, utropar: ”Hur skulle jag kunna [hitta vägen], om inte någon vägleder mig?”2

När jag besökte en stavskonferens för många år sedan lade jag märke till att en rådgivare i stavspresidentskapet var blind. Han tjänade utmärkt i sitt ämbete, utförde sina plikter som om han såg. Det var ett hemskt oväder den kvällen vi träffades på stavskontoret, som låg på andra våningen i byggnaden. Plötsligt hördes en väldig åskskräll. Ljuset i byggnaden slocknade nästan genast. Jag sträckte mig instinktivt efter vår blinde ledare och sade: ”Här, ta min arm så ska jag hjälpa dig nerför trappan.”

Jag är säker på att han måste ha smålett när han svarade: ”Nej, broder Monson, ge mig din arm, så ska jag hjälpa dig. Nu är du på mitt område.” Stormen avtog, ljuset kom tillbaka, men jag ska aldrig glömma stegen nerför de där trapporna, vägledda av mannen som var blind, men ändå fylld av ljus.

Världens ljus
För länge sedan, och långt härifrån, kom Jesus gående och fick se en man som var blind från födseln. Mästarens lärjungar frågade varför denne man var blind. Hade han syndat, eller hade hans föräldrar syndat, eftersom han drabbats av blindhet?

”Jesus svarade: ’Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.

När jag är i världen, är jag världens ljus.’

När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sade till honom: ’Gå och tvätta dig i dammen Siloam’ ... Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.”3

En stor tvist uppstod bland fariseerna angående detta underverk:
”De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ’Ge Gud äran! Vi vet att den mannen [Jesus] är en syndare.’

Han svarade: ’Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser.’ ”4

Det får en att tänka på fiskaren Simon, han som ni och jag oftast kallar Petrus, apostlarnas ledare. Denne tvivlande, klentrogne, impulsive Petrus uppfyllde Mästarens profetia, när han verkligen förnekade honom tre
gånger. Mitt under alla stötar, hånskratt och slag, och ”i sin förnedrings vånda, i sin majestätiska tystnad, ’vände Herren sig om och såg på Petrus’”5. En krönikör beskrev förändringen med följande ord: ”Det var tillräckligt ... Petrus ’var inte längre rädd för något, inte ens för att dö’ ... Han sprang ut i natten ... ’för att möta gryningen’ ... Denne förkrossade ångerfulle man stod framför sitt eget samvetes domstol, och där dömdes hans gamla liv, hans gamla skam, hans gamla svaghet, hans gamla jag, till döden genom att han kände en sådan sorg efter Guds vilja som ledde till att en ny och ädlare människa föddes.”6

Aposteln Paulus var med om något liknande det som hände Petrus. Från den dag han omvände sig till den dag han dog, uppmanade Paulus människorna att ”lägga av den gamla människan” och ”iklä er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”7.

Fiskaren Simon hade blivit aposteln Petrus. Förföljaren Saul hade blivit missionären Paulus.

Kristi ljus
Tidens gång har inte ändrat Återlösarens förmåga att förändra människors liv. Det han sade till den döde Lasarus, säger han också till dig och mig: ”Kom ut.”8

President Harold B Lee (1899–1973) sade: ”Varje själ som vandrar här på jorden, var han än bor, i vilket land han än är född, oavsett om han är rik eller fattig, begåvades vid födseln med detta första ljus som kallas Kristi ljus, Sanningens ande, eller Guds ande — detta intelligensens universella ljus som varje själ välsignats med. [Mormon] talade om denna Ande när han sade:

’Ty se, Kristi Ande gives åt varje människa, på det hon
må kunna skilja mellan gott och ont. Därför visar jag eder
hur man bör döma, ty allt som inbjuder till att göra gott
och som övertalar till tro på Kristus kommer genom Kristi
kraft och gåva. Därför kunnen I med fullkomlig visshet
veta, att det är från Gud’. (Moroni 7:16)”9

Ni och jag känner sådana som är värdiga Frälsarens välsignelse enligt denna definition.

En sådan man var Walter Stover från Salt Lake City. Walter, som föddes i Tyskland, tog emot evangeliebudskapet och kom till Amerika. Han startade ett eget företag. Han gav frikostigt av sin tid och sina medel. Efter andra världskriget kallades Walter Stover att återvända till sitt hemland. Han ledde kyrkan där och välsignade alla som han träffade och verkade tillsammans med. Med egna medel byggde han två kapell i Berlin — en vacker stad som härjats så under kriget. Han planerade ett möte i Dresden för alla kyrkans medlemmar i landet, och chartrade sedan ett tåg som hämtade dem från alla delar av landet, så att de skulle kunna träffas, ta del av sakramentet och bära vittne om Guds godhet mot dem.

Vid Walter Stovers begravning sade hans svärson Thomas C LeDuc följande om honom: ”Han hade förmågan att se Kristus i alla han mötte, och han handlade därefter.”

Poeten skrev:
Jag mötte en främling i natten,
vars lykta upphört att ge sken.
Jag stannade och lät honom tända
sitt ljus med mitt.
Ett oväder bröt ut
som skakade jorden.
Och när vinden mojnat
hade min lykta slocknat.
Men främlingen kom tillbaka till mig —
hans lampa lyste klart.
Han höll fram den dyrbara flamman
och tände min.10

Kanske sensmoralen i denna dikt helt enkelt är den att om du vill kunna ge andra ljus, måste du själv lysa.
Evangeliets ljus När profeten Joseph Smith gick in i en skogsdunge, som blev helig genom det som inträffade där, beskrev han händelsen:

”Det var på morgonen en härlig, klar dag, tidigt på våren adertonhundratjugo. Det var första gången i mitt liv som jag gjort ett sådant försök, ty trots all min ängslan hade jag ännu aldrig försökt att bedja med hörbara ord.”11

Efter att ha utstått en plågsam upplevelse av en osynlig makt, fortsatte Joseph:

”Jag [såg] en ljuspelare mer strålande än solen alldeles
över mitt huvud, och den sänkte sig gradvis,
tills den vilade på mig ...
När ljuset vilade på mig, såg jag två personer,
vilkas glans och härlighet trotsa all
beskrivning, stående över mig i luften. En av
dem talade till mig, nämnande mig vid namn,
och sade, pekande på den andre: ’Denne är
min älskade Son. Hör honom.’”12

Joseph lyssnade. Joseph förstod. Ibland får jag frågan: ”Broder Monson, om Frälsaren visade sig för dig, vilka frågor skulle du då ställa till honom?”

Mitt svar är alltid detsamma: ”Jag skulle inte fråga honom något. Jag skulle bara lyssna!” Sent en kväll på en ö i Stilla havet lade en liten båt tyst till vid sin kajplats längs den primitiva piren. Två polynesiska kvinnor hjälpte Meli Mulipola upp ur båten och ledsagade honom på den upptrampade stigen fram till byvägen. Kvinnorna förundrades över hur klart stjärnorna blänkte på natthimlen. Det vänliga månljuset vägledde dem på stigen. Men Meli Mulipola kunde inte glädja sig åt den vackra naturen — månen, stjärnorna, himlen — för han var blind. Han hade haft normal syn tills den ödesdigra dagen då ljuset, mitt under arbetet på en ananasodling, plötsligt förvandlades till mörker och dagen blev till ständig natt.

Han hörde senare talas om återställelsen av evangeliet och lärdomarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han hade förändrat sitt liv så att det stämde överens med dessa lärdomar.

Han och hans nära och kära hade rest så här långt, eftersom de hört att någon som innehade Guds prästadöme besökte öarna. Broder Mulipola ville få en välsignelse av dem som innehade det heliga prästadömet. Hans önskan beviljades. Tårar strömmade från hans blinda ögon och föll ner på hans bruna kinder, för att till sist hamna på hans kläder.

Han föll ner på sina knän och bad: ”O, Gud, du vet att jag är blind. Dina tjänare har välsignat mig med att om det är din vilja, kan jag få synen tillbaka. Vare sig jag i din visdom kommer att se ljus eller mörker under resten av mitt liv, kommer jag att vara evigt tacksam för sanningen i ditt evangelium, som jag nu ser och som ger mig livets ljus.”

Han reste sig upp, tackade för välsignelsen han fått, och försvann bort i nattmörkret. Han kom i tysthet, han gick i tysthet. Men jag kommer aldrig att glömma honom. Jag tänkte på Mästarens budskap: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”13

Detta är en tid när vi bygger tempel. Aldrig förr har så många tempel uppförts och invigts. President Gordon B Hinckley, Guds profet på denna jord, har en vision om de livsviktiga förordningar som utförs i Herrens hus. Templen välsignar alla som kommer dit och som uppoffrar sig för att färdigställa dem. Kristi ljus lyser på alla — även på dem som lämnat detta liv.

President Joseph F Smith (1838–1918) sade om arbetet för de döda: ”Genom våra ansträngningar för deras skull kommer deras bojor att falla av dem. Det mörker som omger dem kommer att skingras, så ljuset kan
lysa på dem. De kommer i andevärlden att få höra talas om arbetet som har utförts för dem här av deras barn, och de kommer att glädjas med er då ni utför dessa plikter.”14

Aposteln Paulus betonade: ”Var ett föredöme för de troende.”15 Och Jakob sade: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.”16

Jag avslutar med dessa ord från poeten Minnie Louise Haskins, som skrev:

Jag sade till en man vid porten till det nya året:
”Ge mig ett ljus, så att jag tryggt kan träda ut i det
okända!”
Och han svarade:
”Gå ut i mörkret och lägg din hand i Guds hand.
Det är för dig bättre än ljus och tryggare än en väg du
känner till.”
Så jag gick och när jag funnit Guds hand, gick jag
glatt ut i natten.
Och Han ledde mig mot bergen och morgonljuset i
öster.17

Må vårt ljus lysa på ett sådant sätt att vi prisar vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus, vars namn är det enda namn under himlen varigenom vi kan bli frälsta.

SLUTNOTER

 1. Matteus 13:15.
 2. Apostlagärningarna 8:31.
 3. Johannes 9:3, 5–7.
 4. Johannes 9:24–25.
 5. Frederic W Farrar, The Life of Christ (1874), s 580; se Lukas 22:61.
 6. The Life of Christ, s 581.
 7. Se Efesierbrevet 4:22, 24.
 8. Johannes 11:43.
 9. Stand Ye in Holy Places (1974), s 115.
 10. Lon Woodrum, ”Lamps”.
 11. Joseph Smiths skrifter 2:14.
 12. Joseph Smiths skrifter 2:16–17.
 13. Johannes 8:12.
 14. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith, s 249.
 15. 1 Timoteus 4:12.
 16. Jakobs brev 1:22.
 17. Från ”The Gate of the Year”, James Dalton Morrison, red, Masterpieces of Religious Verse (1948), s 92.

FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE
Efter att ha studerat budskapet under bön kan ni dela med er av det på ett sätt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta.
Här följer några exempel:

 1. Visa en glödlampa eller ett stearinljus. Be familjemedlemmarna att göra en lista på några olika sätt som vi använder ordet ljus på. (Ta avdelningsrubrikerna i artikeln till hjälp för att göra listan.) Använd en eller två berättelser från artikeln och diskutera vilken stor välsignelse det är att kunna se. Vittna om ljuset som Jesus Kristus har fört in i ditt liv.
 2. Be familjemedlemmarna lyssna efter hur Walter Stover och Meli Mulipola spred ljus till andra. När du har läst berättelserna kan ni diskutera hur familjemedlemmarna kan sprida evangeliets ljus inom familjen och till andra.
 3. När du har återgett ett av exemplen eller en berättelse i budskapet kan du be familjemedlemmarna diskutera hur Jesus Kristus ger ljus åt människor. Berätta om när en lärdom om Jesus Kristus gav dig mer ljus.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.